Nezamestnanosť

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 579 slov
Počet zobrazení: 6 542
Tlačení: 478
Uložení: 507
Nezamestnanosť
Nezamestnanosť je stav, keď skupina nezamestnaných ľudí hľadá prácu na trhu práce.
 
Členenie obyvateľstva:
1)  Pracovná sila - ekonomicky aktívne obyvateľstvo
a) Nezamestnaní - sú ľudia, ktorí nemajú prácu ale aktívne si ju hľadajú
b)  Zamestnaní - ľudia, ktorí pracujú alebo nepracujú z dôvodu dovolenky, PN, neplateného voľna, materskej dovolenky
 
2)  Obyvateľstvo mimo pracovnej sily - ekonomicky neaktívny
 - sú ľudia, ktorí nechcú alebo nemôžu pracovať: deti, študenti, invalidi, dôchodcovia
 
Príčiny nezamestnanosti: ľudia stratili prácu, chcú zmeniť pracovné miesto, dokončili školu...
 
MIERA NEZAMESTNANOSTI
-  pomocou nej zistíme výšku nezamestnanosti
MN =  nezamestnaní  x 100
Počet pracovných síl
 
INFLÁCIA
- je ekonomický jav, ktorý sa prejavuje dlhšie trvajúcim rastom cenovej hladiny alebo znižovaním kúpnej sily peňazí.
 Zvýšenie cenovej hladiny vyjadrujeme pomocou ukazovateľa - miery inflácie (v %)
 
Cenová hladina - je úroveň cien, všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v NH nakupujú a predávajú.
Kúpna sila - je množstvo tovarov a služieb, ktoré je možné nakúpiť za určitú peňažnú jednotku pri daných cenách.
Inflácia je vzrast cenovej hladiny (nie jednotlivých cien).
Pokles celkovej cenovej hladiny je deflácia.
 
Príčiny inflácie v NH sú:
-  vylúčenie zlata z vnútorného peňažného obehu
-  monopolizácia ekonomík
-  deficit štátneho rozpočtu, používanie štátnych peňazí na neproduktívne účely ,, po vojne vždy býva inflácia“.
-  zvyšovanie miezd na základe požiadaviek odborov
Na meranie vývoja cenovej hladiny používame cenový index =  je vážený aritmetický priemer spotrebiteľských cien, reprezentatívnych výrobkov a služieb v 2 porovnávaných oblastiach. (%). Medzi najvýznamnejšie indexy patria:
index spotrebiteľských cien - používa sa na meranie a vyjadrovanie dopadu zmien cenovej hladiny na domácnosti, základom sú ceny potravín, zdravotníctvo, šatstvo..........
 
Členenie inflácie:
1)  z hľadiska intenzity a trvania inflácie:
a)  mierna = 0 - 9% - akceptovateľná v ekonomike
b) cválajúca = 10 - 999%  - znižuje sa kúpna sila peňazí
c)  hyperinflácia = nad 999 %, v období krízy (po 2. sv. vojne), nastáva barterov obchod
 
2)  z hľadiska  príčiny vzniku
a)  dopytová - spôsobená tým, že NH má zvyšujúcu cenovú hladinu, tým sa znižuje kúpna sila, rastú vládne výdavky, rastú mzdy ale klesá produktivita
b) nákladová - je spôsobená zvyšovaním cien, vstupov do výroby = N
 
3)  z hľadiska očakávania
a)  očakávaná - vzniká ako dôsledok toho, že podniky a domácnosti si časom zvykli na určitú mieru inflácie a bránia sa jej tým, že do všetkých svojich kontraktov a zmlúv ,,zabudujú“ očakávanú mieru inflácie
b) neočakávaná - príde náhle (ropné šoky)
 
NEZAMESTNANOSŤ
 
Formy nezamestnanosti:
1)  Frikčná (dobrovoľná) - vzniká ako dôsledok pohybu ľudí medzi regiónmi, pracovnými miestami alebo rôznymi etapami životného cyklu. V každej ekonomike existuje určitý pohyb ľudí, ktorí hľadajú pracovné miesto po skončení školy, po presťahovaní do iného mesta, keď hľadajú lepšie miesto alebo výhodnejšie platené. Mladí ľudia vyhľadávajú zmeny....
2)  Štruktúrna  - vzniká vtedy, keď existuje nesúlad medzi ponukou pracovníkov a dopytom po nich. Tento nesúlad vzniká v dôsledku toho, že v ekonomike prebiehajú štruktúrne zmeny t. j. že význam 1 odvetvia sa zvyšuje a iného odvetvia sa znižuje. Často nastáva nerovnováha v regiónoch, odvetviach a sektoroch ekonomiky.
3)  Cyklická – sa vyskytuje vtedy, keď celkový dopyt po pracovníkoch je nízky (teda nie len dopyt po pracovníkoch v určitých sektoroch a regiónoch)
 
Politika plnej nezamestnanosti – nezamestnanosť je závažný problém ekonomický, sociálny a politický. Vlády sa preto snažia aby miera nezamestnanosti bola pokiaľ možno čo najnižšia. Toto úsilie sa nazýva ako politika plnej nezamestnanosti, ktorou sa v súčasnosti rozumie nezamestnanosť na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti.
 
Činnosť úradu práce sociálnych vecí a rodiny
-  úrad práce sprostredkúva zamestnanie evidovaným uchádzačom o zamestnanie a tiež služby zamestnávateľom
-  pracuje s národnými projektmi Ministerstva práce, soc. Vecí a rodiny (rekvalifikačné kurzy, absolventská prax)
-  prerozdeľuje a vybavuje príspevky znevýhodneným a sociálne slabým klientom (príspevok na aktivizačnú činnosť, na dochádzku za prácou, pre chránené dielne a pracoviská)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013