Charakteristika národného hospodárstva

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 811 slov
Počet zobrazení: 6 172
Tlačení: 426
Uložení: 432
Charakteristika Národného Hospodárstva
 
Národné hospodárstvo - je celok, ktorý tvoria všetky hospodárstva na území štátu. V jednotlivých hospodárstvách prebiehajú rozličné činnosti a na ich vykonávaní sa podieľajú rôzne hospodárske jednotky: podniky (a iné inštitúcie,  domácnosti a štát (vláda).
 
Základné úlohy NH:
-  vyrábať statky a služby na uspokojovanie potrieb
-  ochrana životného prostredia krajiny
-  zabezpečiť rozvoj krajiny a spoluprácu s inými krajinami
 
Ekonomická integrácia - je proces spájania ekonomík jednotlivých krajín do väčších celkov na základe spoločných záujmov a cieľov.
 
Štruktúra NH
 
1) Členenia NH podľa odvetví:
Odvetvie - časť NH, tvoria ho podniky s rovnakým alebo podobným zameraním. Ich výstupom sú rovnaké alebo podobné výkony (statky, služby).
Delia sa na:
a)  výrobné
-  priemyselná výroba
-  poľnohospodárstvo
-  lesné a vodné hospodárstvo
-  stavebníctvo
-  doprava
b) nevýrobné:
-  zdravotníctvo
-  školstvo
-  obchod
-  finančné služby (banky)
 
2)  Členenia podľa sektorov
Sektor - určitá oblasť ekonomickej činnosti, ktorá má podobné charakteristické znaky. Sektory vznikajú zoskupením odvetví.
Delia sa na:
a)  prímárny sektor
-  zahŕňa prvovýrobu, t. j. obrábanie pôdy a získanie surovín z prírody.
patrí sem: poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo, ťažobný a energetický priemysel
-  závisí od prírodných podmienok
znaky: nízke tempo vedecko - technického pokroku, min. automatizácia, pomalý rast produktivity práce, potreby riešiť ekologické problémy
b) sekundárny sektor
-  nadväzuje na primárny sektor, zameriava sa najmä na výrobu hmotných statkov
patrí sem: potravinársky, textilný a odevný, strojársky, chemický a hutnícky priemysel, stavebníctvo
znaky: využite moderných technológii, úzka špecializácia, vysoká produktivita práce, náročnosť na vstupy
c)  terciárny sektor
-  zahŕňa služby pre obyvateľstvo a podniky,
patrí sem: obchod, bankovníctvo, poisťovníctvo, doprava a spoje, spoloč. stravovanie
znaky: využite moderných technológii, rýchly rast produktivity práce, zamestnáva čoraz viac obyvateľov, je nenáročný na vstupy
d) kvarciárny sektor
patrí sem: školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum
znaky: hlavným cieľom nie je dosahovanie čo najvyššieho zisku, preto nie sú väčšinou pre podnikateľov zaujímavé, na ich rozvoji sa podieľa štát
 
3)  Členenie podľa územia
-  toto členenie umožňuje, aby sa každý región rozvíjať podľa svojho zámeru, aby mohol využívať svoje zdroje, riešiť otázky nezamestnanosti, vzdelávania a iné.....
-  záujmy nižších celkov musia byť v súlade so záujmami celého NH
Delia sa na:
a)  územné celky
-  obce
-  mestá
-  VÚC
b) správne celky
-  kraje
-  okres

Základné makroekonomické ukazovatele

 
HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT (HDP)
Predstavuje súhrn finálnych tovarov a služieb vyprodukovaných na území určitej krajiny za jeden rok. Vyjadruje sa v národnej mene.
Nominálny HDP – je vyjadrený v trhových cenách príslušného roku (odráža rast produkcie i cien)
Reálny HDP – vyjadruje sa v stálych cenách (odráža rast produkcie)
 
Metódy výpočtu HDP:
A, výdavková m. (spotrebná)
HDP = gross domestic produkt (GDP)
GDP = C+I+G+X
HDP = Sd+Ih+Vv+Eč
 
HDP:
Sd – výdavky na spotrebu do domácnosti (potraviny – KM)
Ih – hrubé domáce investície (auto – DM)
Vv – vládne výdavky
– čistý export (vývoz – dovoz)
 
GDP:
C – consuption
I – investment
G – government
X – export (Ex – Im)
 
ČISTÝ DOMÁCI PRODUKT (ČDP)

ČDP = HDP – amortizácia (opotrebenie)
 
B, dôchodková príjmová metóda
vyjadruje príjmy subjektov za predaj statkov a služieb
 
HDP = Mh+A+Zh+Uč+R+Dn
 
Mh – hrubá mzda a ostatné príjmy zamestnancov (pred zdanením)
A – amortizácia vyjadrujúca opotrebenie majetku
Zh- hrubý zisk (zisk pred zdanením)
Uč – čistý úrok (rozdiel medzi prijatými a vyplatenými úrokmi)
R – renta (dôchodky vlastníkov pôdy)
Dn – nepriame dane (spotrebné dane, DPH)
 
Národný dôchodok (ND)vyjadruje príjmy subjektov trhu vznikajúce z vlastníctva výrob. faktorov, bez ohľadu nato, či ide o disponibilné (použiteľné) príjmy alebo nie.
Amortizácia – určená na obnovu statkov, dane plynú do štátneho rozpočtu.
 
ND = HDP – amortizácia – nepriame dane
 
Hrubý národný produkt (HNP)predstavuje hodnotu finálnych statkov a služieb vyprodukovaných národnými výrob. faktormi za 1 rok bez ohľadu na to, na území ktorého štátu sa výrob. faktory nachádzajú.
 
HNP = HDP + čistý dôchodok v zahraničí
 
Čistý dôchodok v zahraničípredstavuje produkciu domácich vlastníkov výrob. faktorov v zahraničí mínus produkciu zahran .faktorov na domácom území.

Čistý ekonomický blahobyt (bohatstvo)

Net economic welfare
 
Vyjadruje presnejšie výsledky hospodárstva pretože okrem HDP odráža:
1)  voľný čas
-  produkty svojpomocnej nepeňažnej produkcie (zelenina zo záhrad, domáca hydina, vajíčka, nazbierané huby, ulovené ryby...)
-  vlastnú v domácnosti vykonanú prácu (šitie, opravy, zaváranie)
-  Hodnota voľného času (vzdelávanie, oddych, starostlivosť o deti)
2)  tieňová ekonomika
-  Ilegálne príjmy (pašovaný tovar, čierny trh)
-  Legálne príjmy (fušky, predaj dom. produktov)
-  Nepriznané povinnosti (daň. úniky, neplatenie sociálnych dávok)
3)  škody na životnom prostredí
-  Vplyv na zdravie človeka – choroby z povolania (N na prevenciu, liečenie)
-  Negatívne vplyvy na znečistenie ovzdušia (N na ochranu život. prostredia)
 
Uvedené položky nemožno presne vyčísliť, pri ich vyjadrení sa používajú štatistické zariadenia a odvodené metódy. Odhaduje sa, že tieňová ekonomika predstavuje min. 15% HDP.
 
Index rozvoja človeka
V súčasnosti sa považuje za najobjektívnejší ukazovateľ ekonomickej úrovne krajín celého sveta. Skladá sa z 3 ukazovateľov:
 
HDP na 1   +  % vzdelania (gramotnosti) +  priemerná dĺžka
obyvateľa  dospelej populácie  života
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012