Banková sústava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 777 slov
Počet zobrazení: 14 074
Tlačení: 627
Uložení: 612
Banková sústava
 - je upravená zákonom o bankách a zákonom o NBS. Je dvojstupňová.
1.stupeň tvorí Národná banka Slovenska (CB, emisná b., cedulová b.) - pôsobí ako centrálna banka, sídlo v BA.
2.stupeň tvoria obchodné banky (komerčné b.) - vykonávajú obchodná činnosť.
 
Národná banka Slovenska
-je nezávislá centrálna banka Slovenska, so sídlom v Bratislave
-je bankou bánk
-je to PO avšak nezapisuje sa do OR
-NIE je komerčne orientovaná
-je členom európskeho systému centrálnych bánk. Od 1.9.2009 je členom EUROSYSTÉMU= pozostáva z ECB a z národných centrálnych bánk všetkých členov EÚ bez ohľadu na to či prijali EURO alebo nie.
 
-Jozef Makúch – guvernér NBS
 
Ciele NBS
-zabezpečiť stabilitu meny
-emisia peňazí
-sťahuje neplatné alebo poškodené peniaze z obehu
-vydáva pamätné mince
-riadi, koordinuje, zabezpečuje peňažný obeh
-vykonáva dohľad nad finančným trhom (banky, poisťovne...)
-zastupuje SR v medzinárodných inštitúciách
vykonáva dohľad nad finančným trhom
 
Orgány NBS
1.Banková rada je vrcholový riadiaci orgán, na čele stojí guvernér J. Makúch, vymenúva ho prezident na 6r. Ďalej je tvorená 2 viceguvernéri, 3 členovia = vrchní riaditelia.
 
Obchody NBS
1.obchody s bankami- obchodovanie s CP ( emisia, nákup CP)
-úverová činnosť
-poskytovanie úverov- zabezpečených pomocou zábezpekov
2.Obchody so štátom SR
NBS vedie účty štátnej pokladnice, vykonáva platby z účtov štátnej pokladnice.
 
Menové nástroje
Slúžia na zabezpečenie stability meny.
1.priame menové nástroje
-minimálne úrokové sadzby z vkladov, ktoré obchodná banka prijíma
-maximálne úrokové sadzby z úverov, ktoré banky poskytujú
-maximálny rozsah úverov, ktoré môžu banky poskytovať
 
2.nepriame MN
A, Povinné minimálne rezervy = sú to povinné vklady obchodných bánk v centrálnej banke, sú uložené na zvláštnych, zväčša bezúročných účtoch. Základom pre stanovenie objemu povinných minimálnych rezerv môže byť celkový objem vkladov alebo prírastkov vkladov klientov obchodných bánk, dôverihodnosť.
Ak centrálna banka zvýši mieru rezerv má to vplyv na zníženie objemu peňažných prostriedkov, ktoré môžu obchodné banky použiť na úvery a naopak ak zníži výšku povinných minimálnych rezerv - znamená to pre obchodné banky ako nový depozit- väčšie úverové možnosti OB. Týmto nástrojom sa reguluje množstvo peňazí v obehu ale aj finanč. stabilita OB
 
B, REPOTENDER sadzba (diskontná sadzba)
Ide o úrokovú sadzbu za ktorú si OB požičiavajú peniaze od CB. Je to základná úroková sadzba v ekonomike, od nej sa odvíjajú všetky úrokové sadzby, od jej výšky závisí úroková sadzba za ktorú poskytujú OB úvery svojím klientom.
 
C, Operácie na volnom trhu
CB nakupuje alebo predáva štátne cenné papiere. Ak má CB záujem zvýšiť ponuku peňazí bude štátne obligácie kupovať tým sa rozšíria bankové depozitá a úverová možnosť OB, a naopak ak chce CB znížiť ponuku peňazí bude štátne obligácie predávať. Tým sa obmedzia bankové depozitá a úverové možnosti OB.
 
Obchodné banky
 
Veriteľ ←  banka ←  dlžník
  -obyvateľstvo   záväzok    záväzok
  -štát, vláda  banka vyplatí splatiť úver + úrok
  -podnik vklad + úrok
 
Medzi základné činnosti bánk patrí:
 -  poskytovanie úverov
 -  príjem vkladov
 
Úver – dočasné požičanie peňažných prostriedkov bankou klientovi za určitú náhradu (úrok). Úrok je pre banku ZISK, pre klienta N.
Vklad – peňaž. suma ktorú vkladateľ za určitú náhradu (úrok) zapožičia banke. Úrok je pre banku N a pre klienta ZISK.
Úrok – cena za požičanie peňazí
 
Ďalšie činnosti OB
- zmenárenská činnosť
- platobný styk a zúčtovanie
- sprostredkovateľská činnosť (neplatné, poškodené, falošné bankovky)
- poradenská činnosť
- lízingová č.
- vydávanie a obchodovanie s CP na vl. účet alebo účet klienta
- zabezpečuje životné poistenie
- prenájom bezpečnostných schránok
- vydávanie, správa plat. kariet a šekov
OB vystupuje ako PO zo sídlom na území SR, založená ako a. s. Minimálny vklad – ZI danej spoločnosti je 16,6 mil €. Na svoju činnosť získava povolenie od NBS po dohode s Ministerstvom financií SR. Je založená na komerčnom princípe ( účel dosahovania zisku)
 
Bankový dohľad nad činnosťou OB vykonáva NBS, ak zistí nedostatky môže uložiť opatrenia- najvážnejším opatrením je nútená správa. Ide o pozastavenie výkonu funkcií všetkých orgánov banky. Nútená správa a jej skončenie sa zapisujú do OR, ak závažné nedostatky pretrvávajú môže NBS po dohode s Min. financií odobrať povolenie na výkon bankových činností.
 
Členenie OB
 
1.Podľa veľkosti
A, malé (s regionálnou pôsobnosťou)
B, veľké (banky s dlhoročnou tradíciou) – VÚB, Tatrabanka
 
2.Podľa zamerania
A, univerzálne
-vykonávajú všetky druhy bankových činností
B, špecializovaná
-zameriavajú sa na určitú klientelu alebo oblasť činností ( I. stavebná)
 
Aktíva – majetok banky, je tvorený:
a)  pohľadávky
-  poskytnuté úvery
-  úvery iným bankám
-  nakúpené dlhopisy
b)  vlastný majetok
-  hotovosť
-  nakúpené akcie
-  hmotný majetok – budovy a zariadenia
 
Pasíva – zdroje krytia
a)  cudzie zdroje
-  vklady a pôžičky od NBS
-  vklady a pôžičky od iných bánk
-  vklady klientov
-  vydané dlhopisy
b)  vlastné zdroje
-  vydané akcie
-  rezervy banky
-  nerozdelený zisk
 
Likvidita banky  - schopnosť uhrádzať svoje záväzky v termíne splatnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039