Daňová sústava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 572 slov
Počet zobrazení: 18 158
Tlačení: 792
Uložení: 712
Daňová sústava
 
Daňová sústava je súhrn daní vyberaných na území daného štátu.
Daň je povinná, z pravidla opakujúca sa zákonom určená platba, ktorú odovzdávajú FO alebo PO v určitej výške a v stanovenej lehote do štátneho alebo miestneho rozpočtu.
 
Klasifikácia daní:
 
1.  Podľa predmetu zdanenia:
a.) DzP
b.) majetkové dane
c.) dane zo spotreby – DPH a spotrebná daň
 
Podľa subjektu:
a.) DzP FO
b.) DzP PO
 
Podľa dopadu na daňové subjekty:
a.) priame dane – vyrubujú sa priamo z príjmu alebo majetku FO alebo PO. Priamo ju
zaťažujú.
b.) nepriame dane – sú viazané na jednotlivé druhy výrobkov alebo služieb, ich
konečný dopad sa prenáša z výrobcu na spotrebiteľa, ktorý ich
   znáša nepriamo v cene nakupovaných tovarov a služieb.
 
Daňová sústava SR
 
1.) Daň zo spotreby: (selektívna daň) – daň z:
-  piva
-  vína
-  liehu
-  tabakových výrobkov
-  minerálnych olejov
-  elektriny, uhlia, zemného plynu
 
2.  Dane z príjmov:
-  DzP FO
-  DzP PO
 
3.  Miestne dane:
-  daň z nehnuteľností
-  daň z MOV
-  daň za psa
-  daň za užívanie verejného priestranstva
-  daň za predajné automaty
-  daň za vjazd a zotrvanie MOV v historickej časti mesta
-  daň za nevýherné hracie automaty
-  za jadrové zariadenie
 
Základné daňové pojmy
 
subjekt dane - FO alebo PO. Subjekt dane môže byť:
a.) daňovník – je subjekt dane, ktorého v skutočnosti daň zaťažuje (zamestnanec pri príjmoch zo závislej činnosti, kupujúci pri DPH)
b.) platiteľ dane – je zodpovedný za odvedenie správcovi dane (zamestnávateľ pri príjmoch zo závislej činnosti, obchod pri DPH)
c.) daňový dlžník – FO alebo PO, ktorej vzniká povinnosť platiť spotrebnú daň
 
objekt (predmet) dane - je to, z čoho sa určitá daň vyrubuje (príjem, tovar, služba, majetok...)
 
základ dane - kvantitatívne vyjadrenie sadzby dane (v €, l, ks, m, t...)
 
sadzba dane - je nástroj, pomocou ktorého sa vypočíta z daňového základu výška daňovej povinnosti.
a.) pevná sadzba dane – v € (pri spotrebnej dani z vína)
b.) percentuálna – v % (PDH 20%, D z P 19%)
c.) kombinovaná – pri cigaretách
 
správca dane - je finančný úrad, ktorý kontroluje správnosť výpočtu a odvedenia dane, ukladá pokuty a penále pri nesplnení daňových povinností.
Správcom dane je:
-  daňový úrad
-  colný
-  mestský
-  obecný úrad.
 
zdaňovacie obdobie - je obdobie, za ktoré je platiteľ povinný daň vypočítať a odviesť príslušnému správcovi dane. (mesiac, rok, štvrťrok)
splatnosť dane - je termín, do ktorého je platiteľ povinný podať daňové priznanie a daň zaplatiť.
daňové priznanie - je tlačivo, na ktorom si sám platiteľ vypočíta daň a ktoré predkladá správcovi dane.
rozpočtové provizórium: - doba kedy ešte nieje schválený štátny rozpočet.
 
Daňová sústava a štátny rozpočet
 
Štátny rozpočet:
· centralizovaný peňažný fond (z účtovného hľadiska je bilanciou príjmov a výdavkov)
· má 2 časti:
a.) príjmová – daňové príjmy (priame, nepriame, miestne dane...)
- nedaňové príjmy ( poplatky občanov...)
- grandy a fransfery
80 % z príjmov do štátneho rozpočtu tvoria dane
 
b.)výdavková – výdavky ministerstiev, kancelárie prezidenta, iných vládnych organizácií, splátky pôžičiek
 
Rozpočtový proces pri schvaľovaní ŠR na daný kalendárny rok pozostáva z :
-  vypracovanie návrhu ŠR – ministerstvo financií
-  schválenie návrhu ŠR - schvaľuje parlament
-  plnenie ŠR a kontrola plnenia ŠR
-  vypracovanie a schválenie štátneho záverečného účtu – Ministerstvo financií
 
Konečný VH štátu, môže mať podobu:
1.  vyrovnaný rozpočet : príjmy = výdavkom
2.  prebytkový  rozpočet: P > V
3.  schodok v rozpočte (deficitný rozpočet): P < V
 
Spotrebné dane
· nepriame dane, zaťažujú konečnú spotrebu a zaplatí ich spotrebiteľ v cene tovaru.
· Sú selektívne dane – vyberajú sa z vybraných druhov výrobkov
 
Predmetom dane sú výrobky vyrobené na území SR (daňové územie) alebo dodané z iného členského štátu EÚ alebo dovezené z tretích štátov (štáty mimo EÚ). Sú to:
-  Víno (šumivé, tiché, medziprodukt)
-  Pivo
-  Lieh
-  Tabakové výrobky (cigarety, cigáry, cigárky, tabak)
-  Minerálny olej (nafta, benzín)
-  Energia (uhlie, elektrina, zemný plyn)
 
Subjekt dane – je daňový dlžník, FO alebo PO, ktorá predmet dane vyrába, dováža
 
Základ dane:
pri víne – množstvo vyjadrené v „hl“.
pri pive - - | | -
lieh - - | | - 100 % alkoholu
tabakové výrobky – počet ks cigariet v spotrebiteľskom balení a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke (cena na ks + 24 %)
minerálne oleje – vyjadrené v „l“ alebo „kg“
energie – elektrina - kilowathodina, uhlie - t, zemný plyn – kilovathodina a m3
 
Sadzba dane – je daná aktuálnym sadzobníkom príslušného daňového zákona.
Môže byť:
 - pevná
 - kombinovaná (u cigariet)
 
Výpočet dane:
daň = základ dane x sadzba dane
 
Kombinovaná sadzba dane
daň = špecifická časť dane + percentuálna časť sadzby dane
 
Špecifická časť dane = počet ks cigariet v balení x špecifická časť kombin. sadzby dane
 
 
Oslobodenie od dane – výrobky, odovzdané ako vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky. Výrobky, ktoré sa používajú na výrobu liekov, potravín (lieh).
 
Vznik daňovej povinnosti
Platí pre všetky spotrebné dane
Uvedením výrobkov do daňového voľného obehu (daňový voľný obeh – je akýkoľvek dovoz daného predmetu, alebo vyskladnenie tovaru z daňového skladu, za účelom ďalšieho predaja alebo osobnej spotreby).
 
Zdaňovacie obdobie – 1 kalendárny mesiac. Daňové priznanie sa podáva do 25 dňa nasledovného kalendárneho mesiaca.
 
Správca dane – miestne príslušný colný úrad.
 
DPH
· je to nepriama daň, odvádza ju platiteľ(výrobca, podnikateľ, dovozca), ale v konečnom dôsledku zaťažuje spotrebiteľa (daňovníkov).
· Má spotrebný charakter – postihuje každú spotrebu bez výnimky
· Univerzálna daň
 
Predmet DPH – sú zdaniteľné obchody, ktoré sa uskutočňujú v tuzemsku, medzi tuzemskom a členskými štátmi EÚ, medzi tuzemskom a tretími štátmi.
 
Zdaniteľným obchodom je:
o  dodanie tovaru
o  dodanie služby
o  nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ
o  dovoz tovaru
 
Pri vstupe SR do EÚ sa nákup tovaru z iného členského štátu EÚ nezdaňuje ako dovoz tovaru ale ide o tzv. samozdanenie.
Tovar sa zdaňuje v krajine určenia t. j. v krajine ktorá tovar nadobudla.
Podmienkou je aby kupujúci aj predávajúci boli platiteľmi DPH, mali nárok disponovať s tovarom ako vlastníci, a aby bol skutočne dodaný do tuzemska.
 
 
Subjekt dane – zdaniteľná osoba:
o  je každá FO alebo PO, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (napr. dodáva tovar, poskytuje službu)
o  obchodné spoločnosti, živnostníci, občianské združenia
o  za zdaniteľné osoby sa nepovažujú obce, vyššie územné celky, štátne orgány
 
Registračná povinnosť
a.) povinná registrácia – zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za 12 po sebe idúcich
kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o
registráciu do 20 dní.
b.) dobrovoľná– neviaže sa na dosiahnutie obratu, môže o ňu požiadať osoba, ktorá nedosiahla obrat 49 790 € a viac, ale je pre ňu dôležité, aby bola v budúcnosti platiteľom DPH
 
Daňový úrad pridelí platiteľovi dane IČO pre DPH a musí sa uvádzať na všetkých daňových dokladoch.(FA)
 
Základ dane
a.) cena, ktorá neobsahuje daň (cena bez DPH)
b.) cena, ktorá obsahuje daň (cena s DPH)
c.) colná hodnota – pri dovoze z tretích štátov
 
Oslobodenie od dane – služby poštovné, kultúrne, vzdelávacie, prepravné, prenájom nehnuteľností, služby sociálnej pomoci, poisťovacie služby, predaj poštových cenín a kolkov.

Výpočet dane:
1.  nepriama (fakturačná) metóda – základom je cena bez dane. DPH sa vypočíta ako % zo ZD. Používa sa pri bezhotovostnom platobnom styku (nákupe na FA).
 
DPH = cena bez dane x sadzba dane v %
 
2.  priama metóda – základom výpočtu je cena s daňou. Využíva sa pri hotovostnom platobnom styku. Dokladom je zvyčajne výstup z registračnej pokladnice = bloček
 
DPH = cena s DPH x sadzba dane
100 + sadzba dane   
 
Platiteľ dane osobitne sleduje:
· daň za prijaté zdaniteľné plnenie = daň pri vstupe (pri nákupe) – je to daň, kt. zaplatí kupujúci predávajúcemu v cene výrobku, služby.
· daň za uskutočnené zdaniteľné plnenia = daň pri výstupe –(pri predaji)-  je to daň, ktorú zahrnie predávajúci pri predaji do PC svojich výrobkov alebo služieb. A uplatní si ju ako súčasť ceny za svoje uskutočnené zdaniteľné plnenie.
 
Odpočet dane predstavuje daň zaúčtovanú a zaplatenú za prijaté zdaniteľné plnenie.
Platiteľ dane má nárok na odpočet zaplatenej dane za prijaté zdaniteľné plnenie.
Môžu nastať 2 situácie:
1.  daň pri predaji > daň pri nákupe = vlastná daňová povinnosť voči správcovi dane (tento rozdiel musí platiteľ odviesť daňovému úradu).
2. daň pri predaji < daň pri nákupe = vzniká nadmerný odpočet (povinnosť daň úradu zaplatiť rozdiel daňovníkovi)
 Nadmerný odpočet, ktorý vznikne platiteľovi dane v príslušnom daňovom období (kalendárny mesiac) si platiteľ kompenzuje s vlastnou daňovou povinnosťou v nasledujúcom daňovom období.
Ak ani potom nemá daňovú povinnosť a vychádza mu opäť nadmerný odpočet. daňový úrad mu nadmernú sumu odpočtu vráti.
 
Sadzba dane – základná sadzba dane je 20 % zo základu dane.
Znížená sadzba dane na lieky, knihy, kontaktné šošovky, bandáže, zdravotnícky materiál, vložky, plienky.
 
Zdaňovacie obdobie – ak zdaniteľná osoba dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok, obrat vyšší než 331 939 €, platí DPH mesačne. Ak dosiahla nižší platí DPH štvrťročne.
 
Daňové priznanie a splatnosť – platiteľ dane je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, podať daňové priznanie a v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.
 
Správca dane – je príslušný DÚ v mieste bydliska FO alebo v meste sídla PO.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.059 s.
Zavrieť reklamu