Sociálne a zdravotné poistenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 722 slov
Počet zobrazení: 6 387
Tlačení: 410
Uložení: 472
Sociálne a zdravotné poistenie
 
Sociálne poistenie
- je poistenie zamerané na sociálne riziká, predstavuje sociálnu ochranu štátu, kt. sa uskutočňuje prostredníctvom sociálnej poisťovne.
 
Rozdiely medzi sociálnym a komerčným poistením:
 
Sociálne poistenie     Komerčné poistenie
 
Poistný vzťah - len na základe zákona - na základe zákona alebo 
poistnej zmluvy 
Poistné riziko - len na vybrané druhy rizík - všetky riziká
(PN, tehotenstvo, materstvo)
 
Poistné - podľa výšky dosiahnutých príjmov - podľa rozsahu rizika
Cieľ činnosti    - sociálne ciele  - zisk 
 
Druhy sociálneho poistenia
 
1.) Nemocenské poistenie
Platitelia – zamestnanci
    - zamestnávatelia
    - SZČO
    - dobrovoľne poistené osoby
Vznik poistenia  - dňom vstupu do zamestnania alebo dňom začatia výkonu práce, dňom
  u vedeným na prihláške u dobrovoľne poistených osôb. 
Poistné - % sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzby – 1,4 % zamestnanec
  - 1,4 % zamestnávateľ
  - 4,4 % SZČO a dobrovoľne poistené osoby
Dávky poistenia – nemocenské
  - ošetrovné
  - materská
 
2.) Dôchodkové poistenie
a.) starobné
b.) invalidné
Platitelia – zamestnanci
    - zamestnávatelia
    - SZČO
    - dobrovoľne poistené osoby
    - štát, sociálna poisťovňa (len starobné p.)
Vznik poistenia – dňom vstupu do zamestnania
  - dňom začatia výkonu práce
  - dňom uvedeným na prihláške u dobrovoľne poistených osôb
  - dňom  zaradenia občana do evidencie nezamestnaných
Poistné - % sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období
Sadzby
a.) starobné 4%  - zamestnanec
14% - zamestnávateľ
  18% - SZČO
  18% - štát
b.) invalidné  3 % - zamestnanec
  14% - zamestnávateľ
  6% - SZČO
  6% - štát
Dávky poistenia – starobný dôchodok (starobné)
  - vdovský, sirotský (starobné)
  - invalidný dôchodok (invalidné)
 
3.) Poistenie v nezamestnanosti
Platitelia – zamestnanci
    - zamestnávatelia
    - dobrovoľne poistené osoby
Vznik poistenia – dňom vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného 
  dôchodkového poistenia
    - dňom prihlásenia dobrovoľne poistených osôb
Poistné - % sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období
Sadzby – 1% - zamestnanec
    1% - zamestnávateľ
    2% - dobrovoľne poistená osoba
Dávky poistenia – dávky v nezamestnanosti (6mesiacov)
 
4.) Úrazové postenie
Platitelia  - len zamestnávateľ
Vznik poistenia – odo dňa kedy začal zamestnávateľ zamestnávať aspoň 1 zamestnanca
Poistné - % sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období
Sadzby – 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca
Dávky poistenia – úrazový príplatok, úrazová renta, jednorázové odškodnenie
  - náhrada N spojená s pohrebom, s liečením,
 
5.) Garančné poistenie
Platitelia – zamestnávateľ
Vznik poistenia – od vzniku podniku jeho činnosti
Poistné - % sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období
Sadzby – 25%
Dávky poistenia – je určená pre prípad platobnej neschopnosti podniku (je insolventný)
 
6.) Rezervný fond solidarity
Platitelia – zamestnávateľ
  - štát
Poistné - % sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období
Sadzby – 4,75 % zamestnávateľ
   - 2% štát
Dávky poistenia – slúži na ochranu spotrebiteľov v systéme starobného dôchodkového
  sporenia. Je určený na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
  v prípade, že ho za zamestnanca neplatí zamestnávateľ. 
 
Zdravotné poistenie
- poistenie na základe, kt. sa poskytuje zdravotnou starostlivosťou
Platitelia – zamestnanci
  - zamestnávatelia
  - SZČO
  - dobrovoľne nezamestnaný
  - štát
Vznik poistenia – narodením u osoby s trvalým pobytom v SR
-  dňom vstupu do zamestnania
-  dňom vzniku oprávnenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti
-  dňom získania trvalého pobytu na území SR
Poistné  - určené vo forme preddavku z príjmu každého zamestnanca v príslušnom mesiaci
Sadzby –  4% zamestnanec
  -  10 % zamestnávateľ
  - 14% SZČO, samoplatitelia
Dávky poistenia – všeobecná a odborná starostlivosť
  - preventívna prehliadka (zubár)
  - lekárska služba 1. pomoci
  - dopravná, letecká služba
  - kúpeľné pobyty
  - liečby v zahraničí
  - liek, očkovacie látky, vakcíny
  - zdrav. pomôcky
Poisťovne: Dôvera, Union, Všeobecná zdravotná

Dôchodkový systém

 
Existujú 3 zdroje financovania dôchodkov – 3 piliere
 
1.pilierje povinný, zisťuje ho soc. poisťovňa, vyberá povinné dôchodkové odvody
a vyzbierané peniaze sa používajú na výplatu súčasných dôchodkov.
2.pilierje dobrovoľný, sporivý, kapitalizačný. Vznikol v r. 2005 a je základom dôchodkovej
reformy v SR, peniaze spravujú Dôchodkové správcovské spoločnosti na osobných
  dôchodkových účtoch sporiteľov. Polovica poistných odvodov ide do 1. pilier a  2.
  polovica do 2. piliera. V 2. pilieri je nutné sporiť minimálne 10 rokov pred 
  dôchodkom, aby vznikol nárok na dôchodok z 2.piliera. Výhodou 2.piliera je
  zhodnocovanie prostriedkov v konkurenčnom prostredí, možnosť dedenia
  nasporených prostriedkov a pod.
3.pilierdobrovoľný, doplnkový. Predstavuje dodatočné sporenie  na dôchodok
v súkromných doplnkových, dôchodkových spoločnostiach. Sporiteľ si sám
rozhoduje o výške poistného. Istou čiastkou môže prispievať aj jeho zamestnávateľ.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021