Odmeňovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 627 slov
Počet zobrazení: 4 027
Tlačení: 393
Uložení: 372
Odmeňovanie

/Čo je mzda ?
Mzda – predstavuje peňažné i nepeňažné prijmi, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom ako odmenu za vykonanú prácu.
/Čo nie je mzda?
Mzdou nie je: náhrady mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, náhrady za pracovnú pohotovosť.
/Čo je minimálna mzda?
Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda – je ustanovená osobitným predpisom, hovorí o nej Zákon o minimálne mzde = 317 €
Mzda je pre podnik nákladom.
 
/2 pohľady na mzdu:
Z ekonomického hľadiska chápeme mzdu z 2 pohľadov:
a)  z hľadiska N – ide o pracovné N vynaložené pri výrobe produktu alebo poskytovaní služby
b) z hľadiska dôchodku alebo príjmu – vystupuje mzda v nominálnej a reálnej podobe
nominálna hodnota – peňažná suma, ktorú dostane zamestnanec vyplatenú v podobe čistej mzdy na výplatu
reálna hodnota – vyjadruje skutočnú kúpnu silu nominálnej (čistej mzdy)
 
rast nominálnych (čistých) miezd > rast cien na trhu = rast reálnych miezd
rast nominálnych (čistých) miezd < rast cien na trhu = pokles reálnych miezd
 
/Úlohy odmeňovania:
1)  zabezpečiť súlad medzi vyplatenou mzdou a skutočne odvedeným výkonom
2)  zabezpečiť záujem pracovníkov o zvyšovanie výkonu práce
3)  výpočet mzdy musí byť takí, aby mu pracovníci rozumeli (prehľadný)
 
/Formy mzdy
1) Základné  - tvoria základnú zložku mzdy
  a) Časová – odmena za vykonanú prácu za určitý čas
  - základom pre výpočet je skutočne odpracovaný čas
  - poskytuje sa vo forme denného, týždenného, mesačného zárobku
  Vzorec:
  Mč = T • Sh (T – odpracovaný čas v hodinách,  Sh – hodinová sadzba)
  Použitie =  ak je kvalita a starostlivosť pri výkone dôležitejšia ako množstvo
  vyrobených výrobkov. Ak sa výsledky práce nedajú zmerať, pracovník nemôže 
  ovplyvniť tempo svojej práce ( lekár, účtovníčka)
 
b)Úkolová – odmena pracovníka sa poskytuje za určitý dosiahnutý
- závisí od počtu vyrobených výrobkov
   Vzorec:
Mú = Q • Ús (Q – počet vyrobených výrobkov,  Ús – úkolová sadzba za kus)
Ús = Nč • Sh  (Nč – norma času – množstvo času potrebného na výrobu 1 výrobku)
   Použitie =  tam, kde zamestnávateľ presne stanový pracovný postup, pracovného postupy 
stále opakujúce sa, pracovník môže ovplyvniť tempo svojej práce
  c)Podielová – predstavuje podiel pracovníka na určitom peňažnom výnose (podiel z tržieb)
-obchodný zástupcovia, finančný poradcovia
  d)Zmluvná (manažérska) – mzda, ktorá je dohodnutá medzi zamestnávateľom a
zamestnancom – individuálna (vedúci, asistent riaditeľa)
  e)Kombinovaná – vzniká kombináciou napr.: časovej a podielovej mzdy (šofér z
povolania
  f)Naturálna – je poskytovaná vo forme výrobkov, môže byť len zo súhlasom zamestnanca
  môže byť to len časť z mzdy
 
2) Doplnkové – dopĺňajú základné formy, nemôžu byť použité samostatne, ich cieľom je
stimulovať zamestnanca k vyššiemu výkonu a ďalšiemu odbornému rastu
  a) Osobné ohodnotenie – využíva sa na hodnotenie aktivity, plnenia úloh nad rámec
  pracovných povinností zamestnanca
  b)Odmeny – ide o jednorázové finančné ohodnotenie zamestnanca za mimoriadny výkon
  c) Prémie – nenároková zložka mzdy, slúži na ohodnotenie za kvalitu, včasné splnenie
  úlohy, za podiel zamestnanca na plnení plánu podniku.
  d) Prírastky – finančné ohodnotenie za prácu nadčas, v noci, vo sviatok, v sťažených
  zdraviu škodlivých podmienkach
  e) Podiely – ide o podiely na zisku, výsledku hospodárenia, vyplácajú sa zvyčajne až po
  vyhodnotení výsledku podniku na konci roka. V a. s. sú to dividendy a tamtieny
 
Zamestnávateľ je povinný vyplatiť mzdu v riadnom výplatnom termíne, vždy za predchádzajúci mesiac. Mzda sa vypláca buď v hotovosti alebo prevodom na účet. Dokladom o vyplatenej mzdy je výplatná páska a pre zamestnávateľa mzdový list.
 
Hrubá mzda
- odvody na sociálne poistenie
- odvody na zdravotné poistenie
--------------------------------------------------------------
Čiastkový základ dane

- - nezdaniteľné položky (na daňovníka
- na manželku (manžela)
- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
- finančné prostriedky na účelové sporenie
- poistné na životné poistenie

 
+ pripočitateľné položky
-------------------------------------------------------------
Základ dane
x 19 % sadzba dane
-------------------------------------------------------------
Daň
- daňový bonus
------------------------------------------------------------
Daň upravená o daňový bonus
Hrubá mzda - odvody - daň upravená o daňový bonus = čistá mzda
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016