Pracovné právo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 131 slov
Počet zobrazení: 5 011
Tlačení: 373
Uložení: 475
Pracovné právo
· FO osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti
· ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu a odmeňovaniu
· zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou , s profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje , ktoré môžu byť významné z hľadiska práce
· zamestnávateľ je osoba, ktorá zamestnáva aspoň 1 FO v pracovnoprávnom vzťahu
· zamestnanec je FO, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu
 
Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
Zamestnanec
Povinnosti :
· vykonávať prácu zodpovedne podľa pracovnej zmluvy
· dodržať pracovnú disciplínu , pracovný poriadok
· zachovávať mlčanlivosť o vnútorných záležitostiach podniku
Práva :
· na primerané pracovné podmienky
· na odmietnutia práce, ktorá je v rozpore so zákonom
· právo na kolektívne vyjednávanie
 
Zamestnávateľ
Povinnosti :
· prideľovať prácu podľa zmluvy
· dodržiavať zákony
· dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania
Práva :
· na určenie režimu pracovného času
· právo na kolektívne vyjednávanie
 
Pracovný pomer
Pred uzavretím pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť FO s právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy .

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od FO informácie o :

· tehotenstve
· rodinných pomeroch
· politickej príslušnosti, náboženstve.....
Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnancom a zamestnávateľom .( každý 1 kópiu )
1.  na základe dohody
2.  na základe voľby / poslanec /
3.  na základe menovania / riaditeľ /
 
Pracovná zmluva musí obsahovať:
· druh práce
· miesto výkonu práce
· deň nástupu do práce
· mzdové podmienky
· ďalšie podmienky : pracovný čas, dovolenka, výpovedná doba,
Skúšobná doba – je najviac 3 mesiace, nemožno ju predlžovať
Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce.
 
Druhy pracovného pomeru :
· pracovný pomer na dobu určitú ….....možno ho dohodnúť max na 2 roky/ predĺži v rámci dvoch rokov max.2 krát/
· pracovný pomer na dobu neurčitú
· domáca práca a telepráca - ak zamestnanec vykonáva prácu pre zamestnávateľa doma / podľa podmienok dohodnutých v prac. zmluve na inom mieste s použitím informačných technol./
 
Preradenie na inú prácu
Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu ak :
· ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu
· je to nevyhnutné na základe lekárskeho posudku alebo orgánu na ochranu zdravia
· tehotná žena resp. matka dieťaťa / do 9 mesiacov života /, ak o to požiada
 
Pracovný čas a doba odpočinku
Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne
· v dvojzmennej prevádzke 38 a ¾ hodiny
· v trojzmennej prevádzke 37 ½ hodiny
· pri práci s rizikom / ožiarenie / 33 ½ hodiny
Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane nadčasov nesmie prekročiť 48 hodín
/ pri práci v zdravotníctve 56 hodín /
 
Rozvrhnutie pracovného času:
1.  rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
/ rovnomerne 5 dní v týždni /
2.  nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
napr. Pružný pracovný čas...zamestnanec si sám určí začiatok resp. koniec pracovného času
( pružný pracovný deň, pružný pracovný týždeň...)
 
Prestávky v práci
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok v rozsahu 30 min:
zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín
mladistvému zamestnancovi..........4,5 hodiny
 
Skončenie pracovného pomeru
Pracovný pomer môže skončiť :
a. dohodou v dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru , ak si to zamestnanec vyžaduje , alebo ak sa pracovný pomer skončil z dôvodu organizačných zmien / dňom dohodnutým /
 
b. výpoveďou
Musí byť písomná a doručená , inak je neplatná.
Výpovedná doba – je rovnaká pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa a to najmenej 2 mesiace / pri odpracovaných najmenej 5 rokov je to min 3 mesiace /
 
Výpoveď daná zamestnávateľom
· ak sa zamestnanec stáva nadbytočným / zníženie stavu zamestnancov za účelom zefektívnenia výroby /
· zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu
· za menej závažné porušenie disciplíny / v posledných 6 mesiacoch bol zamestnanec upozornený na možnosť výpovede /.........................
Zákaz výpovede
zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe a to :
· ak bol práce neschopný / práceneschopnosť si nespôsobil sám pod vplyvom alkoholu,........resp. úmyselnú,
· Keď je zamestnankyňa tehotná …...............
 
Výpoveď daná zamestnancom
Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu / dôvod nemusí uviesť /
 
c. Okamžité skončenie pracovného pomeru
Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba výnimočne a to vtedy, ak zamestnanec:
· bol právoplatne odsúdený za trestný čin
· porušil závažne pracovnú disciplínu …...........
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer ak :
· je bezprostredne ohrozený jeho život resp. zdravie
· podľa lekárskeho posudku nemôže vykonávať danú prácu/ zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní od dodania posudku /
· zamestnávateľ mu nezaplatil mzdu do 15 dní odo dňa splatnosti
 
d. skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú
 
e. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
bez udania dôvodu
 
HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE
Ak počas 90 dní prepustí najmenej 20 zamestnancov . Zamestnávateľ mesiac vopred musí prerokovať prepúšťanie so zástupcom zamestnancov a oznámiť to národnému úradu práce
 
Odchodné a odstupné
Zamestnanec, s ktorým skončil zamestnávateľ pracovný pomer / dohodou, výpoveďou- reorg....../ patrí po skončení pracovného pomeru odstupné najmenej vo výške 2 násobku priemernej mzdy ( ak odpracoval viac ako 5 rokov – najmenej 3 násobok priemernej mzdy )
Zamestnanec s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer z dôvodu, že nemôže vykonávať prácu v dôsledku pracovného úrazu = 10 násobok priemernej mzdy.
 
Dovolenka
1.  dovolenka za kalendárny rok resp. jej pomerná časť
základná výmera dovolenky je 4 týždne ( pri 15 odpracovaných rokoch 5 týždňov )
v školstve 8 týždňov
pomerná časť dovolenky je za každý kalendárny mesiac nepretržitého trvania pracovného pomeru 1/12 dovolenky za kalendárny rok
2.  dovolenka za odpracované dni
3.  dodatková dovolenka
zamestnanec, ktorý pracuje celý kalendárny rok pod zemou , v zdravotníckych zariadeniach ( nákazlivé choroby ), práca v tropických oblastiach …......
dodatková dovolenka v dĺžke 1 týždňa ( prednostné čerpanie
 
Mzda a priemerný zárobok
Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu mzdu. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom. / suma vypočítanej mesačnej minimálnej mzdy v eurách sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.
 
Sadzby minimálnych mzdových nárokov platných od 1.1. 2011

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 20% minimálneho mzdového nároku / 1. stupeň/ t.j. Najmenej 0,3644 eura.
 
Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas
mzdové zvýhodnenie minimálne 25% jeho priemerného zárobku , pri rizikovej práci 35% / 1 hodina práce nadčas = 1 hodina náhradného voľna /
 
Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
najmenej 50% jeho priemerného zárobku ( 1 hodina = 1 hodina náhradného voľna )
 
Mzdové zvýhodnenie z sťažený pracovný výkon
najmenej 20% z minimálneho mzdového nároku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015