Menová politika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 095 slov
Počet zobrazení: 10 395
Tlačení: 559
Uložení: 529
Menová politika
-  súčasťou hospodárskej politiky štátu, je zameraná na využívanie funkcií peňazí a zabezpečenie stability meny
 
Mena
-  peňažná sústava platná v určitom štáte, upravená právnym poriadkom
-  chápeme ju v 2 významoch:
a)  používa sa na rozlíšenie peňazí, podľa toho o aký druh peňazí ide – mena zlatá, papierová
b) ide o národnú formu peňazí- mena euro, česká koruna, USD
 
Peniaze
-  sú výmenným prostriedkom, majú svoju úžitkovú hodnotu, kt. sa používajú na uspokojovanie potrieb
-  predstavujú univerzálny tovar, kt. slúži na vyjadrovanie cien tovarov a služieb, na ich kúpu a predaj a na realizáciu rozličných platieb.
-  Existencie peňazí podmieňuje:
o  rozvoj výroby
o  deľba práce
o  rast potrieb
 
Funkcie peňazí
- peniaze ako prostriedok výmeny - umožňujú výmenu tovarov a služieb
- peniaze ako zúčtovacia jednotka – prostredníctvom peňazí sa vyjadruje cena vymieňaných tovarov a služieb
- peniaze ako uchovávateľ hodnôt – peniaze sa odkladajú ako úspory na ďalšie nákupy

Podľa týchto funkcií rozlišujeme 2 typy dopytu po peniazoch:
a)  transakčný dopyt – vyplýva z bežných výdavkov domácností a podnikateľov a súvisí s funkciou peňazí ako prostriedku výmeny
b) majetkový dopyt – spája sa s funkciou peňazí ako uchovávateľa hodnôt. Dopyt po peniazoch závisí od výšky dôchodkov a úrokovej miery.

Druhy menových sústav
Menová sústava – spôsob vydávania peňazí do obehu a ich sťahovania platných v určitej krajine. Vyvíjali sa v závislosti od vývoja hospodárstva, z hľadiska vývoja rozlišujeme 3 druhy men. sústav:
- metalické
- úverové
- papierové
 
1. metalické menové sústavy
- ich podstatou je, že v krajine ako zákonné platidlo obiehajú kovové peniaze
Pre túto menovú sústavu je potrebné určiť:
a)  Menový kov – kov z kt. sa v príslušnej krajine razia mince. V prípade, že základom pre razenie mincí bolo viacej kovov, musel by stanovený ich pomer.
b)  Peňažná jednotka – predstavuje množstvo zlata, striebra, kt. obsahuje menová jednotka danej krajiny
c)  Spôsob razenia mincí – ide o stanovenie systému vydávania mincí do obehu
 
Medzi najvýznamnejšie metalické menové systémy patrí:
a)  monometalizmus
b) bimetalizmus
 
Monometalizmus -  taká menová sústava, pri kt. v určitom štáte základom meny je 1 kov. Rozlišujeme zlatý alebo strieborný monometál. Najvýznamnejší bol zlatý monometál, kt. sa vyskytoval v 4 podobách:
1.  štandard zlatej mince – voľné razenie peňazí
–  vymeniteľnosť papierových peňazí za zlaté mince a naopak.
–  neobmedzený pohyb zlata medzi krajinami
2.  štandard zlatého jadra – pri zameniteľnosti bankoviek za zlato bolo potrebné predložiť veľké množstvo bankoviek, čo si nemohol dovoliť každý. Išlo o zlaté prúty.
3.  štandard zlatej devízy – peniaze daného štátu neboli priamo zameniteľné za zlato, ale za bankovky iných štátov, kt. bolo možné za zlato zameniť. V období rokov 1930 možnosť zameniť bankovky za zlato zaniká. Zaniká zlatý monometalizmus.
4.  štandard bretton – woodskeho typu – z vedúcich národných mien sa vyčlenila mena americký dolár, anglická libra – len tieto dve meny boli vymeniteľné za zlato. Platidlo do r 1971.
 
Bimetalizmus – taká menová sústava, ako všeobecný ekvivalent vystupujú 2 rovnocenné kovy: zlato, striebro.
 
2. Úverová menová sústava
- je založená na prevažnom výlučnom obehu bankoviek. Tento prechod na obeh bankoviek umožnil  prispôsobí množstvo peňazí skutočným potrebám obehu bez ohľadu na to, či sa ťažba drahých kovov zvyšovala alebo znižovala. Forma bankoviek závisí od toho či sa používajú:
a) vo vnútri krajiny- peniaze vystupujú ako obeživo a platidlo
b) v zahraničí – peňažný tovar, s kt. sa obchoduje na burze a finančných operáciách
 
3. Papierová menová sústava
- taká menová sústava pri kt. je základom peňažného obehu sú papierové peniaze, kto. Nie sú zameniteľné za zlato. V súčasnosti majú papierové peniaze formu nezameniteľných bankoviek, kt. vystupujú v obehu a plnia funkciu výmeny.
 

Peňažná masa a jej zložky
Zložky peňažnej masy sú:

- Transakčné peniaze –M 1 predstavujú najdôležitejšiu zložku v peňažnej masy, sú určené na transakcie, kt. plánujeme urobiť okamžite alebo v najbližšom období

-  bankovky
-  mince
-  účty v bankách

- Peniaze v širšom slova zmysle – M 2označujeme ako skoro peniaze. Sú tvorené transakčnými peniazmi, rôznymi druhmi vkladov s výpovednou lehotou, termínované vklady, prostriedky v rôznych spoločných fondoch
- Likvidné aktíva –L, zahrňujú M2 a ďalšie položky, kt. je možné v krátkom čase premeniť na peniaze
- Úver – najširšia zložka peňaž. masy, obsahuje likvidné aktíva, cenné papiere, hypotéky.
 
Menová politika
-predstavuje súbor opatrení štátu zameraných na:

- využívanie funkcií peňazí – sa prejavuje v spôsobe vydávania peňazí do obehu a ich sťahovania z obehu. Peniaze plnia funkciu výmenného prostriedku, uchovávania hodnôt a zúčtovacej jednotky.
- posilnenie stability meny – stabilitu meny štát zabezpečuje prostredníctvom NBS sústavou právnych noriem. Medzi základné monetárne nástroje menovej politiky patria:

a)  devalvácia- predstavuje zníženie oficiálneho kurzu meny vzhľadom na ostatné meny. Podporuje vývoz a spomaľuje dovoz- zvyšuje sa konkurenčná schopnosť domácich exporterov a chráni sa domáci trh. D. je prejavom hospod. ťažkostí krajiny. Následne pôsobí na vzostup vnútorných cien, čo prispieva k zvyšovaniu inflácie a k ďalším sociálno-ekonomických negatívnym dopadom
b)  revalvácia- je metódou stabilizácie meny, spočíva v zvýšení oficiálnej kurzovej meny vzhľadom na iné meny, týmto sa oslabuje dom. export a podnecuje import. Exportované tovary sú na zahraničných trhoch menej konkurencie schopné. Revalvácia sa môže realizovať len v podmienkach aktívnej platobnej bilancie (ak sú príjmy väčšie ako výdavky na zahraničných obchodoch)
 
Menový kurz
je predmetom devízovej politiky štátu, kt. uskutočňuje centrálna banka. Vyjadruje cenu peňažnej jednotky jednej krajiny prepočítanú na peňažnú jednotku inej krajiny. Menové kurzy sa kótujú = t. j. zaznamenávajú na kurzových lístkoch. Vydáva NBS od neho sa odvodzujú kurzy obchodných bánk.
 
Kurzové záznamy môžu byť:
a)  priame – udáva koľko domácich peňažných jednotiek stojí 1 zahraničná peňažná jednotka alebo jej násobok
b)  nepriame - vyjadrujú koľko peňažných jednotiek zahraničnej meny stojí 1 domáca mena.
 
Členenie menových kurzov
1. z časového hľadiska
a) promptný – kurz, za kt. sa nakupuje alebo predáva v aktuálnom čase pri okamžitom obojstrannom plnení.
b) termínovaný – kurz, za kt. sa predáva alebo nakupuje v neskoršom termíne. Oproti promptným kurzom býva nižší
2. podľa druhu
a) Valutový – predstavuje vzťah domácej meny k zahraničnej mene v hotovostnej forme – vo forme valút
b) devízový – predstavuje vzťah domácej meny k zahraničnej mene v bezhotovostnej forme vo forme devíz, používa sa pri bezhotovostných bankových operáciách.

Medzinárodné menové inštitúcie

Medzinárodný menový fond (MMF) – sídlo Washington úlohy:
-  podpora medzinárodnej menovej spolupráce
-  odstraňovanie dev. obmedzení
-  poskytovať dev. úvery na vyrovnanie prechodnej nerovnosti platobnej bilancie
-  zabraňovať špekuláciám s kurzom meny
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj – sídlo Washington, je súčasťou svetovej banky
Úlohy: - poskytovanie strednodobých a dlhodobých úverov na rozvoj a prestavbu ekonomiky
-  poradenstvo
 
Európska banka pre obnovu a rozvoj – sídlo Londýn. Úlohy:
-finančná a technicko - organizačná pomoc krajinám strednej a východnej Európy pri prechode na trhovú ekonomiku
 
Európska investičná banka – je to finančná inštitúcia v EÚ. Sídlo Luxemburg. Úlohy:
Poskytovanie úverov na rozvoj regiónov členských krajín modernizáciu, reorganizáciu
 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OICD –úlohy: stimulácia ekonomického rastu, rast zamestnanosti, rozvoj bankového sektora finančného trhu, rozvoj medzinárodného obchodu.
VTO – svetová obchodná organizácia, Ženeva
Ciele: riešenie obchodných problémov medzi členskými krajinami, zrušenie ciel, ekonomický rast
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036