Účtovná (u)závierka v podvojnom účtovníctve

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 497 slov
Počet zobrazení: 9 695
Tlačení: 671
Uložení: 614
Účtovná uzávierka a účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
 
Účtovná uzávierka je súhrn činností, ktorými sa uzatvára účtovníctvo za bežné účtovné obdobie. Jej úlohou je zostavenie výkazov účtovnej závierky.
 
Pozostáva z týchto činností:
1.  Doplnenie účtovných zápisov o časovom rozlíšení N a V
2.  Uzatváranie účtovných kníh (denník, hlavná kniha)
a)  Zostavenie kontrolných súpisiek analytických účtov k príslušnému syntetickému účtu.
b)  Zistenie obratov MD a D vo všetkých syntetických účtoch
c)  Zostavenie predvahy
d) Kolacionovanie – používa sa pri hľadaní chýb, pričom sa porovnávajú účtovné doklady s účtovnými zápismi a skontrolovaný údaj sa odčiarkne (ü)
e)  Zistenie KS výsledkových účtov a KZ súvahových účtov
3.  Vykonanie inventarizácie majetku, vlastného imania a záväzkov
4.  Preúčtovanie KS výsledkových účtov na účet 710 a zistenie VH za účtovné obdobie
5.  Preúčtovanie KZ súvahových účtov na účet 702 a podvojné zaúčtovanie VH (zisk 710/702 alebo strata 702/710)
6.  Výpočet základu DzP z bežnej i mimoriadnej činnosti, výpočet DzP a jej zaúčtovanie
7.  Zostavenie účtu 710, 702 po zdanení DzP
8.  Zostavenie účtovnej závierky
 
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky a predstavuje zostavenie účtových výkazov.
 
V podvojnom účtovníctve ju tvoria:
1.  Všeobecné náležitosti – sú uvedené na prednej strane každého výkazu a obsahujú základné údaje o ÚJ, dátumy zostavenia účtovnej závierky, podpisové záznamy a pod.
2.  Výkazy účtovnej závierky
a)  Súvaha – je prehľad o aktívach (majetku) a pasívach (zdrojoch jeho krytia). Zostavuje sa v celých € za bežné i minulé ÚO.
Aktíva majú za bežné účtovné obdobie tieto údaje:
- Brutto (vstupná cena)
- Korekcia (oprávky a opravné položky)
- Netto = Brutto – Korekcia
b)  Výkaz ziskov a strát – obsahuje prehľad o N, V a VH (pred i po zdanení DzP)
c) Poznámky – vysvetľujú a dopĺňajú údaje súvahy a výkazu ziskov strát. Ich súčasťou môžu byť:
- Informácie o členoch jednotlivých orgánov ÚJ
- Údaje o použitých účtovných zásadách, metódach, odpisovaniach, oceňovaniach, účtovaniach
- Prehľad peňažných tokov (výkaz Cash Flow) zachytáva pohyb peňažných prostriedkov (prírastky a úbytky) za účtovné obdobie a pod. Peňažné toky sa tu členia:
-prevádzkvá činnosť
- investičná činnosť
- finančná činnosť
 
Druhy účtovnej závierky:
1.  Z časového hľadiska
a)  Riadna – zostavuje sa k poslednému dňu účtovného obdobia za predpokladu, že ÚJ bude nepretržite pokračovať v činnosti
 
b)  Mimoriadna – zostavuje sa napr. pri zániku, rozdelení alebo zlúčení ÚJ a pod.
c)  Priebežná – zostavuje sa v kratších časových intervaloch (štvrťročne alebo polročne) a zostavujú ju banky a ÚJ, ktoré majú kótované CP na Burze CP.
 
2.  Podľa počtu ÚJ, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka
a)  Individuálna – je len za 1 podnik
b)  Konsolidovaná – zostavujú ju ÚJ, ktoré majú najmenej 20%-ný podiel v iných ÚJ. Takéto ÚJ potom zostavujú účtovné závierky, jednu individuálnu len za svoj podnik a druhú konsolidovanú – rozšírenú o majetkovú účasť v iných ÚJ.
 
Konsolidovaná účtovná závierka musí byť vždy overená audítorom.
 
Individuálnu účtovnú závierku musia mať overenú audítorom:
1.  Všetky a. s.
2.  S. r. o. alebo družstvá ak splnia aspoň 2 z týchto podmienok:
a)  Celková hodnota majetku presiahla 1 000 000 €
b)  Čistý obrat (tržby na účtoch 601, 602, 604) presiahol 2 000 000 €
c)  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 30
3.  ÚJ, ktorým túto povinnosť stanovuje osobitný predpis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017