Finančný trh a cenné papiere

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.06.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 307 slov
Počet zobrazení: 4 628
Tlačení: 363
Uložení: 363
Finančný trh a cenné papiere
 
Finančný trh
Finančný trh predstavuje vrchol všetkých trhov, na ňom sa stretáva ponuka a dopyt po peňažnom kapitále, platobných prostriedkoch, CP, derivátoch, predkupných právach, devízach, drahých kovoch a poistnej ochrane - finančných prostriedkoch. Výsledkom stretnutia ponuky a dopytu po finančných prostriedkoch je cena. Prostredníctvom finančného trhu sa presúvajú finančné prostriedky od tých, ktorí ich majú prebytok - prebytkový sektor - k tým, ktorí ich potrebujú - deficitný sektor. Fin. trh je univerzálny - jeho zdroje a prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach, pretože peniaze sú univerzálne platidlo.
Finančný trh je trh, na ktorom sa finanční sprostredkovatelia prostredníctvom fin. nástrojov stretávajú a zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi v národnom i medzinárodnom meradle.
 
Funkcie finančného trhu
1.  ekonomická - znamená presun voľných peňažných prostriedkov od prebytkového sektoru ekonomiky do deficitného sektoru,
2.  akumulačná - znamená sústreďovať dočasne voľné peňažné prostriedky z prebytkových zdrojov,
3.  alokačná - umiestnenie peňažných prostriedkov tak, aby boli čo najviac zhodnotené,
4.  cenotvorná - výsledkom sústredenia agregovanej ponuky a dopytu po fin. nástrojoch je objektívna cena,
5.  prerozdeľovacia - sprostredkovanie zmeny vlastníckych práv finančných nástrojov a zabezpečenie likvidity CP,
6.  selekčná - podporuje prosperujúcich a urýchľuje zánik neperspektívnych subjektov tým, že neumožňuje prístup k nedostatkovým finančným zdrojom,
7.  funkcia ochrany investorov - predstavuje ochranu jednotlivých subjektov proti rizikám prostredníctvom poistenia,
8.  platobná - predstavuje vytvorenie mechanizmu platieb za tovary a služby,
9.  politická - vláda využíva finančný trh na realizovanie svojej politiky,
10.  úverová - úlohou finančného trhu je v prvom rade poskytovať úvery na financovanie spotreby a na investičný výdavky.
 
Členenie finančného trhu
 
1.  Z hľadiska emisie:
a.  primárny - predstavuje obchodovanie s CP, ktoré sú na trhu po prvý krát. Emitent CP takto získava peňažné prostriedky na investovanie,
b.  sekundárny - trh starých CP, prebieha na ňom nákup a predaj už emitovaných CP, pričom emitent CP u nezískava ďalšie prostriedky. Hlavnou úlohou tohto trhu je zabezpečiť likviditu CP a určiť ich cenu, ktorú emitent predáva na primárnom trhu. Tieto sa môžu deliť na neorganizované a organizované.
2.  Z hľadiska teritória:
a.  národný trh,
b.  medzinárodný trh.
 
3.  Z vecného hľadiska:
a.  peňažný trh - trh s krátkodobými finančnými nástrojmi, ktorých splatnosť je menej ako 1 rok. Subjektmi peňažného trhu sú banky, verejnosť, podniky, medzinárodné, národné spoločnosti a orgány verejného sektora. Medzi nástroje patria: krátkodobé úvery a krátkodobé CP. Charakteristické znaky peň. trhu: vysoký stupeň likvidity, nízke riziko, nízky výnos, väčšia stálosť cien,
b.  kapitálový trh - trh strednodobého a dlhodobého kapitálu, ktorý slúži najmä na financovanie investícií. Subjektmi tohto trhu sú podniky, banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, orgány verejného sektora, medzinárodné a národné inštitúcie, obyvateľstvo. Ako nástroje sa používajú: stredno- a dlhodobé úvery, finančný lízing, forfaiting, faktoring, strednodobé a dlhodobé CP,
c. devízový trh - uskutočňuje sa tu nákup a predaj peňazí za inú cenu. Cenou na devízovom trhu je devízový kurz (cena peňažnej jednotky jednej krajiny vyjadrená v peňažných jednotkách iných krajín Môžeme ho vyjadriť priamo alebo nepriamo),
d.  trh drahých kovov - najväčší význam má trh zlata, menej trh striebra a platiny. Dopyt po zlate ovplyvňujú nákupy na menové účely, na priemyselné a umelecké spracovanie alebo tzv. tezauráciu (hromadenie zlata súkromnými osobami) obchodovanie so zlatom prebieha na finančných komunitných burzách. Zlato sa váži v trójskych uncách,
e. poistný trh - trh poistenia a zaistenia.
 
Burza
Burza je organizátor verejného trhu s CP, oprávnená organizovať na určenom mieste a v určenom čase ponuku a dopyt CP, Ďalej termínované obchody a obchody s finančnými nástrojmi a vykonávať s tým súvisiace činnosti. Burzy sú vrcholovými inštitúciami kapitálového trhu. Každé finančné centrum má svoju burzu. Najvýznamnejšie na svete sú v: New York (Wallstreet), Tokyo, Frankfurt nad Mohanom, Londýn a Hong Kong.
 
Charakteristika
-  povolenie na vznik burzy vydáva Úrad pre finančný trh, ktorý vykonáva aj štátny dozor,
-  burza je PO, zapisuje sa do Obchodného registra,
-  má právnu formu akciovej spoločnosti, akcionárom môže byť len PO, ktorá môže byť zakladateľom burzy,
-  má minimálne 10 zakladateľom - len PO, ktoré majú povolenie na výkon činnosti obchodníka s CP,
-  obchodné meno musí mať označenie „burza cenných papierov“.
 
Členenie búrz:
1.  Z právneho hľadiska
-  organizované štátom (verejnoprávna forma),
-  na súkromno-právnom princípe (súkromno-právna forma).
2.  Z hľadiska predmetu obchodovania:
-  všeobecné (obchoduje sa s rôznymi CP),
-  špecializované (obchoduje sa len s niektorým druhom CP).
3.  Z hľadiska významu:
-  národné,
-  medzinárodné.
4.  Z hľadiska výpočtovej techniky:
-  úplne automatizovaná
-  čiastočne automatizovaná
-  mechanická burza - kde všetky obchody prebiehajú prostredníctvom osobných kontaktov
 
Burzový obchod definujeme ako kúpa a predaj CP na burze. Čas a miesto burzového obchodu určujú burzové pravidlá. Obchodovať na burze môžu členovia burzy a NBS. Člen burzy uzatvára obchody len prostredníctvom FO, ktorá ovláda obchodný systém burzy, pozná burzové pravidlá a získala od burzy osvedčenie o spôsobilosti na uzatváranie obchodov.
 
Burza CP v Bratislave
Vznikla v roku 1990 a prvý obchodný deň bol 6. 4. 1993. Je založená na členskom princípe, obchodovať tu môžu len osoby, ktoré získali licenciu obchodníka s CP a ich členstvo schválila burzová komora. Predmetom obchodovania sú akcie, štátne dlhopisy, bankové a podnikové obligácie, podielové listy. Obchodovanie je založené na princípe elektronického burzového obchodného systému, spočíva v aktívnom zadávaní ponúk kúpy a predaja do počítača každým členom osobitne. Miestom uzatvárania obchodov je sídlo BCPB. Miestom zadávania ponúk je sídlo BCPB, ale aj miesto, z ktorého je zabezpečené on-line prepojenie člena na výpočtový systém BCPB.
 
Kolektívne investovanie
Je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe výzvy s cieľom investovať takto získané peňažné prostriedky do majetku. Verejná výzva - televízia, rozhlas, tlač, osobný kontakt, elektronické komunikačné a informačné systémy, brožúry a i.
 
Výhody kolektívneho investovania:
· široké rozloženie rizika investícií,
· možnosť kedykoľvek speňažiť svoj podiel spätným predajom správcovskej spoločnosti za aktuálnu cenu,
· využívanie odborných služieb špecializovaných správcov fondov za nižšie náklady, ako by boli pri spravovaní investícií samotným investorom.
 
Cenné papiere
 
CP - je dokument alebo zápis, ktorý potvrdzuje, že investor investoval určitú sumu, z čoho mu vyplývajú určité práva (podiel zo zisku, rozhodovanie, informácie), CP majú 2 podoby:
· zaknihované - tzv. dematerializované, existujú len ako zápis v evidencii pamäti počítača v stredisku CP. Operácie s nimi sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodov na účtoch,
· listinné - skladajú sa z týchto častí: hlavná listina (ktorej náležitosti určuje zákon, nazýva sa aj plášť), kupónový hárok (obsahuje poukážky na výnos z CP), talón (je to obnovovací list, ktorý slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárku).
Sekuritizácia - je presun peňažného kapitálu medzi jednotlivými subjektmi prostredníctvom CP.

Forma CP:
a)  CP na meno - v CP je zapísané meno majiteľa. Každá zmena musí byť zaznačená v CP, musí sa ohlásiť emitentovi, alebo sa musí žiadať jeho súhlas na vykonanie zmenky. Tieto CP sú prevoditeľné aj v prípade dedičstva. Zmluva o prevode musí byť písomná.
b) CP na rad - v CP je vyznačené meno majiteľa. Prevod na inú osobu je možný vykonať aj bez súhlasu emitenta. Prevod práva sa uskutočňuje písomným prehlásením na rube papiera - rubopis, alebo na pripojenej listine.
c)  CP na doručiteľa - vlastník CP má nárok na plnenie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
 
Členenie cenných papierov:
 
1.  Z hľadiska ekonomickej funkcie:
· CP peňažného trhu - splatnosť do 1 roka,
· CP kapitálového trhu - nad 1 rok
2.  Podľa práv a povinností:
· základné (kmeňové) - zamestnanecké
· zvýhodnené (prioritné)
3.  Podľa obehu:
· obchodovateľné - musia byť prevoditeľné,
· neobchodovateľné - zakladajú právny vzťah len medzi dvoma účastníkmi a emitent zakazuje predaj na sekundárnom trhu, uskutočňuje sa s nimi iba prvý predaj na primárnom trhu,
· s obmedzenou obchodovateľnosťou - zamestnanecké akcie (len medzi zamestnancami podniku)
4.  Podľa druhu práva na majetok:
· vecné práva - hypotekárne zálohové listy,
· dlžobné záväzky - obligácie, zmenky alebo šeky, dlhopisy,
· majetková účasť alebo podiely - akcie, podielové listy,
· dispozičné CP - prepravné doklady.
5.  Podľa spôsobu emisie:
· hromadne vydávané - akcie, dlhopisy, obligácie,
· individuálne vydávané - zmenky, šeky.
6.  Podľa záložného práva:
· zaistené - majetkom, inými CP,
· nezaistené.
7.  Podľa zastupiteľnosti:
· zastupiteľné - akcie, obligácie
· nezastupiteľné - hypotekárne zálohové listy, zmenky, šeky.
 
Základné CP peňažného trhu:
1.  pokladničné poukážky - riešia krátkodobý nesúlad medzi peňažnými príjmami a peň. výdavkami štátneho rozpočtu. Ich splatnosť je do 1 roka. Emitentom je štát. Ich vydávanie zabezpečuje NBS. Sú bezpečné a vysoko likvidné (ľahko zameniteľné za peniaze),
2.  depozitné certifikáty - kombinácia termínovaného vkladu a dlhopisu v listinnej podobe, ktorá vyjadruje záväzok emitenta voči veriteľovi na presne stanovenú čiastku a dobu. Depozitné certifikáty sú emitované v rôznych nominálnych hodnotách, pričom výška nominálnej hodnoty určuje cieľovú skupinu investorov,
3.  zmenky - je to úverový obchodovateľný CP, rozlišujeme vlastnú, ktorú vystavujeme my a cudziu, ktorú vystavuje banka. Pri zmenkách sa stretávame s týmito osobami:
a.  vystaviteľ - zodpovedá za prijatie a zaplatenie zmenky,
b.  veriteľ - je osoba, ktorá dostane zaplatené,
c. zmenkovník - je osoba, ktorá je povinná  zmenku na základe svojho akceptovania v čase jej splatnosti zaplatiť,
d.  zmenkový ručiteľ - je osoba, ktorá sa zaručí za dlžníka (aval).
4.  šeky - sú CP, ktoré obsahujú bezpodmienečný písomný príkaz vystaviteľa šeku peňažnému ústavu zaplatiť určitú peňažnú sumu doručiteľovi šeku, alebo osobe uvedenej na šeku.

CP kapitálového trhu:
 
1.  Dlhopisy - sú to CP, s ktorými je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v nominálnych hodnotách a výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť. Vydávať dlhopisy môže len emitent. Má však povinnosť predložiť MF SR a NBS emisné podmienky. Dohľad vykonáva Úrad pre finančný trh. Zákon presne určuje náležitosti dlhopisu, ktoré sú povinné:
· podobu dlhopisu - zaknihovanú a listinnú,
· formu dlhopisu - na doručiteľa a na meno,
· menovitú hodnotu - peň. suma, na ktorú znie dlhopis,
· kurz dlhopisu - cena určená na burze CP,
· emisný kurz - cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní,
· výnos dlhopisu môže byť určený - pevnou úrokovou sadzbou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou alebo ich kombináciami.
 
K dlhopisom sa radia:
1.  štátne dlhopisy - sú vydávané SR. Emitentom je MF SR, ktoré môže poveriť NBS. Sú to najkvalitnejšie CP. Splatnosť a vyplatenie výnosu garantuje štát. Získané prostriedky z nich slúžia na krytie schodku štátneho rozpočtu alebo na bytovú výstavbu.
2.  komunálne obligácie - môžu ich vydávať obce, alebo VÚC a banka za ne prevezme záruku. Získané prostriedky slúžia na nákup, výstavbu a rekonštrukciu nehnuteľností, ktoré sú využívané na verejnoprospešný účel. Ich lehota splatnosti je 5 - 30 rokov.
3.  bankové obligácie - sú to cenné papiere emitované bankou na obdobie 5 až 30 rokov. Vyjadrujú  úverový vzťah medzi bankou a majiteľom obligácií a slúžia na získavanie zdrojov banky.
4.  podnikové obligácie - sú cenné papiere vyjadrujúce dlžnícky záväzok podniku, ktorý ich vydal. Ich emisia je z hľadiska eminenta - dlžníka formou získavania dlhodobého úveru. Vydávajú sa spravidla na 10 - 20 rokov.
5.  zamestnanecké obligácie - emitent ich vydáva výlučne pre zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere, sú neprevoditeľné. Ak ukončíme pracovný pomer, zamestnane je povinný obligáciu od nás kúpiť, vyplatiť mu menovitú hodnotu a výnos.
6.  konvertibilné obligácie - poznáme 2 zákl. druhy a to vymeniteľné, s ktorými je spojené právo majiteľa požadovať v dobe splatnosti obligácie jej výmenu za akcie, napríklad zvýšenie ZI a prioritné, ktorých majiteľ si môže uplatniť predkupné právo na upísanie nových akcií, ak sa v dobe splatnosti obligácie zvyšuje ZI.
7.  hypotekárne zálohové listy - ide o dlhopis, ktorého menovitá hodnota, vrátane výnosu je rytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov, ktorú sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, ich lehota splatnosti je 5 - 30 rokov.
8.  vkladové listy - emitujú ich banky a sporiteľne ako potvrdenie o dlhodobom vklade drobným vkladateľom, preto majú spravidla nízku nominálnu hodnotu. Okrem úroku, ktorý sa vypláca pri splatnosti vkladových listov naraz, môžu vkladatelia získať aj výhru v rámci zlosovania. VL u nás upravuje Občiansky zákonník.
 
2.  Podielové CP, ku ktorým sa radia:
· Akcie - je to CP, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Akcionár má právo na:
ü  účasť na riadení,
ü  podiel na likvidačnom zostatku,
ü  predkupné právo na nové akcie,
ü  podiel na zisku - dividenda,
ü  informačné právo.
Jeho povinnosti sú:
ü  splatiť v stanovenej lehote celú nom. hodnotu akcie,
ü  ručiť za záväzky a. s. do výšky podielu na ZI.
· Dočasné listy - je to CP na meno, ktorý nahrádza akciu dovtedy, kým akcionár nezaplatí upísanú menovitú hodnotu akcie.
· Podielové listy - spája sa s nimi právo na zodpovedajúci podiel na majetku podielového fondu a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa zákona.
· Podiely - osvedčujú členstvo a podiely na spoločnom majetku a výnose. Ide o cenné papiere, ktorých emitentom je obchodná spoločnosť, ktorá nemá právnu formu a. s., ale formu, napríklad k. s. alebo úverového družstva.

3.  Investičné kupóny

4.  Deriváty
 
Vkladná knižka
Je CP dokumentujúci vznik vkladového vzťahu medzi vkladateľom a bankou. Každá banka stanovuje výšku minimálneho vkladu pri založení VK a výšku minimálneho zostatku, pod ktorý nesmie vklad na knižke klesnúť. VK má svoj názov a číslo.
Číslo VK je súčasne číslom vkladového účtu, na ktorom je vklad zaznamenaný v evidencii banky.
Názov VK je meno, priezvisko vkladateľa, alebo osoby, v prospech ktorej vkladateľ VK založil, jej bydlisko a rodné číslo.
V súlade so zákonom o dani z príjmov banky pri zapisovaní úrokov zaťažujú 19 % daň z úrokov zo svojich klientov.
Úroky z vkladov sa zaznamenávajú raz ročne, vždy po skončení kalendárneho roka. VK je vystavená na meno, pri vklade a výbere z VK sa musí občas preukázať zamestnancovi banky preukazom totožnosti.
Spoludisponujúca osoba - je zapísaná vo VK, môže manipulovať s vkladom rovnako ako jeho majiteľ, nemôže ju však zrušiť.
Spoločný vklad - umožňuje každému spolumajiteľovi disponovať s vkladom, pričom VK môže aj zrušiť.
Vklad na VK môže byť viazaný - vinkulovaný.
Vinkulácia - znamená, že výber je možný len vtedy, ak je splnená podmienka uvedená vo vinkulácii.
 
Možnosti viazania vkladu sú:
a)  na heslo,
b) na udalosť o ktorej je známe, že nastane (po dovŕšení veku 18 rokov),
c)  na privolanie tretej osoby - treťou osobou popri banke a vkladateľovi je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zainteresovaná pri použití vkladu (kaucia za odsúdeného).
 
VK rozdeľujeme:
a)  obyčajné - s úročeným vkladom,
b) bez výpovednej lehoty - netermínované vklady (osobné účty),
c)  s výpovednou lehotou - termínované vklady (3, 6, 12, 24, 36 mesiacov),
d) výherné VK bez úrokov, s možnosťou výhry 2x do roka,
e)  devízové - na ľubovoľnú cudziu menu, netermínované aj termínované - úročený vklad,
f) VK prémiového sporenia - okrem úroku banka poskytuje aj prémiu, ktorej výška závisí od výšky mesačného vkladu.
 
Banky pri VK používajú zložené úrokovanie, pre ktoré je charakteristická kapitalizácia úrokov, t. j. úroky z kapitálu za predchádzajúce úrokovacie obdobie sa v ďalšom úrokovacom období stávajú súčasťou kapitálu a prinášajú vkladateľovi ďalšie úroky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024