:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Daňová sústava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča maturanti (23)
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.06.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2922 slov
Počet zobrazení: 4839
Tlačení: 327
Uložení: 353
Daňová sústava
 
Predstavuje súhrn tých daní, ktoré možno vyberať na území SR. To znamená, že žiadne iné dane ako tie, ktorú sú určené zákonom nie je prípustné vyrubovať alebo platiť. So vznikom SR sa zaviedla daňová sústava, ktorá svojou koncepciou a štruktúrou zodpovedá daňovým sústavám rozvinutých trhových ekonomík. Od 1. 1. 2004 platí nová daňová sústava, ktorá je výsledkom daňovej reformy, niektoré dane boli z daňovej sústavy vyradené, iné pribudli.

Patria sem tieto druhy daní:
 
1.  Priame dane:
a)  Daň z príjmov:
-daň z príjmov FO
-daň z príjmov PO
 
b)  Miestne dane:
-daň z nehnuteľností:
A. daň z pozemkov,
B. daň zo stavieb,
C. daň z bytov a nebytových priestorov bytových domov,
-daň z motorových vozidiel,
-daň za psa,
-daň za užívanie verejného priestranstva
-daň za ubytovanie,
-daň za predajné automaty,
-daň za nevýherné hracie prístroje,
-daň za vjazd vodidla do historickej časti mesta,
-daň za jadrové zariadenia.
 
2.  Nepriame dane:
 
a)  DPH (daň z pridanej hodnoty)
b)  spotrebné dane:
-z vína,
-z piva,
-z liehu,
-z tabaku a tabakových výrobkov,
-z minerálnych olejov,
-z energií (elektrina v kWh, uhlie v tonách, zemný plyn v kWh).
 
Priame dane: vyrubujú sa priamo. Bezprostredne z príjmu alebo z majetku FO alebo PO. Platenie sa nepresúva na nikoho iného, FO alebo PO znáša daňovú povinnosť sama, pričom výška daňovej povinnosti odráža jej príjmovú (D z P) alebo majetkovú (daň z nehnuteľností) situáciu. Priame dane si FO alebo PO vypočítavajú alebo odvádzajú správcovi dane samé.
 
Nepriame dane: odvádza ich výrobca, obchodník alebo poskytovateľ služby, avšak ich výška sa presúva do ceny nakupovaných výrobkov prípadne poskytovaných služieb. Teda dopadá nepriamo na spotrebiteľa. Dopad nepriamych daní sa v konečnom dôsledku presúva z výrobcu na spotrebiteľa, ktorý ich znáša v cene nakupovaných tovarov alebo poskytovaných služieb.
 
Štátny rozpočet
Je to centralizovaný fond peňažných prostriedkov sústredený do pôsobnosti štátu. Z účtovného hľadiska je štátny rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov pričom ide o množstvo prehľadov a účtov.
 
Štát získava príjmy z:
a)  daňových príjmov spolu - jednotlivé druhy daní (DPH, DzP)
b)  nedaňových príjmov spolu - príjmy z vlastníctva (a. s., s. r. o.), poplatky, pokuty, kapitálové príjmy, úroky z úverov, clá, dary...
c)  príjmov zo splácania úverov, pôžičiek a predaj akcií, štátnych obligácií,
d)  správne, súdne a miestne poplatky,
e)  colné nástroje.
 
Štát vynakladá výdavky na:
a)  financovanie nevýrobnej sféry,
b)  dotácie do výrobnej sféry
c)  prídely do účelových fondov,
d)  financovanie verejných prác,
e)  splácanie štátnych dlhov,
f) transfery domácnostiam a obciam
g)  výdavky ministerstiev, kancelárie prezidenta a iných vládnych organizácií.
 
Konečný výsledok hospodárenia štátu môže mať podobu:
1.  vyrovnaného rozpočtu, ak príjmy = výdavky,
2.  prebytkového rozpočtu, ak príjmy > výdavky,
3.  schodkového rozpočtu, ak príjmy < výdavky.
 
Činnosti, ktoré súvisia so štátnym rozpočtom na príslušný kalendárny rok tvoria rozpočtový proces, môžeme ho rozdeliť na etapy:
1.  vypracovanie návrhu - návrh vypracúva MFSR, na základe požiadavky jednotlivých rezortov,
2.  schválenie návrhu - vypracovaná návrh štátneho rozpočtu sa posudzuje vo vláde a vzniká vládny návrh, ten sa prerokuje, v komisiách parlamentu, predloží sa na schválenie, zásadné zmeny v rozpočte môže prijať len parlament,
3.  plnenie štátneho rozpočtu - počas roka plynú do ŠR rôzne príjmy a uhrádzajú sa z neho rôzne výdavky, v priebehu roka prebieha kontrola príjmov a výdavkov,
4.  vypracovanie a schválenie štátneho záverečného účtu - štátny záverečný účet je záverečná správa, ktorá obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia za príslušný rok.
 
Daňové zásady
1.  zásada spravodlivosti a proporcionality - je zabezpečená napríklad rovnakou percentuálnou sadzbou,
2.  zásada neutrálnosti - dane by mali platiť pre všetkých bez ohľadu na výnimky,
3.  zásada vylúčenia duplicity zdanenia - príjem, dôchodok, alebo majetok má byť zdanený len raz,
4.  zásada jednoznačnosti a jednoduchosti - každý kto platí daň má byť informovaný o tom, z čoho a v akej výške má byť daň zaplatená,
5.  zásada účinnosti - dane by mali viesť osobu, ktorá ju platí k tomu, aby ich zaplatila a nemala by motivovať k daňovým únikom.
 
Dane plnia tieto funkcie:
· národohospodársku funkciu, spočíva v tom, že štát podporuje prostredníctvom daní výrobu a vývoz, obmedzuje neželanú spotrebu napríklad alkoholu
· sociálnu funkciu, ktorá spočíva v tom, že štát ovplyvňuje prostredníctvom daní príjmy jednotlivých skupín občanov, daňová politika pritom sleduje tieto základné ciele zdanenia:
fiškálne ciele, zdanenie má zabezpečiť dostatok peňazí na krytie štátnych výdavkov,
mimofiškálne ciele, nižšie dane môžu podporovať investovanie, podnikanie, vedecko-technický pokrok, avšak medzi uvedenými cieľmi vzniká rozpor, na jednej strane chce štát dostatok peňazí v rozpočtoch, na druhej strane musí nechať ľuďom toľko peňazí, koľko potrebujú na existenciu.
 
Daňové pojmy:
1.  subjekt dane - je ním PO alebo FO, ktorá je povinná podať daňové priznanie a zaplatiť daň, v rámci subjektu daní rozoznávame:
· daňovníka - odvádza daň správcovi dane priamo sám - podnikateľ, ktorý si vypočíta daň sám a sám ju aj odvedie správcovi dane,
· platiteľ dane - je zodpovedný za odvedenie dane správcovi dane, ale daňové zaťaženie znáša daňovník - DPH alebo spotrebné dane odvádza výrobca - platiteľ, ale daňovníkom je kupujúci.
2.  predmet dane - závisí od druhu posudzovanej dane, objektom dane môžu byť:
· príjem pri dani z príjmov,
· majetok pri dane z majetku,
· nehnuteľnosť pri dani z nehnuteľnosti,
3.  základ dane - je kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane (z čoho sa daň vyrubuje), spôsob výpočtu  závisí od druhu dane a môže sa ďalej aj upravovať, napr. pri dani z príjmov,
4.  sadzba dane - je nástroj, pomocou ktorého sa z daňového základu vypočíta výška dane, sadzba môže byť určená pevnou sumou (daň z MV), percentuálne (DPH), alebo kombináciou,
5.  správca dane - sú to daňové úrady, ktoré kontrolujú správnosť výpočtu dane,
6.  zdaňovacie obdobie - je obdobie, za ktoré je subjekt dane povinný daň vypočítať, zaplatiť, napríklad za mesiac, štvrťrok a pod.
7.  daňové priznanie - je tlačivo, na ktorom subjekt dane vypočíta daň,
8.  daňové oslobodenie - je zbavenie povinnosti platiť daň, napríklad niektoré pozemky.
 
P r i a m e   d a n e
Dane z príjmov
 
Fyzických osôb (D z P FO)
 
Subjekty dane
· FO, ktoré majú na území SR trvalý pobyt, povolenie na dlhodobý pobyt alebo sa tu dlhodobo zdržiavajú,
· FO, ktoré sa obvykle zdržiavajú na území SR aspoň 183 dní.
Predmet dane
· príjmy zo závislej činnosti a funkčné pôžitky,
· príjmy z podnikania a z inej zárobkovej činnosti,
· príjmy z kapitálového majetku,
· príjmy z prenájmu,
· ostatné príjmy.
 
Oslobodenie od dane
· zákon presne stanovuje, napríklad prevádzky malých vodných elektrární,
Základ dane
· je suma, o ktorú príjmy presahujú výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržiavanie príjmov, ak má daňovník viac druhov príjmov, je základom dane súčet čiastkových základov dane,
Odpočítateľné položky
· príspevky do fondov,
Nezdaniteľné časti základov dane
· suma, o ktorú sa upravuje základ dane a to 303,72 € a daňový bonus 20,02 € na daňovníka v roku 2012,
Sadzba dane
· 19 %
Daňové priznanie
· je povinný podať daňovník, ktorý má v zdaňovacom období príjmy, ak sú príjmy len od jedného platiteľa, tak nie je povinný podávať daňové priznanie
 
Právnických osôb (D z P PO)
 
Subjekt dane
· sú PO so sídlom na území Slovenskej republiky zapísané v OR, príspevkové a rozpočtové organizácie, politické strán, hnutia a združenia právnických osôb,
Predmet dane
· príjmy zo všetkých činností, u ktorých bol dosiahnutý zisk,
· príjmy z hlavnej podnikateľskej činnosti,
· príjmy z prenájmu,
· príjmy z obchodovania s CP,
· príjmy dosahované z podnikateľskej činnosti,
Oslobodenie od dane
· zákon ich presne stanovuje, napr. príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu u PO podnikajúcich v poľnohospodárstve,
Sadzba dane
· 19 % z upraveného základu dane o pripočítateľné a odpočítateľné položky,
Základ dane
· je rozdiel konečných stavov účtov výnosov a konečných stavov účtov nákladov, tento základ dane sa ďalej upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky,
Pripočítateľné položky
· pri nich sa daňový základ zvyšuje,
Odpočítateľné položky
· pri nich sa daňový základ znižuje,
Zdaňovacie obdobie
· kalendárny rok, ak to zákon neupravuje inak,
Daňové priznanie
· podáva daňovník z príjmov PO za predchádzajúce obdobie v ustanovenej lehote - po skončení účtovného obdobia - roka, vždy do troch mesiacov od jeho skončenia (do 31. 3. ).
 
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Subjekt dane
· je vlastník zapísaný v katastri nehnuteľnosti, ak je pozemok vo vlastníctve štátu (obce, mesta), tak je daňovníkom správca pozemku,
Predmet dane
· orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
· trvalé trávne porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky,
· rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy a ostatné,
Základ dane
· je násobok výmery pozemku v m2 a ceny za 1 m2 pôdy,
Sadzba dane
· ročná sadzba býva maximálne 0,75 % základu dane (určuje sa percentuálne zo základu dane, alebo pevnou sadzbou za 1 m2,
Oslobodenie od dane
· pozemky vo vlastníctve štátu alebo obce,
· verejne prístupné parky a rezervácie,
· cintoríny,
· pozemky škôl a zariadení využívané na účely výchovy a vzdelávania
· pozemky, ktoré sú hospodársky nevyužiteľné - močariská, rašeliniská.
 
Daň zo stavieb
Subjekt dane
· je vlastník stavby, ak je stavba vo vlastníctve štátu, tak daňovníkom je správca stavby,
Predmet dane
· stavby na bývanie - rodinné domy, bytové domy, poľnohospodárske usadlosti,
· chaty na individuálnu rekreáciu,
· garáže - samostatne stojace, alebo aj radová zástavba,
· objekty slúžiaca na podnikateľské a zárobkové činnosti,
· ostatné - udiarne, kotolne, letné a zimné záhrady...
Základ dane
· je celková výmera zastavaných plôch v m2, pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej stavby, pivnice nepodlieha dani zo stavieb, pokiaľ neslúži na podnikateľské účely,
Sadzba dane
· zvyšuje alebo znižuje sa podľa miestnych podmienok, vypočíta sa ročne v m2, od 0,03 € do 0,30 €/ m2,
Oslobodenie od dane
· býva určené podľa osoby, vlastníka - štát, obec,
· podľa účelu stavby - školy, zdravotnícke zariadenia
· podľa časového ohraničenia - napr. 15 ročné oslobodenie novostavby, pokiaľ sa v nej nerealizuje podnikateľská činnosť.
 
Daň z bytov a nebytových priestorov bytových domov
Subjekt dane
· vlastník bytu a nebytových priestorov v bytovom dome,
Predmet dane
· byty a nebytové priestory v bytovom dome, spoločné časti bytového domu,
Základ dane
· celková výmera podlahovej plochy v m2,
 
Sadzba dane
· je 0,03 € za každý, aj načatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov a násobí sa koeficientom podľa počtu obyvateľov (mesta),
Oslobodenie od dane
· na 5 rokov byty v bytovom dome po roku nadobudnutia vlastníctva,
· byty a nebytové priestory, ktoré slúžia na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu.
 
Daň z motorových vozidiel
Subjekt dane
· držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla zapísaný v technickom preukaze,
Predmet dane
· vozidlá alebo prípojné vozidlá používané na podnikateľské účely - evidované na firmu, vylúčené z predmetu dane sú dvoj a trojkolesové cestné motorové vozidlá, nesmú však prevyšovať hmotnosť 1 tony (vozidlá na osobnú potrebu nepodliehajú tejto dani),
Základ dane
· pre úžitkové vozidlá a autobusy je určený podľa hmotnosti v tonách a počtu náprav,
· u osobných automobilov je základ určený zdvihovým objemom motora v cm3,
Sadzba dane
· na určenie sadzby dane sa používa sadzobník,
Oslobodenie od dane
· sú to vozidlá zdravotnícke a sociálnej starostlivosti, požiarnej ochrany, vozidlá zdravotne postihnutých osôb, vozidlá na odvoz komunálneho odpadu.
 
Daň za psa
Subjekt dane - vlastník, držiteľ psa,
Predmet dane - pes starší ako 6 mesiacov,
Základ dane - tvorí počet psov,
Sadzba dane - určí ju obec v € za 1 psa a kalendárny rok.
 
Daň za ubytovanie
Subjekt dane - FO, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje, platiteľ je prevádzkovateľ zariadenia,
Predmet dane - odplatné prechodné ubytovanie FO v zariadení poskytujúcom služby prechodného
   ubytovania,
Základ dane - počet prenocovaní,
Sadzba dane - určí ju obec v € na osobu a prenocovanie.
 
Daň za predajné automaty
Subjekt dane - FO alebo PO, ktorá ich prevádzkuje,
Predmet dane - prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu,
Základ dane - počet predajných automatov,
Sadzba dane - určí ju obed v € za 1 automat a kalendárny rok.
 
Daň za nevýherné hracie prístroje
Subjekt dane - FO alebo PO, ktorá ich prevádzkuje,
Predmet dane - nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú
výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti,
Základ dane - počet nevýherných hracích prístrojov,
Sadzba dane - určí ju obec v € za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
 
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Subjekt dane - daňovník - FO alebo PO, ktorá je držiteľom vozidla, platiteľom je však vodič, ktorý
 vojde a zdržuje sa v historickej časti mesta,
Predmet dane - vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
Základ dane - počet dní vjazdu a zotrvaní v historickej časti mesta
Sadzba dane - určí ju obec v e za vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania, môže byť určená  
aj paušálnou sumou.
 
Daň za jadrové zariadenie
Subjekt dane - prevádzkovateľ jadrového zariadenia,
Predmet dane - jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia,
Základ dane - výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením,
Sadzba dane - určená podľa vzdialenosti od zdroja v km, v 3 pásmach.
 
Daň za užívanie verejného priestranstva
Subjekt dane - FO alebo PO, ktorá ho užíva,
Predmet dane - osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla
  na vyhradenom priestore verejného priestranstva,
Základ dane - výmera užívaného verejného priestranstva v metroch alebo parkovacie miesto,
Sadzba dane - urč ju obec v e za každý aj načatý meter užívaného verejného priestranstva a každý deň
a za dočasné parkovanie za každú hodinu a 1 parkovacie miesto.
 
N e p r i a m e d a n e
 
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Je nepriama daň, vyberá sa po častiach v jednotlivých fázach výroby a odbytu. Ide o univerzálnu daň, odvádza ju platiteľ, ale zaťažuje spotrebiteľa - je súčasťou ceny. Je to všeobecná nepriama daň spotrebného charakteru.
Predmet dane - zdaniteľným obchodom je dodanie tovaru, služby, dovoz tovaru, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ.
Subjekt dane - je každá FO, PO, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel, alebo výsledky tejto činnosti. Vykonávanie ekonomickej činnosti znamená, že tieto osoby dodávajú tovary alebo poskytujú služby v ktoromkoľvek výrobnom či obchodnom odvetví a dosahujú za ne príjem. Ekonomická činnosť zahŕňa aj služby poskytované osobami vykonávajúcimi slobodné povolania podľa osobitných predpisov. A to právnici, znalci, tlmočníci, lekári, veterinári...
Za zdaniteľné orgány nie sú považované - obce, VÚC, orgány verejnej moci.
Registračná povinnosť - registrovaní platitelia sú povinní odvádzať daň štátu zo svojich zdaniteľných obchodov, ktoré sú predmetom dane a zároveň majú právo na odpočet dane. Registrácia môže byť povinná alebo dobrovoľná.
Povinná - PO, ktoré majú na území SR svoje sídlo alebo prevádzkareň a FO, ktoré majú na území SR miesto podnikania alebo prevádzkareň. Povinná registrácia je  viazaná na dosiahnutie obratu ak uvedené osoby dosiahli obrat po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacoch sumu 49 790,87 €, sú povinní požiadať - podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom dosiahli tento obrat.
Dobrovoľná - neviaže sa na dosiahnutie obratu, ale za nesplnenie registračnej povinnosti môžu byť udelené sankcie. Dôvodom pre zrušenie registrácie je nižší obrat ako zákonom stanovená výška. Ak daňový úrad zistí, že FO nevykonáva žiadnu činnosť podliehajúcu dani, môže registráciu platiteľa zrušiť.
Základ dane - prestavuje suma, ktorá zdaňuje všetko, čo dodávateľ za dodanie tovaru alebo služby prijal po odpočítaní, resp. po vylúčení samotnej dane na výstupe, ktorá sa musí odviesť do štátneho rozpočtu.
Ak je základom cena, ktorá neobsahuje daň, potom:
Daň = cena bez dane  x  sadzba dane
 
Ak je základom dane cena, ktorá daň obsahuje, potom:
Daň = cena s daňou  x  sadzba dane
100  +  sadzba dane
Spotrebné dane
Sú nepriame dane, ktoré zaťažujú konečnú spotrebu a spotrebiteľ ich zaplatí v cene nakúpeného vybraného druhu tovaru.
 
Spotrebná daň z vína
Subjekt dane -
· je výrobca vína - vinár alebo iná FO, ktorá vyrobí víno vo väčšom množstve ako 1000 litrov ročne,
Predmet dane
· víno vyrobené na daňovom území, víno dodané na daňové územie z iného členského štátu a dovezené na daňové územie z tretieho štátu, vínom sa rozumie tiché, šumivé víno a medziprodukt, mušt a burčiak,
Základ dane
· množstvo vína vyjadrené v litroch,
Sadzba dane
· je rozdielna podľa produktov.
 
 
Spotrebná daň z piva
Subjekt dane
· FO alebo PO, ktorá v tuzemsku pivo vyrába, vyváža do zahraničia, dováža do tuzemska alebo osoba, ktorá uskutočňuje výčap piva alebo nakúpila pivo iným spôsobom ako ustanovuje zákon,
Predmet dane
· pivo vyrobené na daňovom území, dodané z iného členského štátu alebo z tretieho štátu,
· pivo je alkoholický nápoj s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny, alebo ktorá je zmesou piva a nealkoholických nápojov, koncentrácia sa udáva v stupňoch PLATTO,
Základ dane
· je množstvo piva v litroch,
Sadzba dane
· závisí od stupňovitosti alebo od druhu piva, ak sa na etikete neuvádza stupňovitosť, ani o aký druh piva ide, potom takto neoznačené pivo podlieha najvyššej sadzbe dane.
 
 
Spotrebná daň z liehu
Subjekt dane
· výrobca liehu, jeho dovozca alebo vývozca,
Predmet dane
· lieh vyrobený na daňovom území, dodaný z iného členského alebo tretieho štátu,
Základ dane
· je množstvo liehu v litroch stopercentného alkoholu pri 20 °C,
Sadzba dane
· je pre lieh, liehoviny a destiláty jednotná
· spotrebiteľské balenie môže byť na daňovom území uvedené do voľného obehu len označené kontrolnou známkou,
· pestovateľské pálenie ovocia je služba pre pestovateľov, ktorí si môžu vyrobiť lieh v malých liehovaroch na pestovateľské pálenie ovocia.
 
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov
Subjekt dane
· FO a PO, ktorá vyrába tabakové výrobky, dovozca, vývozca a osoba, ktorá nevie dokázať spôsob nadobudnutia,
Predmet dane
· tabak, tabakové výrobky na daňovom území vyrobené alebo dovezené z členských alebo tretích štátov, tabakom rozumieme cigarety, cigary, cigarky a tabak určený na konečnú spotrebu,
Základ dane
· množstvo tabakových výrobkov v kusoch alebo tabak v kilogramoch,
Sadzba dane
· pri cigaretách závisí od dĺžky cigarety
· pri tabaku je to rozdielne podľa kategórie tabaku (cigaretový, ľuľkový, fajkový, žuvací, šňupací)
· cigary a cigarilos sú od tejto dane oslobodené.
 
Spotrebná daň z minerálnych olejov
Subjekt dane
· výrobca palív a mazív, dovozca a vývozca, FO a PO, ktoré skladujú, vyskladňujú alebo spotrebúvajú palivá, ktoré nadobudli iným spôsobom ako stanovuje zákon,
Predmet dane
· minerálne oleje na daňovom území vyrobené, dovezené z členského alebo tretieho štátu,
· pohonné látky, palivá, biogénne látky
Základ dane
· množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C/ kg,
Sadzba dane
· individuálne podľa druhu oleja.
 
Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
Subjekt dane
· výrobca, dovozca, vývozca, FO a PO, ktorá nadobudla tieto komodity inak ako stanovuje zákon,
Predmet dane
· elektrická energia, uhlie (koks, čierne, hnedé) a zemný plyn,
Základ dane
· množstvo elektriny v kilowattoch na hodinu,
· množstvo uhlia v tonách,
· množstvo zemného plynu v m3,
Sadzba dane
· jednotlivo za elektrinu, za rôzne druhy uhlia, koks, biomasa a zemný plyn určený na vykurovanie sú v prílohe zákona.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Daňová sústava Referát 5716 slov 7.5
Slovenčina Daňová sústava SR Maturita 3435 slov 6.3
Slovenčina Daňová sústava Maturita 1572 slov 5.5
Slovenčina Daňová sústava a priame dane Referát 1299 slov 8.5
Slovenčina Daňová sústava, Dane Referát 1480 slov 6.7
Slovenčina Daňová sústava SR, typy daní Referát 201 slov 8.7
0.030