Platobný styk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.06.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 520 slov
Počet zobrazení: 20 898
Tlačení: 722
Uložení: 679
Platobný styk
Predstavuje prevod peňazí od platiteľa k príjemcovi, uskutočňuje sa pomocou rozličných nástrojov. Ide o všetky druhy platieb, ktoré sa uskutočňujú tak medi právnickými ako aj fyzickými osobami bez ohľadu na to, či ide o obchodné alebo osobné vzťahy. Jeho súčasťou je množstvo nástrojov, dokumentov, ktoré zabezpečujú presun finančných prostriedkov od jedného subjektu k druhému subjektu. Platobný styk v SR upravujú tieto základné právne normy:
· Obchodný zákonník,
· Zákon o platobnom styku,
· Zákon o bankách,
· Devízový zákon.

Účastníkmi platobného styku sú:
· platiteľ - ten, kto platí, má úbytok peňazí,
· príjemca peňazí - ten, komu sa platí, má prírastok peňazí,
· inštitúcia - napr. banka, ktorá vykonáva prevod medzi platiteľom a príjemcom platby.
 
Členenie platobného styku:
1.  Podľa územia:
· tuzemský - platiteľ, príjemca platby aj banka majú sídlo a uskutočňujú platbu na území SR,
· medzinárodný - platiteľ a jeho banka je v zahraničí, príjemca platby a jeho banka je na území SR alebo naopak.
2.  Podľa organizácie platieb:
· hotovostný - nástrojom platenia sú bankovky a mince, napr. platba za časopis v novinovom stánku,
· bezhotovostný - prevod peňazí sa uskutočňuje na bankových účtoch prostredníctvom banky, napr. úhrada faktúry z účtu v banke,
· kombinovaný - jedna časť platobnej operácie sa uskutoční v hotovosti, druhá bezhotovostne, napr. výber hotovosti z bankomatu prostredníctvom bankomatovej karty sa majiteľovi odpočíta z účtu v banke.
3.  Podľa technológie spracovaných údajov:
· tradičný - komunikácia s poštou alebo bankou pri platení prebieha prostredníctvom tradičných platobných prostriedkov, napr. prevodných príkazov, poštových peňažných poukazov,
· elektronických - komunikácia s bankou pri platení prebieha prostredníctvom moderných elektronických platobných prostriedkov, napr. pomocou internetu.
 
1.  Hotovostný platobný styk
Uskutočňuje sa prostredníctvom bankoviek a mincí, ktoré sú fyzicky prítomné, bankovky predstavujú papierové peniaze, vydáva ich NBS. Mince sú drobné kovové peniaze, majú nízku menovitú hodnotu. Používa sa na platenie menších súm pri osobných platbách. Hotovostný styk sa uskutočňuje:
· priamo:
 
Platiteľ odovzdanie hotovosti príjemca
  potvrdenie o zaplatení
· prostredníctvom pošty:
 
Platiteľ odovzdanie hotovosti    pošta  odovzdanie hotovosti príjemca
  potvrdenie o zaplatení  potvrdenie o zaplatení
 
Nevýhody hotovostného platobného styku:
· potreba držania väčšieho množstva peňazí v hotovosti, čo môže viesť ku krádeži a prepadávaniu tak v domácnostiach ako aj pri preprave hotovosti,
· zdĺhavý spôsob platba - peňažné sumy treba viackrát prepočítavať a kontrolovať,
· nákladnosť, pretože treba zabezpečovať aspoň minimálnu ochranu - trezory, súkromná alebo verejná ochranka
 
Doklady používané pri hotovostnom platobnom styku:
· Bloky z registračných pokladníc - potvrdzujú zaplatenie tovaru,
· Príjmové a výdavkové pokladničné doklady - sa používajú v podnikoch ako účtovné doklady v pokladnici,
· Poštová dobierka - je druh poštovej zásielky, ktorá sa vydá adresátovi až po zaplatení, peniaze zašle pošta príjemcovi platby,
· Cenný list - používa sa na zasielanie šperkov, cenných papierov, známok...
· Poštový peňažný poukaz typu U, R - je určený na vyplatenie peňazí v hotovosti príjemcovi platby, pokiaľ ide na poštu, vyplní poštový poukaz a zaplatí pri okienku pošty sumu v hotovosti. Zaplatenú sumu dostane príjemca tiež v hotovosti, preukáže svoju totožnosť a podpíše sa.
 
2.  Bezhotovostný platobný styk
Peniaze sa  pri ňom nepoužívajú v hotovosti ale vo forme depozitných - bankových peňazí.
Reálne hotovostné peniaze sa do obehu nedostávajú ale nastáva iba pohyb depozitných peňazí na bankových účtoch účastníkov platby. Schematicky sa dá naznačiť pohyb peňazí na bankových účtoch tak, že na jednej strane účtu budú vedené príjmy - prírastky na účte, vrátane začiatočného zostatku a na druhej strane budú evidované všetky výdavky - úbytky z účtu. Bezhotovostný platobný styk predpokladá, že aj platiteľ aj príjemca majú otvorený účet v obchodnej banke, ktorá im ho vedie aj realizuje na ňom všetky vklady a úhrady:
1.  ak obaja účastníci platby majú otvorené účty v tej istej obchodnej banke, tak to môžeme znázorniť ako:
 
Účet platiteľa platby  Účet príjemcu platby
  ZS 5000,00 €   ZS 8000,00 €
  -1000,00 €   + 1000,00 €
 
2.  ak nemajú platiteľ a príjemca otvorené účty v tej istej banke, tak to možno znázorniť takto:
 
Platiteľ  Príjemca
Príkaz na úhradu    Dobropis

Banka platiteľa
Účet platiteľa

ZS 5000,- €
-1000,- €

Banka príjemcu
Účet príjemcu

 ZS 8000,- €
+1000,- €

Výhody bezhotovostného platobného styku:

· rýchlosť a operatívnosť - bezhotovostné platby zrýchľujú obeh bankových peňazí prevodom z účtu na účet, najrýchlejším spôsobom bezhotovostného platobného styku je systém Internetbanking - Homebanking, kde sa príkazy na úhradu realizujú priamo z príslušnej firmy ale aj z domova klienta banky prostredníctvom počítačového prepojenia, v tomto prípade netreba ísť do banky osobne s platobným príkazom, stačí ho len odoslať modemovým systémom prepojenia - neprerušovaný bezhotovostný platobný styk,
· hospodárnosť, racionálnosť a úspornosť nákladov - odpadáva manipulácia s peniazmi a vklady v bankách sú úročené a prinášajú pre klienta úrok,
· bezpečnosť a istota - vylučujú sa také negatívne javy ako sú : lúpeže, straty, zničenie a znehodnotenie peňazí.
 
Doklady bezhotovostného platobného styku:
Príkaz na úhradu - je doklad, ktorým platiteľ žiada obchodnú banku, ktorá vedie jeho účet aby z neho uhradila záväzok na účet príjemcu,
Príkaz na inkaso - ak si príjemca platby sám inkasuje od platiteľa z jeho účtu, musí naň byť písomný súhlas platiteľa a uvádza sa aj v kúpnej zmluve medzi platiteľom a príjemcom,
Hromadný príkaz na úhradu - je doklad, v ktorom platiteľ predkladá na úhradu niekoľko príkazov naraz,
Trvalý príkaz na úhradu - realizujú sa ním pravidelne sa opakujúce platby (za elektrinu, vodu, nájom, sporožírový účet),
Šek - vystaviteľ dáva písomný príkaz peňažnému ústavu zaplatiť doručiteľovi alebo osobe uvedenej v šeku sumu, na ktorú je šek vystavený, tento šek nahrádza hotové peniaze a používa sa pri bezhotovostnom styku na platenie za tovar, platenie šekom je jednoduché, banka vydá svojmu klientovi na jeho požiadanie šekovú knižku, aj ju majiteľ použije na platenie, vypíše na šeku sumu platby, dátum vystavenia šeku a podpíše sa,
Platobná karta - je platobný prostriedok, ktorým možno platiť alebo vybrať hotovosť, túto dáva klientovi banka, v ktorej má na účte peniaze, je majetkom banky, má vlastné ochranné prvky, tzv. PIN kód a podpis držiteľa na karte,
Zmenka - je CP, ktorý predstavuje bezpodmienečný písomný záväzok, zaplatiť v stanovenom čase určitú sumu peňazí, slúži na prekonanie krátkodobej platobnej neschopnosti, vyrovnáva záväzok, rozlišujeme vlastnú alebo cudziu zmenku,
Vlastná - vystaviteľ sa zaväzuje zaplatiť sumu príjemcovi platby v stanovenom termíne, vystupujú tu: vystaviteľ, ktorý vystavuje zmenku a zaväzuje sa zaplatiť a veriteľ,
Cudzia - vystaviteľ prikazuje inej osobe, aby zaplatila v stanovenom čase sumu veriteľovi, vystupujú tu: vystaviteľ, ktorý vystavuje zmenku a dáva príkaz zmenkovníkovi, aby zaplatil sumu v stanovenom termíne, veriteľzmenkovník, ktorý má zaplatiť.
 
3.  Kombinovaný platobný styk
Volá sa aj pohotovostný, lebo ide o spojenie hotovostného a bezhotovostného platenia v jednej hospodárskej operácii. Poznáme 2 varianty kombinovaného platobného styku:
 
1. ak platiteľ uhrádza v hotovosti v peňažnom ústave alebo na pošte, príjemcovi sa platba pripíše na účte v peňažnom ústave:
 
Platiteľ hotovosť  banka/ pošta  bezhotovostný prevod bankový účet príjemcu
  +
2.  Ak príjemca dostane hotovosť od platiteľa, ktorý to uhradil zo svojho účtu v peňažnom ústave:
 
Platiteľov účet  bezhotovostný prevod banka/ pošta  hotovosť  príjemca
 
Doklady kombinovaného platobného styku:
Poštový peňažný poukaz typu E - používa sa na posielanie peňazí z účtu platiteľa na výplatu v hotovosti príjemcovi platby,
Vklad na účet - vkladateľ vkladá peniaze v hotovosti na účet príjemcu,
Výber z účtu - príjemca hotovosti vyberá peňažné prostriedky z účtu v banke,
Platobná karta - používa sa na výber hotovosti z bankomatu,
Pokladničný šek - banka vyplatí sumu uvedenú na šeku majiteľovi šeku v hotovosti a sumu odpíše z účtu vystaviteľa šeku.
 
Zásady pri vypisovaní poštových poukážok:
1.  vypĺňajú sa strojom, perom alebo inou nezmazateľnou technikou,
2.  na poštovej poukážke sa nesmie opravovať a prepisovať,
3.  úplné adresy príjemcu a odosielateľa musia byť čitateľné,
4.  sumu peňazí zapísať tak, aby písmeno „c“ (centy) bolo na mieste desatinného znaku,
5.  sumy do výšky 9999,- € sa píšu bez medzery, sumy vyššie sa píšu s medzerou (10 000,-),
6.  pred napísanú sumu treba dať tzv. zámedzovku (=), ktorú treba napísať aj za slovné vyjadrenie sumy,
7.  slovom sa vypisuje s veľkým začiatočným písmenom bez medzier medzi slovami, centy sa slovom nevypisujú,
8.  sumu vyššiu ako 99 €, ktorá začína jednotkou napísanou spôsobom: jedensto, jedentisíc,
9.  pri platení poštovou poukážkou typu U a R treba uviesť do príslušnej rubriky aj konštantný a variabilný symbol,
10.  pri platení poštovou poukážkou na úhradu treba na zadnej strane prvého diela poukážky vypísať príkaz na úhradu s číslom účtu, z ktorého sa má platiť ako aj podpis osoby oprávnenej disponovať peňažnými prostriedkami,
11.  pri preberaní peňazí na základe poštovej poukážky sa na zadnej strane prvého diela poukážky uvedie totožnosť osoby preberajúcej peniaze a zároveň sa táto osoba podpíše, že poukazovanú sumu prebrala.
 
Platobné karty - umožňujú rýchly a pohodlný výber hotovosti po celý týždeň, vrátane soboty, nedele a sviatkov, 24 hodín denne. Výpis o vykonaných výberoch hotovostí dostáva klient ihneď v bankomate. V poslednej dobe sa využívajú platobné karty pri bezhotovostnom platení za nákup tovaru a poskytnuté služby vo vybraných organizáciách. Banky majú svoje siete bankomatov na celom území SR. Z hľadiska územnej platnosti karty rozoznávame:
a)  tuzemské,
b)  medzinárodné.
Z hľadiska pôžičkovosti rozoznávame karty:
a)  kreditné,
b)  debetné,
c)  úverové,
d)  karty organizácií.
 
Elektronický platobný styk
Je nový spôsob komunikácie klienta s bankou, pri styku s bankou využívajú elektronické médiá, napríklad telefón, mobil, počítač. Banky v SR používajú aj tieto ďalšie formy:
Telephone banking - komunikácia s bankou sa uskutočňuje cez telefónnu sieť,
Mobil banking - klient disponuje so svojím účtom prostredníctvom mobilného telefónu,
GSM banking - komunikácia s bankou cez SMS správy,
Homebanking - elektronické vedenie účtu s využitím domáceho počítača,
Internetbanking - služba, ktorá umožňuje uskutočňovať platobné príkazy, sledovať stav a pohyby na účte,
E-mail banking - výmena informácií medzi klientom a bankou prostredníctvom elektronickej pošty.
 
Výhodou pre klienta je úspora času, nákladov, celodenný kontakt klienta s bankou, pohodlný prístup, vyššia kvalita služieb, nižšie bankové poplatky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016