Logistický systém a logistický reťazec

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 233 slov
Počet zobrazení: 8 797
Tlačení: 581
Uložení: 570
Logistický systém a logistický reťazec
Systém je účelovo prepojená množina prvkov a množina väzieb medzi nimi, ktoré spolu určujú vlastnosti systému ako celku. Prvky sú nositeľmi vlastností systému. Poznáme napr. spoločenské systémy (sociálne skupiny), ekonomické systémy (finančné prostriedky) a technické systémy (prvkami sú zariadeni, stroje..).
 
Logistický systém: sa označuje sústava na seba nadväzujúcich dopravných, výrobných a informačných činností, ktoré slúžia na zabezpečenie potrieb zákazníkov v danom mieste a v čase zo zdrojov surovín, informácií a pracovných síl, pričom ich využívaním a zmenou možno tieto potreby uspokojiť. Logistické systémy sú veľmi rôznorodé a mnohotvýrne a systémový prístup na ich skúmanie a ovládanie je základným predpokladom úspešnej optimalizácie ich štruktúry, prevádzky a riadenia.
 
Logistický reťazec: reťazec je účelové usporiadanie tck prostriedkov na uskutočnenie cieľov. Ide o premiestňovanie vecí/osôb, informácií, energie a financií.
Logistický reťazec má viacero vysvetlení.
a)  Logistický reťazec – je súhrn organizačných jednotiek, inštitúcií abo agentúr vo vnútri alebo v okolí podniku (danej firmy), ktoré vykonávajú funkcie podporujúce marketing daného produktu
b)  Logistický reťazec – je najdôležitejší pojem logistiky. Ide o dynamické prepojenie trhu i spotreby a trhy surovín, materiálov a súčastí, ktor vychádzajú zo želaní (dopytu) konečného zákazníka, alebo sa viažu na konkrétne zákazky.
Logistický reťazec má dve stránky: hmotnú - premiestňovanie materiálu, osôb a nehmotnú – premiestňovanie ifnormácií a financií.
V reťazci sa vyskytujú aktívne (tck prostriedky pre manipuláciu, prepravu, skladovanie, balenie...) a pasívne prvky (suroviny, materiál, výrobky, polovýrobky, obaly, informácie...).
Rozhodujúcim článkom celého reťazca je odberateľ (zákazník) – je posledným článkom pri pohybe materiálu a tovaru, ale prvým pri pohybe informácií.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026