Elektronická výmena dát

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 464 slov
Počet zobrazení: 2 557
Tlačení: 261
Uložení: 288
Elektronická výmena dát
Je to komplex nástrojov na výmenu štrukturovaných údajov /správ/ medzi dvoma subjektmi. Základnou jednotkou na prenos údajov je tzv. edi správa – je vo forme textového dokumentu s pevne stanovenou štruktúrou, ktorá sa prenáša prostredníctvom elektronického média.
Edi správa musí obsahovať (predstavte si email, je to podobné J):
-  identifikačné údaje odosielateľa
-  identifikačné údaje prijímateľa (akoby adresu)
-  dátum a čas správy
-  označenie druhu správy /predmet/

Obsah edi správ musí byť štandartizovaný.
Pred začiatkom obchodnej spolupráce musia obaja partneri uzavrieť dohodu o tom, ktoré typy správ budú v príslušnej komunikácií využívať vo forme edi. Prenos správ musí fungovať v automatickom režime (online).

Prínosy zavedenia EDI:

☺ zrýchlenie výmeny informácií
☺ odbúranie manuálnej práce pri spracovaní a vyhodnocovaní údajov
☺ úspora pracovných síl
☺ zvýšenie produktivity práce
☺ výmena informácií bez chýb
☺ minimalizácia nákladov (napr. na obchodné transakcie)
☺ podpora bezpapierovej kancelárie
☺ vyššia konkurencie schopnosť (napr. tým, že rýchlejšie reakcie na požiadavky zákazníka)
Bariery EDI pri uplatňovaní v praxi:
L  konzervatívnosť
L  vysoká cena veľkých softvérových riešení /program na edi je drahý/
L  nekompatibilné štandardy
L  informačný sytém podniku (už existujúci lebo ten nemusí podporovať edi – viď vyššie nekompatibilnosť)
L  málo edi špecialistov a slabé povedomie
L  vlastné formáty výmeny dát /opäť tá nekompatibilnosť/
 
Dopravná telematika zahŕňa všetky prostriedky informatiky a telekomunikačnej techniky, ktoré slúžia k plánovaniu, riadeniu a kontrole dopravných procesov. Uplatnenie dopravnej telematiky je možné  ako vo verejnej, tak i v neverejnej  doprave, v hromadnej i individuálnej doprave, v osobnej i nákladnej doprave, v cestnej, železničnej, vodnej i leteckej doprave.
V dopravnej telematike  ide  predovšetkým o prenos dopravných informácií medzi dopravnou sieťou a dopravným prostriedkom, resp. jeho osádkou , prípadne dispečerským strediskom.
Dopravná telematika spája telekomunikačné a informačné technológie s dopravným inžinierstvom tak, aby sa:
-  zvýšila kvalita a komfort dopravy
-  zabezpečila mobilita
-  zvýšila bezpečnosť dopravy
-  znížili dôsledky negatívnych dopadov na ŽP
-  zvýšila hospodársnoť a zvýšila efektívnosť dopravných systémov
Telematické aplikácie sa delia:
DYNAMICKÉ (sú určené na riadenie dopravnej prevádzky – ľudia neviem príklad na to nemám v zošite )
STATICKÉ (nevyžadujú online pripojenie).

Prínosy dopravnej telematiky (všeobecne):
- umožňujú optimalizovať doprvanú prevádzku
- zvyšujú využiteľnosť kapacitu infraštruktúry, plynulosť a bezpečnosť dopravy
- zvyšujú kvalitu služieb
neviem či sem patrí aj toto, ale dala som to sem, lebo to bolo v tom učive.....
Pojem Inteligentné dopravné systémy (angl. Intelligent Transportation Systems – ITS)
sa používa hlavne v severnej Amerike a v Japonsku. V Európe sa ustálil pojem dopravná
telematika (angl. Transport Telematics), ktorý vznikol spojením slov telekomunikácia
a informatika (angl. „telecommunication“ a „informatics“).
Inteligentné dopravné systémy: pomáhajú efektívne využívať dopravnú sieť.

Aktivity IDS:
-  plánovanie systému
-  dopravné info
-  riadenie výnmočných stavov /napr. havárií/
-  financovanie

Používatelia IDS:
-  vodiči motorových vozidiel, cestujúci
-  správcovia infraštruktúry
-  prevádzkovatelia infraštruktúry
-  štát /verejná správa/
-  bezpešnostný a záchranný systém /SR/

Prínosy IDS:
a)  väčšia bezpečnosť dopravy
b)  komfortnosť hromadnej dopravy
c)  maximálne využitie dopravných ciest
d) podpora multimodálnej prepravy
e)  minimálizácie nepriaznivých vplyvov na ŽP
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#elektronicka vymena dat #Telecommunications #dopravný manažment #infrastruktura vodnej dopravy #dopravna telematika #identifikačne systemy #Výmena


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026