Logistické technológie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 815 slov
Počet zobrazení: 4 889
Tlačení: 357
Uložení: 409
Logistické technológie

JIT – JUST IN TIME
Je to jedna z najznámejších logistických technológií, ktorá znamená radikálne zníženie uskladňovania a zásob pomocou presne fungujúcej dopravy (zníženie uskladňovania - nie jeho odstránenie). Spočíva v uspokojovaní dopytu po určitom materiáli vo výrobe alebo po istom hotovom výrobku v distribučnom článku jeho dodávaním „práve včas", t. j. v presne dohodnutých a dodržiavaných termínoch podľa potreby odberateľa. Dodávajú sa malé množstvá, čo možno najneskoršie. Dodávky sú veľmi časté a vďaka tomu môžu na seba v logistickom reťazci nadväzovať s minimálnou poistnou zásobou. Zásoby sa udržiavajú na obdobie i niekoľko hodín.

Aby technológia Just in Time úspešné fungovala, musia sa splniť tieto predpoklady:

• odberateľ je dominujúcim článkom, ktorému sa dodávateľ musí prispôsobiť
• preprava sa musí zveriť kvalitnému dopravcovi; spoľahlivosť a presnosť sa v tomto prípade viac cení ako rýchlosť prepravy;
• vhodne rozložené miesta výroby a spotreby
• náklady na dopr.musia byť nižšie ako úspory z obmedzenia prevádzky abo z likvidácie skladov
• dopravné prostriedky, ako aj infraštruktúra (napr. kvalita, priechodnosť ciest) musia zabezpečovať spoľahlivosť intervalov dodania zásielky
Medzi základné výhody patrí výrazné zníženie zásob vo výrobe, skrátenie dĺžky toku materiálov, zníženie veľkosti priestorov potrebných pre výrobný proces, zlepšenie produktivity.
Medzi nevýhody patrí riziko nedodania zásielky, celková vyťaženosť ciest, zlyhanie informačného systému...
 
HUB AND SPOKE
Táto technológia patrí medzi najčastejšie používané technológie pre logistickú obsluhu územia. Spočíva v spájaní (v konsolidácii) menších zásielok do väčších celkov, ktoré sú po preprave kapacitnými dopravnými prostriedkami a systémami opäť rozdeľované (dekonsolidované).
Spájanie, resp. rozdeľovanie zásielok sa robí v logistických centrách, termináloch, v dopravných uzloch a pod.
Pružný zvoz a rozvoz menších, ale častejších zásielok, ako si to logistické systémy väčšinou vyžadujú, sa uskutočňujú na kratšiu prepravnú vzdialenosť menšími nákladnými vozidlami.
Diaľková preprava medzi centrami je pravidelná železničná, kamiónová, vodná aj letecká. Často sa pri nej využívajú aj kontajnery, pretože okrem toho, že umožňujú lepšie využitie dopravných prostriedkov, môžu dočasne slúžiť ako sklady pri spájaní alebo rozdeľovaní zásielok.

Výhody technológie H&S:                                             Nevýhody technológie H&S:
 nižšie náklady na dopravu,                                        investičná náročnosť,
  odľahčenie dopravných komunikácií,                          použiteľnosť len na dlhšie prepravné vzdialenosti.
  ekologický prínos.
 
Z DOMU DO DOMU
Zabezpečovanie prepravy z domu do domu patrí medzi najstaršie logistické prepravné systémy, ktoré sa môžu realizovať jedným druhom dopravy (napr. cestnou alebo železničnou) alebo viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava).
 
Princíp tejto logistickej technológie je v tom, že zákazníkovi sa poskytujú všetky služby súvisiace s prepravou zásielky od dodávateľa až „k dverám" zákazníka na jeden prepravný doklad.
Aby bola železničná doprava v tomto logistickom systéme konkurencieschopná, musí sa zabezpečiť predovšetkým koncová preprava.
 
KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Výhodou využitia kombinovanej alebo intermodálnej dopravy je využitie výhod jednotlivých dopravných odborov.
Kombinovaná doprava podľa použitej prepravnej jednotky sa delí na prepravu:
• na paletách,
• v kontajneroch,
• vo výmenných nadstavbách,
• cestných návesov na železničných vozňoch,
• celých cestných jazdných súprav na železničnom vozni,
• pomocou podvojných návesov.
Kombinovaná preprava je vhodná na prepravu prakticky všetkého tovaru, ktoré sa prepravuje v akomkoľvek dopravnom prostriedku.
 
QUICK RESPONSE (QR)
Ide o logistickú technológiu „rýchlej odozvy", ktorá sa zameriava na reťazce spotrebného tovaru, a nachádza uplatnenie v celom zásobovacom reťazci. Všetky články reťazca navzájom zdieľajú svoje informácie o predaji, objednávkach a zásobách.
 
EFEKTÍVNE REAKCIE ZÁKAZNÍKA (ECR)
Efektívne reakcie zákazníka (ECR = Efficient Consumer Response) alebo niekedy označenie účinná zákaznícka odozva je stratégiou logistickej technológie založenej na systéme EAN/UCC (systém čiarových kódov)na dosiahnutie účinnej a rýchlej reakcie na požiadavky a potreby zákazníka. Účinná zákaznícka odozva pracuje s plne automatizovanými systémami, dáta medzi jednotlivými miestami sa prenášajú prostredníctvom elektronickej výmeny dát.
 
KANBAN
Systém KANBAN sa niekedy označuje aj ako TPS (Toyota Production System), pretože tento systém bol zavedený v 50. a 60. rokoch 20. storočia v závode Toyota v Japonsku.
Kanban znamená v japonštine štítok alebo karta, kartička.
Základom systému KANBAN je myšlienka, že materiál sa má dostať na určené pracovisko presne v okamihu, keď ho výroba potrebuje. Podľa toho je každé pracovisko: A - zákazníkom predchádzajúceho pracoviska, B - dodávateľom nasledujúceho pracoviska.
Doručenie kanban karty s prázdnym prepravným prostriedkom je podnetom na výrobu danej dávky – po výrobe sa naplní prepr. jednotka a posiela sa späť.

Informácie na kanban karte:
Kto? (výrobné miesto),
Čo? (výrobok; popis, grafické zobrazenie, identifikačné číslo),
Pre koho? (miesto spotreby),
Koľko? (množstvo).

Predpoklady zavedenia systému KANBAN:

-vyškolený a motivovaný personál,
-vysoký stupeň opakovateľnostivýroby,
-vzájomne harmonizované kapacity,
-rýchle zoraďovaciepostupy,
-pripravenosť personálu v prípade potreby robiť aj nadčasy,
-rýchle odstraňovanie porúch vyškolenými operátormi,
-výkonná kontrola kvality priamo na pracovisku,
-správne navrhnutý linkový spôsob výroby (plynulé toky).

Pravidlá systému KANBAN:

-spotrebiteľ nesmie požadovať ani viac ani skôr,
-vyrábajúci nesmie vyrobiť viac, ako je požadované a nesmie vyrábať zmätky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016