Formovanie obchodného kontraktu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 840 slov
Počet zobrazení: 2 721
Tlačení: 327
Uložení: 284
Formovanie obchodného kontraktu
Obchodný kontrakt – je zmluva nevyhnutná pri podnikaní, v ktorej sú uvedené základné záväzné podmienky.
Právny základ formovania obchodného kontraktu:

- v obchodnom abo občianskom zákonníku (vnútroštátny obchod)
- Konvencia o kontraktoch pre medzinárodný predaj – Uncitral

Zmluvné podmienky:

- Všeobecné podmienky – (obsahujú):
-  zmluvné strany
-  predmet zmluvy
-  práva a povinnosti zmluvných strán
-  platobné pomienkdy
-  čas
-  záruka
-  zodpovednosť za škody
-  reklamácie
-  odstúpenie od zmluvy

- Dodacia podmienky – upresňujú dopravu tovaru, colné vybavenie tovaru, balenie a označovanie tovaru, čas dodania... vo vnútroštánom a medzinárodnom (INCOTERMS) obchode.

- Platobné podmienky:
-  platobné prostriedky (bankový prevod, inkaso, šek, hotovosť)
-  platobné metódy ( priama, platba k dátumu, dokumentárny akreditív)

- Poistenie : poisťuje sa v záujme zmluvných strán v prípade poškodenia tovaru a preberania zodpovedností. Posiťovni sa predkladajú informácie o druhu, povahe, označení a balení tovaru.
 
Základné dodacie podmienky INCOTERMS – doložky Incoterms upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Prvý krát boli vydané v roku 1936 Medzinárodnou obchodnou komorou. Rozdielny charakter dodacích doložiek spôsobuje, že sa delia do štyroch skupín, prvé písmeno označuje,, do ktorej skupiny daná doložka patrí.
Písmeno E označuje ex, čiže z, zo (odvoz). V tejto doložke má predávajúci minimálne nebezpečenstvá, lebo jeho jedinou povinnosťou je dať tovar k dispozícii v jeho závode
Písmeno F znamená, že predávajúci odovzdá tovar prepravcovi Free of risk and expense to the buyer, t.j., že predávajúci znáša všetky nebezpečenstvá a náklady do momentu dodania.
Písmeno C znamená, že predávajúci znáša niektoré Cost, t.j. náklady aj po kritickom bode, v ktorom sa delia nebezpečenstvá, straty alebo poškodenia tovaru
Písmeno D znamená, že tovar musí dovŕšiť dané miesto určenia.
Dodacie podmienky (Incoterms – „International Commercial Terms“) určujú predovšetkým:
- spôsob, miesto a okamih predania tovaru kupujúcemu,
- spôsob, miesto a okamih prechodu nákladov, ale aj rizík z predávajúceho na kupujúceho,
- ďalšie povinnosti strán pri zaistení dopravy, nakládky a vykládky tovaru, sprievodných  dokladov, kontroly, poistenia, colného konania a podobne
Incoterms neurčujú otázku prechodu vlastníckych práv k tovaru – tie musia byť riešené v kúpnej zmluve.
Dodacia podmienka podstatným spôsobom ovplyvňuje výšku ceny, pretože určuje, akú časť nákladov spojených s dodávkou tovaru hradí predávajúci a akú časť kupujúci. V obchodnej praxi sa ako relevantné pravidlá používajú doložky INCOTERMS (International Commercial Terms), ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora v Paríži. Použitím týchto pravidiel je možné sa vyhnúť neistote rôzneho výkladu zmluvných podmienok oboch partnerov. Incoterms však nemajú povahu právnej normy a záväznými sa stávajú len vtedy, ak sa na ne text kúpnej zmluvy výslovne odvoláva.
Incoterms 2010 sa delia na dve skupiny podľa druhu dopravy.
Pravidlá pre akýkoľvek druh (akékoľvek druhy) dopravy
Pravidlá pre dopravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách
 
Skupina E (Doložka odobrania)- Tovar odvezie kupujúci priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci zaň ďalej zodpovedá.
EXW (Ex Works) – zo závodu (dojednané miesto)
Jedinou zodpovednosťou predávajúceho je dať tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojom závode. Predávajúci nie je zodpovedný za nakládku tovaru na dopravný prostriedok, ktorý zabezpečil kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci nesie všetky výdavky a riziká spojené s prepravou tovaru z tohto miesta až do miesta určenia. Táto doložka predstavuje minimálny záväzok predávajúceho. Táto doložka by nemala byť použitá v prípade, že kupujúci nemôže zariadiť priamo alebo nepriamo vývozné formality. V týchto prípadoch by sa mala použiť doložka FCA.
 
Skupina F (Hlavné prepravné nevyplatené) - Predávajúci dodá tovar dopravcovi, ktorého určí kupujúci.
FCA (Free Carrier) – vyplatene k dopravcovi (dojednané miesto)
Kupujúci volí miesto dodania dopravcovi. Predávajúci splní svoje povinnosti dodaním tovaru k dispozícii na prepravu v dohodnutom mieste. Náklady a riziká prechádzajú na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru dopravcom.
FOB (Free On Board) – vyplatene na loď (dojednaný prístav nalodenia)
Predávajúci je povinný dodať tovar na loď v prístave nalodenia, ktorý bol dojednaný v kúpnej zmluve. Kupujúci vyberá loď a platí ďalšie prepravné. Výdavky a riziká prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho prechodom zábradlím lode. Formality spojené s vývozom zabezpečuje predávajúci.
 
Skupina C (Hlavné prepravné vyplatené) - Predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu, bez toho aby prijal na seba riziko straty či poškodenia tovaru.
CFR (Cost and Freight) – výdavky a prepravné vyplatené (dojednaný prístav určenia)
Predávajúci vyberá loď a platí námorné dopravné až do dohodnutého prístavu. Predávajúci zabezpečuje vývozné formality a nesie výdavky spojené s nakládkou tovaru. Riziko straty, alebo poškodenia tovaru, ako aj akéhokoľvek zvýšenia výdavkov prechádza z predávajúceho na kupujúceho chodom zábradlia lodi v prístave nalodenia (ako u FOB).
CIF (Cost, Insurance and Freight) – výdavky, poistenie a prepravné vyplatené (dojednaný prístav určenia) – rovnaká ako CFR len tu je predávajúci ovinný zabezpečiť námorné poistenie – ide o poistenie na 110% hodnoty tovaru.
 
Skupina D (Doložky s dodaním) - Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.
DAP (Delivered At Place) – s dodaním na miesto ... podmienka bola zavedená od 1.1.2011
Predávajúci splní svoj záväzok dodaním tovaru k dispozícii kupujúceho v dohodnutom mieste určenia v krajine dovozu bez vykládky, na dopravnom prostriedku. Kupujúci však nesie výdavky a riziká, spojené s dovoznými colnými formalitami, hradí colné poplatky a iné výdavky, spojené s dovozom tovaru (Nahrádza staršiu doložku používanú pre kombinovanú dopravu nad rámec Incoterms FOR – Free on Rail – uvoľnené na vagóne).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#obchodný kontrakt #dodacie podmienky #vyrobna logistika #obchodne kontrakty #incoterm 2010


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018