Organizácie v doprave

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 456 slov
Počet zobrazení: 6 917
Tlačení: 383
Uložení: 395
Organizácie v doprave

ČESMAD SLOVAKIA – pred tým to bol iba ČESMAD – Česko-slovenské združenie medzinárodných automobilových dopravcov.
1992 – rozdelenie na ČESMAD SVK a ČESMAD BOHEMIA.
Jeho cieľom je skvalitňovať a rozširovať ponuku poskytovaných služieb dopravcom a riešiť ich problémy a otázky na medzinárodnej úrovni. Je to nezisková právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. Z poverenia MDPT SR odovzdáva dopravcom zahraničné prepravné povolenia. Obstaráva medz.prepravy, určuje cenovú politiku, zaisťuje distribúciu zahr.prepr.povolení, zjednocuje a napomáha tvorbe predpisov v oblasti CD, zaisťuje vydávanie karnetov TIR, je záručným združením podľa dohovoru TIR, reprezentuje SVK na medz.úrovni.
 
Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU – sídli v Ženeve, je to   svetová nevládna organizácia, ktorá reprezentuje a obhajuje záujmy dopravcov na medzinárodnej úrovni. Jej hlavným cieľom je zastupovať záujmy subjektov podnikajúcich v medzinárodnej cestne jdoprave. Slovenskú republiku v IRU zastupuje združenie   cestných dopravcov Slovenskej Republiky (ČESMAD Slovakia). Navrhuje dohovory v oblasti cestnej dopravy, podieľa sa na zjednocovaní predpisov a iných dokumentov pri prevádzkovaní osobnej a nákladnej dopravy. Je medz.riadiacou org.v systéme TIR.
 
Európska konferencia ministrov dopravy CEMT – zaoberá sa analýzami a prognózami na dosiahnutie čo najracionálnejšieho rozvoja dopravy v Európe.Vydáva multilaterálne povolenie Cemt (viď nižšie). Hlavné úlohy: bezpečnosť cestnej premávky, unifikácia dopr.predpisov, dopr.značiek, odbornej prípravy osádok vozidiel, štandartizácia dopr.prostriedkov, využitie kombinovanej dopravy, zavádzanie nových dopr.technológií, ochrana ŽP, preprava zdr.postihnutých osôb.

Zahraničné vstupné povolenia
Je to povolenie pre cestných dopravcov uskutočňovať medzinárodnú prepravu tovaru.
 
Druhy Regulácií:
●  cez bilaterálne dohody jednotlivých štátov
●  cez prepravné povolenia
●  cez multilaterálne povolenie CEMT
Zahraničné prepravné povolenie je dokument, kt vydáva štát, na kt. území sa vykonáva medzinárodná cest. Dopr. pre cudzie potreby.
Druhy prepravných povolení:

- podľa počtu obratov (jednorázové, viacrázové, trvalé)
- podľa zamerania prepravy (pohraničné/do25 – 30km od hraníc/, loco prepr. pov.-platí pre cestu tam a späť , tranzitné, na prepravu nadrozmerných a nadmerných tov, na prerpavu nebezpečných tovarov, treťoštátne povolenia- umožňuje vykonať prepravu medzi miestami, miesto odoslania a určenia zásielky leží v dvoch rôznych štátoch, ani v jednom z nich nie je vozidlo registrované, povolenie CEMT)

Prideľovanie prepravných povolení:
Systém odovzdávania stanovuje MDPT. Dopravcovia, ktorí chcú získať povolenie musia byť registrovaní v ČESMAD-e. Musia podať písomnú žiadosť na začiatku kalendárneho roka a zaplatiť správny poplatok. ČESMAD rozhoduje o tom, komu povolenie pridelí. Povolenia sa odovzdávajú na základe odporúčania komisie, ktorú vymenúva MDPT.Pri prideľovaní sa uprednostňujú tí dopravcovia, ktorí počas uplynulého roku vykonali najväčší počet prepráv do zahraničia.Počet vstupov do zahraničia musí byť dokladovaný nákladným listom CMR a záznamom jázd.Prepravné povolenia sa odovzdávajú dopravcom 4-krát ročne(jednorázové povolenia) a 1 za kalendárny rok (trvalé)- prepravné povolenie u nás vydáva ČESMAD SLOVAKIA.

Žiadosť dopravcu o vydanie prepr. povolenia:
●  identifikačné údaje dopravcu aj jeho identifik. Číslo
●  meno+priezvisko+trvalý pobyt zodpovedných zástupcov
●  špecifikácia prepráv
●  a žiadosť treba podať najneskôr do 30 dní pred prvým dňom naseledujúceho štvrťroka.

Povolenie sa neodovzdá dopravcovi, ktorý:
●  nie je odborne ani finančne spôsobilý
●  závažne ruší svoje povinnosti
●  nepravdivo dokladoval povolenia
●  neodvádza dane z prijmov
●  poskytol povolenie tretej osobe

Multilaterálne povolenie CEMT (je to trvalé povolenie):
je to zvláštny druh trvalého povolenia, ktoré oprávňuje uskutočniť prepravu po území členských štátov CEMTu v systéme loco, tranzit a treťoštátnej prepravy, ak sa miesto NaV nachádza v členskom štáte CEMT. Nepovoľuje však kabotáž. Povolenie CEMT sa vydáva pre vozidlá bez obmedzenia /zelené, superzelené a bezpečné/. Sú to nákladné vozidlá, ktoré musia spĺňať požiadavky na hlučnosť a emisie.
Dopravca musí k žiadosti o CEMT doložiť atest CEMT s platnosťou max. 12 mesiacov.

Povolenie a licencie po vstupe SK do EU:

Vydávajú sa na základe žiadosti FO/PO, ktorá je oprávnená podnikať v medz.cestnej nákladnej doprave a v medz. nepravidelnej autobusovej doprave.
●  Povolenie Spoločenstva na medzinárodnú cestnú prepravu tovarov
●  Licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu cestujúcich autobusmi
V krajinách, kde sú zavedené mýtne poplatky, sú upredňostňované ekologické vozidlá. Vytvorené sú nízkoemisné zóny – sú označené dopravnými značkami UmweltZone. Dopravné prostriedky sú označené nízkoemisnými plaketami. Prideľovanie nízkoemisných plakiet: od 2008 ich vydáva spoločnosť SLOVDEKRA.
●  euro 2 /červená/
●  euro 3 /žltá/
●  euro 4 /zelená/

Dohovor CMR
Je to dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
Obsah dohovoru: dohovor CMR vznikol v dôsledku používania rozdielnych vnútroštátnych predpisov pre prepravu tovaru. Pri spracovaní dohovoru sa kládol dôraz na:

- jednotnú sprievodnú dokumentáciu – nákladný list
- zásady zodpovednosti dopravcu za tovar
- postup pri uplatňovaní náhrady škody

Dohovor CMR má právnu silu zákona.
●  má prednosť pred všeobecnou úpravou pokiaľ ide o prepravnú zmluvu v cest. medzin. nákl. dopr.
●  vzťahuje sa aj na prepravy ak miesto prevzatia zásielky a miesto dodania sa nachádzajú v rôznych štátoch
CMR sa nevzťahuje :
●  na prepravy vykonávané na základe medzinárodných poštových dohôd
●  na prepravy mŕtvol
●  na prepravy vecí pri sťahovaní
Dohovor má 8 kapitol:
1.  Rozsah platnosti
2.  Osoby, za ktoré dopravca zodpovedá
3.  Uzavretie a vykonávanie prepravnej zmluvy
4.  Zodpovednosť dopravcu
5.  Reklamácie a žaloby
6.  Ustanovenia o preprave vykonávanej postupne niekoľkými dopravcami
7.  BOLA  ZRUŠENÁ
8.  Záverečné ustanovenia
CMR sa vzťahuje aj na zásielky po vode, železnici a tak pokiaľ zásielka nebola preložená!
CMR platí na všetky prepravy pokiaľ časť prepravy sa uskutoční tu a časť v zahraničí.

Doklad o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list CMR:
- Červený list – odosielateľovi
- Modrý list – prijímateľovi
- Zelený list – dopravcovi
- – 8. Čierne kópie – prílohy k faktúram, na colné účely...

V praxi CMR vypĺňa odosielateľ (prípade dopravca podľa jeho pokynov), ale zodpovednosť za správnosť údajov zodpovedá aj tak odosielateľ.
Povinné náležitosti nákladného listu:

- kolonka – meno+adresa odosielateľa
- kolonka – meno+adresa prijímateľa
- kolonka – miesto vykládky
- kolonka – miesto a dátum vykládky

6.-9. kolonka – pomenovanie povahy vecí (7.počet kusov, 8.druh obalu)
10. kolonka – zvláštne číslo tovaru
11. kolonka – hmotnosť zásielky
12. kolonka – vyjadrené množstvo zásielky
13. kolonka – pokyny pre colné konania
16. kolonka – meno+adresa dopravcu
19. kolonka – náklady spojené s prepravou
21. kolonka – miesto a dátum vystavenia

Nepovinné náležitosti: zákaz prekládky, výdavky odosielateľa, cena zásielky, pokyny odosielateľa dopravcovi, prepravná lehota, zoznam dokladov...
Pre každú zásielku musí byť vyhotovený 1 nákl. list – za samostatnú zásielku sa považuje každá zásielka odoslaná jedným odosielateľom jednému prijímateľovi v jednom vozidle.
Podoby NL CMR:
●  listinná- IRU chce používanie 24 kolonkového nákl. listu (teraz je 31)
●  elektronická

Povinnosti dopravcu a prepravcu pri prevzatí tovaru
●  prepravca(odosielateľ) je povinný zabezpečiť tovar proti nebezpečenstvu (on má znalosti o tovare)
●  odosielateľ musí tovar bezpečne uložiť a upevniť
●  dopravca pri preberaní tovaru preskúma údaje uvedené v nákladnom liste, stav zásielky a jej obalu
●  v praxi zastupuje dopravcu vodič – ak sú výhrady tak ich uvedie v nákl. liste a dá si ho opečiatkovať odosielateľom.

CHECKLIST – Kontrolný List :
Je to príručka, v ktorej su zjednodušené verzie výhrad. Rieši problematiku narábania s karnetom TIR. Distribuuje ho ČESMAD S. je v fra, eng a ger. V CMR ho zastupuje kolonka 18 - Výhrady dopravcu.

Zodpovednosť dopravcu podľa CMR
Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky abo za jej poškodenie, ktoré vznikne v okamihu prevziatia až do vykládky /aj za prekročenie dodacej lehoty/.
V prípade, že nič z toho hore nezavinil dopravca /poškodenie abo strata zásielky/ - musí poskytnúť dôkaz.
Musí poskytnúť dôkaz aj o tom, že vykonal všetky opatrenia na zabezpečenie zásielky.
Pri odovzdávaní tovaru nepatričnému prijemcovi – tá osoba musí dopravcovi predložiť identifikáciu nejakú /občiasnky abo čo/.
Dopravca sa zbavuje zodpovednosti za škody a tak v takýchto prípadoch:
●  ak bola spôsobená zasielateľom abo prepravcom
●  ak bola spôsobená vlastnosťami zásielky
●  v prípade štrajchov
●  zásielka nemala vhodný obal
●  ak nebola manipulácia obejdnaná v objednávke (nakl+vykl+prekl)
●  za škody na živých zvieratách
●  iné /živelné pohromy.../

Prekročenie dodacej lehoty

Nastane vtedy ak zásielka nebola dodaná v dohotnutej dobe. Ak sa preukáže, že za to môže dopravca – tak dopravca uhrádza škodu do výšky dovozného. Ak mal odosielateľ „zvláštny záujem“ aby bola zásielka dodaná včas a nestalo sa tak – požaduje náhradu škody až do výšky udaného záujmu na dodaní .
Zásielka sa považuje za stratenú ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí lehoty. Ak lehota dodania nebola stanovená tak do 60 dní od prevzatia zásielky na prepravu.

Náhrada škody spôsobená dopravcom
Od mája 2008 zodpovedá dopravca podľa dohovoru CMR až do výšky 8,33 x SDR x kg (počet kg poškodenej zásielky).
SDR – zvláštne práva čerpania určené medzinárodným menovým fondom = 0,857.

Reklamácie a premlčnie nárokov na náhradu škody

Reklamáciu môžu podať zmluvné strany ak sa zásielka poškodila, stratila abo prekročila dodaciu lehotu.
Podáva sa vždy písomne!
Poškodenie abo stratu zásielky môže príjemca (u dopravcu) reklamovať do 7 dní od vydania zásielky – ak škoda vznikla pri vykládke tak do 7 dní od vtedy.
Pri prekročení dodacej lehoty sa reklamácia uplatňuje do 21 dní.
Premlčacia doba – do 1 roka
–  do 3 rokov z hrubej nedbanlivosti dopravcu
Premlčacia doba začína plynúť:
  ●  pri čiastočnej strate abo poškodení tovaru – dňom vydania zásielky prijímecovi
  ●  pri úplnej strate – 30 dňom po uplynutí dohotnutej dodacej lehoty
  ●  v ostatných prípadoch – tri mesiace odo dňa uzavretia prepravnej zmluvy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020