Ciele a formy podnikania

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 601 slov
Počet zobrazení: 4 897
Tlačení: 326
Uložení: 335
Ciele a formy podnikania

a) Základné pojmy

PODNIK je základná hospodárska jednotka, ktorá vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
·  Vo vlastnom mene - podnik sám vykonáva svoju činnosť, pod  vlastným menom a sám rozhoduje, v čom bude podnikať a s kým bude podnikať.
·  Na vlastnú zodpovednosť  - podnik sám zodpovedá za  svoje záväzky a za celú prevádzku podniku.
·  Rokovanie v mene podniku  - je to oprávnenie vystupovať a jednať v mene podniku
FO - osobne, alebo poverená osoba
-  PO - štatutárny orgán - jednotlivec ( riaditeľ), kolektív ( predstavenstvo)
·  Splnomocnenie - poverenie iných osôb jednať v mene podniku.  
- generálne splnomocnenie  - oprávnenie zastupovať podnik vo všetkých úkonoch
- špeciálne - zastupovanie len na niektoré činnosti
·  Obchodný názov podniku - názov podniku, pod ktorým vykonáva svoju činnosť.
FO - meno živnostníka - meno živnostníka, činnosť - obchodný názov, meno živnostníka
PO - obchodný názov, právna forma podnikania, sídlo firmy
·  Obchodný register - verejný zoznam, ktorý je vedený na okresnom súde a obsahuje všetky údaje o firme napr.: obchodný názov,  sídlo firmy, štatutárny zástupca a jeho osobné údaje, základné imanie, prokurista, a iné údaje.
·  Vznik podniku - vydaním oprávnenia na podnikateľskú činnosť- FO živnostenský list, PO zápis do obchodného registra.
·  Založenie podniku - dlhodobý proces, počas ktorého sa podnik pripravuje na svoju podnikateľskú činnosť. Pre založenie podniku je potrebné:
a) dobrý nápad - je to myšlienka v čom sa bude podnikať, aby činnosť bola úspešná
b) podnikateľský zámer - podrobná príprava založenia podniku a jeho ďalší rozvoj.
- vecne - technickú stránku
- právno-organizačná stránka
- ekonomická stránka
c) zakladateľský rozpočet - odhaduje sa ním potreba kapitálu, presadenie sa na trhu a budúci hospodársky výsledok. Súčasťou je: - rozpočet nákladov, výnosov a zisku, rozpočet potreby investičného a prevádzkového kapitálu,  rozpočet zdrojov financovania
·  Zmeny podnikania každá závažná zmena pri podnikateľskej činnosti musí byť schválená organom, ktorý vydal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
·  Zánik podniku - je výmaz z obchodného registra
·  Zrušenie podniku - dlhodobý proces, ktorý predchádza zániku podniku, počas ktorého podnik vyrovnáva všetky svoje záväzky. Môže byť:
- s likvidáciou - vymenuje sa likvidátor a podnik rozpredáva svoj majetok a vyrovnáva  svoje záväzky
- bez likvidácie - podnik nezanikne, ale ho odkúpi iný podnik a prevezme jeho majetok a všetky záväzky
- konkurzom - likvidáciu nariadi súd a menuje správcu konkurznej podstaty, ktorý rozpredáva majetok a vyrovnáva záväzky
- vyrovnaním - podnik sám sa rozhodne o zrušení a vyrovná svoje záväzky FO
·  Dôvody zrušenia podniku
- vlastné rozhodnutie u FO    - rozhodnutie valného zhromaždenia
- uplynula doba, na ktorú bol podnik založený    - splnil sa predmet
- bol vyhlásený konkurz - vydané súdne rozhodol 
·  Členenie podnikov:
  a) Podľa vlastníctva - súkromné, štátne, zmiešané
  b) Podľa veľkosti - malé, stredné a veľké, malé inovačné,  podnikateľské inkubátory
  c) Podľa predmetu činnosti - ťažobné, výrobné, nevýrobné
  d) Podľa právnej formy podnikania - živnosť, v.o.s., k. s., s.r.o., a.s., družstvá 

b) Právne normy upravujúce podnikateľskú činnosť

- Obchodný  zákonník – upravuje vzťahy medzi podnikateľskými subjektami a vytváranie obchodných spoločnosti

·  Zákon o živnostenskom podnikaní – upravuje živnostenské podnikanie
·  Občiansky zákonník – vybavovanie reklamácií
· Zákonník práce upravuje pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a  aj BOZP
·  Zákon o účtovníctve – upravuje zásady vedenia účtovníctva v podnikoch
·  Daňové zákony – stanovujú platiteľov daní a výšku jednotlivých daní
·  Zákon na ochranu spotrebiteľa chránia spotrebiteľov
·  a ďalšie zákony
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravuje  Zákon č. 330/1996 Z. z.
Zamestnávateľ má vytvárať vhodné pracovné podmienky, znižovať možností rizík, pri nástupe do pracovného pomeru a opätovne každý rok poúčať zamestnancov o BOZP a preskúšať ich každé dva roky.
· Ochrana životného prostredia - interné životné prostredie
-  externé životné prostredie – okolie

c) Zásady vedenia účtovníctva v podniku

V každej účtovnej jednotke vzniká počas roka množstvo hospodárskych operácií, ktoré treba priebežne zaznamenať (nákup materiálu, predaj tovaru, výplata miezd zamestnancom...). Všetky hospodárske operácie, ktoré sa evidujú - zaznamenávajú v účtovníctve sa nazývajú
účtovné prípady. Aby boli všetky účtovné prípady evidované v súlade so zákonom o účtovníctve, musí účtovná jednotka rešpektovať základné zásady pre vedenie účtovníctva, ktoré  sa musí viesť:
· správne – všetky účtovné prípady sa zaúčtujú v súlade so zákonom o účtovníctve a inými právnymi predpismi, ktoré sa ich týkajú
· úplne – musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady daného účtovného obdobia. Nie je možné žiadny účtovný prípad vynechať a žiadny navyše doplniť.
· preukázateľne – ku každému účtovnému prípadu musí byť doložený príslušný účtovný doklad a len na základe neho sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných knihách. K preukázateľnosti účtovníctva patrí aj povinnosť inventarizácie majetku, vlastného imánia a záväzkov.
· zrozumiteľne - v slovenskom jazyku tak, by bolo možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov
· spôsobom zaručujúcim trvalosť všetkých účtovných záznamov a to  po celú dobu spracovania a úschovy.
Účtovnou dokumentáciou rozumieme  súhrn všetkých účtovných záznamov. Účtovnými záznamami sú účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtovný rozvrh, účtovná závierka a pod.
 
d) Organizačné štruktúry

Organizáčna štruktúra podniku závisí od:
- právnej formy podnikania
- veľkosti podniku 
- výrobného programu
- územného rozloženia
Typy organizačných štruktúr:
· Jednoduchá štruktúra malého podniku – živnosť, malá s.r.o.  
· Funkčná podnikateľská štruktúra – živnosť aj obchodné spoločnosti
· Divizionálna štruktúra veľké obchodné spoločnosti s.r.o., a.s.
· Holdingová štruktúra  samostatné podniky
· Maticová štruktúra  ak pri tvorbe OŠ vstupujú viaceré kritéria.
 
e) Analýza financovania podnikateľskej činnosti

Financovanie podnikateľskej činnosti sa realizuje z vnútorných a vonkajších zdrojov. Pri získavaní vonkajších zdrojov majú nezastupiteľnú funkciu komerčné banky. Banky poskytujú širokú škálu úverov, ale aj alternatívne formy financovania, ako sú faktoring, forfaiting a leasing.
Peňažným úverom  získava podnikateľský subjekt  možnosť využiť na krytie svojich potrieb likvidné peniaze v hotovostnej alebo bezhotovostnej forme. V úverovej zmluve sú stanovené podmienky jeho poskytnutia, splácania, ako aj cena za poskytnutie – úrok.
Úver na financovanie podnikateľskej činnosti je možné získať v domácej aj cudzej mene. Pri  výbere vhodného produktu podnikateľ musí zvážiť lehotu splatnosti úveru podľa účelu úveru a možnosti splácania – môže požiadať o krátkodobý úver (do 1 roka), strednodobý úver (do 5 rokov) alebo dlhodobý úver (5 –10 rokov). V žiadosti o poskytnutie úveru musí špecifikovať účel, na ktorý sa úver žiada.
Členenie úverov podľa účelu:
-  investičné úvery (obstaranie DHM, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia)
-  úvery na obežné prostriedky (nákup spotrebného tovaru, zásob, prechodný nedostatok finančných prostriedkov)
-  úvery bez dokladovania účelu (kontokorent – možnosť čerpania na bežnom účte v pohyblivej výške do výšky schváleného úverového rámca – povoleného  debetného zostatkom účtu, revolving – možnosť pravidelného opakovaného čerpania kontokorentu s jeho splatením v predpísaných termínoch, pričom sa preveruje splnenie dohodnutých podmienok banky, no nie je potrebný podpis novej úverovej zmluvy)
-  zmenkové úvery (eskontný úver – odkúpenie zmeniek bankou pred lehotou ich splatnosti so zrážkou úroku)
Pri rozhodovaní o poskytnutí úveru banka preveruje splnenie 4 základných podmienok – návratnosti úveru, jeho zabezpečenia, účelovosť a efektívnosť úveru. Návratnosť úveru je posudzovaná na základe finančnej analýzy ekonomiky firmy. K jej posúdeniu je potrebné predložiť podnikateľský plán, daňové priznania  a účtovné výkazy ( súvaha, výsledovka, cash flow) za predchádzajúce účtovné obdobia, ako aj projekcie súvahy a výsledovky na obdobie splácania úveru. Banka tak posudzuje schopnosť firmy splatiť poskytnutý úver. Zabezpečením úveru banka minimalizuje riziko svojej  straty v prípade nesplatenia úveru. Firma môže zabezpečiť úver nehnuteľným majetkom, hnuteľným majetkom, cennými papiermi, vinkuláciou peňažného vkladu, pohľadávkami, zásobami, ako aj  ručiteľským záväzkom tretej osoby. Pri čerpaní úveru sa posudzuje jeho účelovosť, teda či sa úver čerpá v súlade s vopred dohodnutým účelom uvedeným v úverovej zmluve. Efektívnosť  znamená, že poskytnutie úveru musí byť pre banku efektívne, teda získané úroky a poplatky za úver musia pokryť náklady banky na získanie zdrojov a poskytnutie úveru.
Faktoring  znamená odkúpenie krátkodobých pohľadávok, ktoré vznikajú prevažne pri dodávkach bežného obchodného tovaru konečnej spotreby a pri dodávkach pre bežnú výrobnú spotrebu z iniciatívy majiteľov pohľadávok a bez ich spätného postihu v prípade, že dlžník nezaplatí. Firma  predá svoju pohľadávku ešte pred jej splatnosťou faktorovi - špeciálnej finančnej  inštitúcii  ( faktoringovej spoločnosti)  alebo banke. Faktor nesie riziko nezaplatenia, pohľadávky vymáha na svoj účet.
Výhody:
- neobmedzené financovanie podniku (v závislosti od jeho schopnosti produkovať pohľadávky)
  bezprostredne po expedícii tovaru a fakturácii
- spresnenie plánovania cash-flow (známe termíny úhrady pohľadávok)
- preverovanie bonity odberateľa z pozície faktora 
- krátkodobé  dodávateľské úvery bez potreby zabezpečenia
- faktor na seba preberá riziko z nezaplatenia a vymáhanie pohľadávok
- zjednodušenie administratívy a účtovníctva predávajúceho
- výhoda pre faktora: možnosť využitia voľného kapitálu
Nevýhody:
- náklady na faktoring, faktoringová odmena
Forfaiting  je odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok. Je to forma financovania hlavne exportných pohľadávok. Vývozca predá svoju pohľadávku v zahraničí forfaitérovi za cenu, ktorá je znížená  oproti nominálnej  hodnote pohľadávky  o odmenu forfaitérovi. Tým vývozca získa protihodnotu pohľadávky v okamihu jej odkúpenia a riziko, že odberateľ načas, alebo vôbec nezaplatí,  preberá forfaitér. Pohľadávky musia byť zabezpečené.
Leasing   je prenájom investičného zariadenia, predmetov dlhodobej spotreby nájomcovi na určitú alebo neurčitú lehotu. Nájomca tak má možnosť využívať majetok určitý čas bez toho, aby sa stal jeho vlastníkom, teda aby musel použiť svoje voľné finančné zdroje na jeho zakúpenie. Leasing predstavuje trojstranný právny akt medzi dodávateľom, prenajímateľom a nájomcom, pri ktorom prenajímateľ kupuje od dodávateľa majetok a poskytuje ho za úhradu do užívania nájomcovi. Vlastníkom majetku je prenajímateľ. Z finančného hľadiska je leasing špeciálnou formou financovania dlhodobých potrieb podniku cudzím kapitálom. Pri finančnom leasingu nájomca po uplynutí doby nájmu má možnosť odkúpiť prenajímaný majetok za jeho zostatkovú cenu.
Výhody:
- nahrádza nedostatok vlastného kapitálu nájomcu, resp. umožňuje mu inak zhodnotiť
  existujúci vlastný kapitál
- rozširuje investičné možnosti nájomcu
- prenajaté výrobné prostriedky sú na úrovni najmodernejšej techniky
- prenajímateľ zväčša vykonáva servis
- eliminácia úverových a menových rizík
-  pre banku ako prenajímateľa: možnosť umiestniť voľný kapitál, možnosť rozšíriť  poradenské služby medzi leasingových klientov,  ďalšie bankové obchody (vedenie účtov,
platobný styk), získavanie nových klientov
Nevýhody:
-  obstarávacia cena predmetu v dôsledku vysokého nájomného navýšená  ( leasingové 
  navýšenie)
-  majiteľom prenajímaného majetku je leasingová spoločnosť, nie nájomca – riziko prenajatia  založeného majetku
 
f) Geografické rozloženie podnikateľských subjektov
Najväčšie koncentrácia okolo Bratislavy – hlavné mesto, ministerstvá, iné inštitúcie, medzinárodné prepojenie
Ďalšie sústredenie okolo veľkých miest.
Najslabšia koncentrácia sever a východ Slovenska – chýbajú diaľnice.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030