Živnostenské podnikanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 438 slov
Počet zobrazení: 4 473
Tlačení: 321
Uložení: 355
Živnostenské podnikanie
 
a) Charakteristika živnosti

Živnosť je podnik jedinca, ktorý uskutočňuje sústavnú cieľavedomú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
Podmienky a) všeobecné - vek nad 18 rokov
  - spôsobilosť na právne úkony 
  - čistý register trestov v predmete podnikania
  b) osobitné - odborná a iná spôsobilosť
  - požadovaná prax
  - zvláštne požiadavky (priestory)
Členenie živnosti
1. Podľa spôsobu získavania živnostenského oprávnenia
  - ohlasovacie - koncesované
2. Podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť
  - remeselné  - viazané - voľné
3. Podľa obsahu a rozsahu živnostenského oprávnenia
  - obchodné - výrobné  - služby
 
b) Súbor právnych noriem

c) Postup pri založení živnosti
· Informácie na príslušnom úrade práce sociálnych veci a rodiny o možnosti získania príspevku na samofinancovanie.
· Kvalifikačná príprava na podnikateľskú činnosť
· Informácie na živnostenskom úrade o možnosti zriadenia živnosti
· Podanie žiadosti o živnostenský list, určenie dátumu začatia podnikania, splnenie podmienok pre podnikanie – priestory, výpis z registra trestov, doklady o vzdelaní a odbornej praxi
· Pridelené IČO – identifikačné číslo organizácie – spravuje  Slovenský štatistický úrad.
· Zriadenie bankového účtu – výber banky a ponúkaných produktov
  potrebné – živnostenský list, občiansky preukaz, podpisový vzor, (počiatočný vklad),
  Uzatvorí sa zmluva o bežnom účte – podrobné obchodné podmienky.
·  Prihlásiť sa na príslušný daňový úrad podľa bydliska. DÚ pridelí
  DRČ – daňové registračné číslo platiteľa dane.
  DIČ   - daňové identifikačné číslo platiteľa DPH

- Prihlásiť sa ako SZČO samostatne zárobkovo činná osoba na zdravotnú poisťovňu a sociálnu poisťovňu, ktoré pridelia variabilný symbol a konštantný symbol. Ak živnostník bude mať zamestnancov podá prihlášku aj ako zamestnávateľ.
- Oznámiť ÚPSV a R ak bol žiadaný príspevok na financovanie
- Založenie BÚ:

Začínajúci podnikateľ je povinný  daňovému úradu oznámiť číslo svojho  bežného účtu v komerčnej banke. Ide o účet zriadený pre realizáciu platobného styku, úhradu záväzkov a inkaso pohľadávok vzniknutých z podnikateľskej činnosti.
Pod účtom rozumieme technický prostriedok banky na obojstranné vyúčtovanie medzi bankou a klientom. Zaznamenávajú sa na ňom obraty v prospech klienta (kreditné obraty) a obraty v prospech banky (debetné obraty). Informácie o zúčtovaní a konečnom zostatku účtu sú klientovi oznamované prostredníctvom správy o zúčtovaní (napr. výpis z účtu). Okrem bežného účtu sa v praxi stretávame  s ďalšími druhmi účtov:  kontokorentné účty (povolený debetný zostatok do určenej výšky), vkladové účty, úverové účty, depotové účty (používané pri úschove a správe cenných papierov). 
Založenie účtu je podmienené podpisom zmluvy o účte a podpisového vzoru a vložením počiatočného vkladu na účet. Pri zakladaní bežného účtu  fyzická osoba - podnikateľ preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a predkladá oprávnenie na podnikanie: živnostenský list, resp. koncesnú listinu. Zmluva o účte sa uzatvára v zmysle obchodných podmienok konkrétnej banky, ktoré vychádzajú z Obchodného zákonníka a zo Všeobecných obchodných podmienok NBS. K náležitostiam zmluvy o účte patria : dátum zriadenia účtu, mena, spôsob disponovania prostriedkami na účte, podmienky a spôsob úrokovania, podmienky odovzdávania výpisu z účtu, poplatky, podmienky zrušenia účtu. Okrem majiteľa účtu môžu s účtom disponovať ním splnomocnené osoby. Toto plnomocenstvo splnomocnenej osobe – disponentovi majiteľ účtu udeľuje v podpisovom vzore, kde uvedie aj spôsob disponovania (samostatne, kolektívne).
Disponovať s prostriedkami na účte   je možné
a)  hotovostnou formou  (vkladové a výberové pokladničné operácie, výber platobnou kartou z bankomatu)
b)  bezhotovostnou formou  (príkazy na zúčtovanie, platba platobnou kartou, prostredníctvom elektronického bankovníctva) 
Fyzická osoba – podnikateľ  využíva bežný účet predovšetkým na realizáciu platobného styku, a to inkaso svojich pohľadávok (odberatelia uhrádzajú na tento účet platby za tovar a služby), presun peňažných prostriedkov medzi pokladňou a bežným účtom, úhradu záväzkov voči dodávateľom, zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a pod. Úhradu záväzkov môže realizovať formou jednorazových príkazov na úhradu (jednoduchý, hromadný), pri pravidelných platbách v rovnakej výške zriadením trvalého príkazu na úhradu, alebo môže dať súhlas na inkaso zo svojho účtu vybraným obchodným partnerom ( bez obmedzenia alebo s obmedzením výšky inkasovanej čiastky).
Náležitosti príkazu na úhradu:
a) povinné:  bankové spojenie platiteľa vrátane kódu banky, bankové spojenie príjemcu
  vrátane kódu banky, suma, mena, konštantný symbol, podpis príkazcu, resp. aj pečiatka,
  dátum vystavenia príkazu
b) dátum splatnosti (ak nie je uvedený, banka je povinná realizovať príkaz pri najbližšom
zúčtovaní, najneskôr do 24 hodín), variabilný symbol, špecifický symbol

d) Podpora štátu pri živnostenskom  podnikaní

Z prostriedkov Národného projektu 1 Schémy pomoci de minimis na podporu rozvoja samostatnej zárobkovej činnosti financovaného z Európskych fondov je možné získať príspevok na samopodnikanie, ktorý je určený:
-  dlhodobo nezamestnaným   – vo výške 40 073,- Sk
-  znevýhodneným uchádzačom   - vo výške  56 946,- Sk
-  pre určitý predmet podnikania
Postup pri žiadosti:
· informácie o podmienkach pre poskytnutie príspevku  na ÚPSV a R na oddelení sprostredkovateľských služieb
· písomná žiadosť o zabezpečenie prípravy na začatie podnikania
· Interná kvalifikačná príprava so záverečným testom
· Vypracovanie podnikateľského zámeru
· Pracovisko  má  byť označené logom ESF
.
Príspevok na zriadenie nového  pracovného miesta pre uchádzačov evidovaných ako nezamestnaných
 
Možnosť absolventskej praxe – trvá pre jedného absolventa 6 mesiacov. Absolvent dostáva aktivačný príspevok vo výške 1 800,- Sk. Zamestnávateľ do roku 2005 dostával príspevok 1 000,- Sk, od januára 2006 nedostáva príspevok na absolventa.

e) Výhody a nevýhody podnikania 1 osoby ako FO, resp. PO

Výhody FO
-  Je jediným vlastníkom celého majetku podniku
-  Sám rozhoduje o všetkom
-  Nie je potrebný začiatočný vklad
-  Neplatí nemocenské poistenie ak nedosahuje ............ Sk
-  Ak nemá zamestnancov, sám vykonáva všetku prácu
-  Nemal do roku 2006 nárok na príspevok na stravu a cestovné

Nevýhody FO
- Zodpovedá za všetky svoje záväzky celým svojím majetkom aj osobným
- Nemá nárok na dovolenku, ale môže čerpať osobné voľno kedykoľvek
- Nemá nárok na mzdu
- Nemá nárok na OČR
- Nemá nárok na dávky PN
- Platí odvody do fondov v celej výške za zamestnávateľa i za zamestnanca
- Odvody do fondov platí aj v prípade straty – minimálnej mzdy
- Sám si musí hľadať zákazky, riadiť reklamu
- Odborne neovláda všetky činnosti, preto musí hľadať rady, za ktoré sa platí
- Záväzok je možné uznať ako náklad až po zaplatení
 
Výhody PO
- Zodpovedá za záväzky spoločník len do výšky svojho vkladu, s.r.o. do výšky majetku spoločnosti
- Môže mať uzavretú pracovnú zmluvu, čiže vystupuje ako zamestnanec a z toho vyplýva, že má mzdu, dovolenku, náhradu za sviatky, dávky PN, príspevok na stravu
- Má nárok na náhradu cestovných nákladov
- Odvody do fondov platí iba za dosiahnutú mzdu
- Vzniknuté záväzky sa účtujú priamo do nákladov

Nevýhody PO
-  Musí vložiť celý vklad pred vznikom spoločnosti
-  Musí byť zapísaný v obchodnom registri
-  Musí viesť podvojné účtovníctvo
-  Je povinný vytvárať zákonný rezervný fond
-  Musí prerozdeliť zisk
- Iné

f) Jednoduché účtovníctvo

Sústava jednoduchého účtovníctva sa vyznačuje tým, že sa v nej účtuje oddelene o peňažnom hospodárení a o majetku a záväzkoch, ktoré účtovná jednotka využíva na svoju činnosť. Podľa zákona o účtovníctve môžu v sústave jednoduchého účtovníctva účtovať:
-  podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri,
-  ostatné fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
-  príspevkové organizácie, politické strany a cirkvi podľa vymedzenia ustanovení zákona o účtovníctve.
 
 
Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, vedú tieto knihy:
1.  Peňažný denník – v tejto účtovnej knihe sa účtujú:
-  príjmy a výdavky vykonané v hotovosti (PPD, VPD)
-  príjmy a výdavky uskutočnené prostredníctvom banky (VBU)
-  priebežné položky t.j. prevod peňazí medzi pokladnicou a bankovým účtom, alebo prevody medzi bankovými účtami (charakter účtu 261 – Peniaze na ceste)
-  uzávierkové účtovné operácie v oblasti príjmov a výdavkov na konci účtovného obdobia.
Zápisy v peňažnom denníku musia vyjadrovať len finančné operácie, t.j. tie, pri ktorých nastal pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na bankových účtoch. Účtujeme  len na základe účtovných dokladov: PPD,VPD,VBU. Výnimku tvoria len uzávierkové práce.
Kniha pohľadávok –  účtujú sa všetky pohľadávky podnikateľa voči externým subjektom t.j. pohľadávky voči odberateľom, poskytnuté preddavky dodávateľom, poskytnuté preddavky zamestnancom (napr. na pracovnú cestu), pohľadávky za manká a škody, ostatné pohľadávky. Tu sa uvádzajú: - dátum a doklad o vzniku pohľadávky, dlžník, predmet pohľadávky, dátum splatnosti, suma v Sk záznam o úhrade: dátum, doklad, suma v Sk 
3. Kniha záväzkov – v tejto knihe sa účtujú všetky záväzky, ktoré má podnikateľ voči externým subjektom, t.j. záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu, banke atď. V knihe záväzkov sa účtuje aj materiál prevzatý od zákazníkov na spracovanie alebo na opravy.  Kniha záväzkov sa môže členiť podľa rozmanitosti účtovných prípadov, napríklad na:
-  knihu prijatých faktúr  od dodávateľov,
-  knihu prijatých zdaniteľných plnení,
-  knihu ostatných záväzkov – záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu a pod.
-  knihu úverov
1.  Kniha sociálneho fondu -  táto kniha slúži podnikateľovi na evidenciu záväzkov zo sociálneho fondu. Sociálny fond je zdroj určený na financovanie niektorých potrieb zamestnancov podnikateľa napr. príspevkov na dopravu do zamestnania, príspevkov na stravovanie, príspevkov na kultúrne a športové podujatia, odmien pri pracovných alebo životných jubileách zamestnancov. Účtovná jednotka vytvára sociálny fond podľa zákona o sociálnom fonde povinne. V zákone je určená i percentuálna výška povinného prídelu.
2.  Pomocné knihy jednoduchého účtovníctva
-  inventárne karty nehmotného a hmotného dlhodobého majetku,
-  skladové karty zásob,
-  inventárna kniha finančného majetku
-  kniha mzdovej evidencie – mzdové listy, zúčtovacie a výplatné listiny, vrátane ich rekapitulácie.
 
Účtovné knihy sa vedú v každom účtovnom období.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024