Dlhodobý majetok

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 675 slov
Počet zobrazení: 5 134
Tlačení: 314
Uložení: 340
Dlhodobý majetok

a) Definícia, štruktúra DM

Definícia - majetok podniku tvoria všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára. Môže mať podobu - hmotnú, nehmotnú, peňažnú.
·  Štruktúra majetku:
–  z hľadiska prevádzkového cyklu – obežný a neobežný
z hľadiska charakteru  - hmotný, nehmotný, finančný
z hľadiska likvidity – nelikvidný, s vyšším stupňom likvidity, likvidný
z časového hľadiska –  dlhodobý majetok
- krátkodobý majetok
DLHODOBÝ MAJETOK - slúži pre podnikateľskú činnosť a jeho doba použitia alebo splatnosti je dlhšia ako 1 rok. 
- Dlhodobý hmotný majetok DHM  budovy, stavby, pozemky, samostatne hnuteľné veci stroje, zariadenia, dopravné  prostriedky, inventár, umelecké predmety, ..
Dlhodobý drobný HM - DDHM - do € 1 000.
Dlhodobý nehmotný majetok DNM zriaďovacie výdavky, softvér, oceniteľné práva, patenty, vynálezy, goodwille
Dlhodobý drobný NM - DDNM  - do € 1 660.
- Dlhodobý finančný majetok  DFM - dlhodobé CP a vklady, pôžičky, dlhodobý prenájom, umelecké zbierky, ...
- Dlhodobé pohľadávky
KRÁTKODOBÝ MAJETOK - vstupuje do transformačného procesu, alebo je predmetom kúpy a predaja a jeho použitie, alebo splatnosť je spravidla kratšia ako 1 rok
- Zásobymateriál, nedokončená výroba, výrobky, tovar, zvieratá, ...
- Pohľadávky - odberatelia a ostatné
- Finančný  majetok  -  pokladnica, BÚ, ceniny, peniaze na ceste, ...
·  Obstaranie DM – spôsob, akým podnik nadobudol majetok
kúpou -  obstaranie za úhradu na dodávateľskú faktúru. Možný aj preddavok, alebo obchodný úver
darovaním -  obstaranie DM  bezplatne. Vznikajú náklady nevyhnutne spojené s obstaraním napr. doprava, inštalácia a iné.
vlastnou činnosťou - podnik má vo výrobnom programe výrobu výrobkov, ktoré potrebuje pre svoju  činnosť. Zaradenie do používania sa  nazýva aktivovanie DM. Náklady predstavujú súhrn všetkých nákladov spojených s výrobou.
preradením z osobného používania - ak sa rozhodne vlastník k preradeniu
finančným leasingom - obstaranie na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, kde má nájomca právo po ukončení platnosti zmluvy odkúpiť predmet prenájmu za zostatkovú cenu.
·  Ocenenie DM peňažné vyjadrenie hodnoty DM. Druhy cien:
vstupná cena - hodnota, za ktorú bol DM obstaraný
zostatková cena - vstupná cena znížená o odpisy  ZS = VS - oprávky
Za vstupnú cenu sa považuje:
-  obstarávacia cena  - vlastná hodnota DM  a náklady nevyhnutne spojené s obstaraním DM ( preprava, montáž, poistné a iné)
- reprodukčná cena  -  je cena, za ktorú by sa DM obstaral v čase, keď potrebujeme  túto cenu poznať. Určuje ju súdny  znalec, alebo sa stanoví porovnaním s podobným DM Oceňuje sa DM darovaný, umelecké zbierky, budovy, pozemky.
- vlastné náklady  -  sú náklady súvisiace s vytvorením DHM alebo DNM  vlastnou  činnosťou. Je to suma všetkých nákladov nevyhnutne vynaložených na výrobu.
- zvýšená vstupná cena - je to vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie DM
- menovitá hodnota – ocenenie finančného majetku

Odpisy  DM

Odpisy dlhodobého majetku upravuje zákon o dani z príjmu FO a PO
. Opotrebenie poznáme:
- fyzické - v dôsledku používania DHM
- morálne -  technická zastaranosť
ODPISY -  sú peňažným vyjadrením výšky opotrebenia  DHM a DNM  uznaný ako náklad.
DM sa  zaradí  do odpisovej skupiny (sú 4 odpisové skupiny).
Rovnomerné odpisy - v  odpisovej skupine je daný  počet rokov odpisu
  Odpis = vstupná cena : počet rokov odpisu
Zrýchlené odpisyv odpisovej skupine je daný koeficient odpisu za 1. rok a za ďalšie roky
 1. rok  Odpis = vstupná  cena : koeficient v 1. roku
  ďalšie roky  Odpis = 2 x zostatková cena : (koef. ďal. rokov - počet odpisovaných  rokov)
·  Oprávky k DM - kumulované odpisy od začiatku používania DM až po jeho vyradenie
·  Neodpisovaný DM - DDHM, DDNM, pozemky, FM , umelecké predmety a zbierky
·  Odpisový plán –  príklad
Firma AHA, s.r.o. Humenné obstarala kopírovacie zariadenie MINOLTA. Zaradila ho pod  inventárnym  číslom  INV. Č 001/09. Z dodávateľskej faktúry sú známe údaje:
a) hodnota kopírky  1900,00 EUR   042 /  321
  b) DPH 19 %  361,00 EUR  343 / 321
  c) inštalácia a preprava   100,00 EUR  042 / 321
  d) DPH 19 % 19,00 EUR  343 / 321
  e) celková suma 2380,00 EUR 

- Vypočítajte pre kopírku MINOLTA vstupnú cenu  VC = 2000,00 EUR
- Vypočítajte odpis dlhodobého majetku rovnomernou a zrýchlenou metódou odpisovania
- 1. odpisová skupina – počet rokov odpisu 4

e) Informácie o dodávateľoch

Informácie o dodávateľoch
Klasický spôsob – dopyt, ponuka písomne, telefón, fax
Súčasný spôsob -  internet, e-mail, mobilný telefón, SMS 

f) Postup verejného obstarávania DM
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.201