Cenová politika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 503 slov
Počet zobrazení: 6 343
Tlačení: 347
Uložení: 372
Cenová politika

a) Význam ceny a druhy cien

Cena je peňažné vyjadrenie hodnoty tovaru, alebo služieb a je regulátorom výroby a spotreby
Cena pozostáva z  - realizačnej ceny ( vlastné náklady a zisk)
    - fakturovanej ceny (realizačná cena  a DPH)
DRUHY CIEN: -  voľné ceny - tvoria sa na trhu
    -  limitné ceny - pri prebytku alebo nedostatku tovaru
    -  pevné ceny - rčuje štát
    -  zmluvné ceny -  dohodnú sa zmluvné strany za určité služby
 
· Metódy tvorby cien
Podľa nákladov - analytické metódy. Sú zamerané na vyčíslenie nákladov na jednotku výkonu. Najznámejšie sú:
1.1. Metóda analýzy bilancie nákladov a výnosov - je zameraná na vyčíslenie tzv. nulového bodu  C min., kedy podnik nedosahuje ani zisk, ani stratu 
Cmin. = Nf : Q + Nv
 Nf - náklady fiktívne,   Nv - náklady variabilné,    Q -  objem výroby
1.2 Výpočet ceny podľa kalkulačného vzorca
Kalkulačný vzorec - usporiadanie jednotlivých položiek nákladov.
  A.  PRIAME NÁKLADY ( jednicové)
    1. Priamy materiál
    2. Priame mzdy
    3. Ostatné priame náklady
    4. Výrobná réžia      Vlastné náklady výroby -  položky 1 - 4
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  B.  NEPRIAME NÁKLADY ( režijné)
    5. Správna réžia  Vlastné náklady výkonu - položky  1- 5
  -----------------------------------------------------
  6. Odbytová réžia  Úplné vlastné náklady -  položky  1 - 6
  --------------------------------------------------------
Kalkulácie z časového hľadiska poznáme:
·  Predbežná kalkulácia  - priebežná, operatívna - výsledná
Kalkulačné metródy
·  kalkulácia delením    -  prirážková kalkulácia    
·  kalkulácie združených výkonov
Prirážková metóda k vypočítaným nákladom sa pripočíta podiel zisku. Môže byť
 percentuálna - %  k vypočítanej hodnote nákladov
 pevná suma - stanovená hodnota na jednotku výkonu
2  Podľa dopytu  - skúma vplyv zmeny ceny na predaj výrobkov  na základe tzv. elasticity odbytu E  Môžu nastať prípady:
E = 1 jednotková elasticita - so znížením, resp. zvýšením cien predajnosť bude rovnaká
E > 1 pružná elasticita - znížením cien rastie predajnosť výrobkov
E < nepružná elasticita - napriek zníženiu cien nezvýši sa predaj výrobkov 
3 Podľa konkurencie - využíva limitné ceny  - ani maximálne ani minimálne ako má konkurencia
 
a) Tvorba cien podľa zadania

Vykonajte analýzu pre stanovenie ceny, ak sú známe údaje:
Firma ADA s.r.o. Košice, vyrába kancelársky nábytok. Uvádza na trh nový typ skriniek ADA 10, pre ktoré potrebuje stanoviť cenu, ak sú známe údaje:
· Predpokladané vyrábané množstvo 1 000  ks
· Predpokladané variabilné náklady na 1 ks sú  20,- EUR
· Predpokladané celkové fixné náklady    15 000,- EUR
· Stanovená prirážka, ako podiel na zisku je stanovená 25  %
· Známe ceny konkurencie sú: 40,- EUR  a 50,- EUR
· Stanovte definitívnu predajnú cenu! Svoj výpočet zdôvodnite!
Pri stanovení predajnej ceny je potrebné postupovať následovne.
· Vybrať vhodnú metódu výpočtu ceny na 1 ks.
· Zohľadniť podiel na zisku – použiť prirážkovú metódu
· Vykonať analýzu cien konkurencie
· Stanoviť predajnú cenu.
1. Vybrať vhodnú metódu výpočtu ceny na 1 ks.
Keďže sú zo zadania známe variabilné a fixné náklady použijeme metódu:
Tvorba cien analýzy bilancie nákladov a výnosov
Vypočítame tzv. nulový bod, kedy podnik nedosahuje ani zisk ani stratu
Cmin = Nf : Q + Nv
Cmin = 15 000 : 1 000  +  20
Cmin = 35,- EUR
Nulový bod, respektíve Cmin je 35,- EUR
Marginálna cena – hraničná cena je taká, ak do ceny nezahrňujeme fixné náklady v tomto príklade bude 20,- EUR.
2. Zohľadniť podiel na zisku
Ďalej použijeme Prirážkovú metódu – percentuálnu. K vypočítanej hodnote Cmin započítame podiel na zisku 25 %
Cena = Cmin  + Cmin x 25 : 100
Cena = 35 + 35 x 25 : 100 =  35 + 8,75
Cena = 43,75 EUR
Vypočítaná predajná cena bude 43,75 EUR
3. Vykonať analýzu cien konkurencie
Ak chceme posúdiť vplyv konkurencie, definitívnu predajnú cenu stanovíme metódou
Tvorby cien podľa konkurencie. Platí zásada, že ceny výrobkov by nemali byť ani vyššie, ani nižšie ako cena konkurencie. Po zistení cien podobných výrobkov u konkurencie sú dané ceny 40,- EUR a 50,- EUR.
4. Stanoviť predajnú cenu.
V našom prípade je to výrobok úplne nový, má zaujímavý dizajn, pri výrobe sú použité nové materiály a technológie, preto sa predpokladá lepšia predajnosť ako výrobok s cenou 35,- EUR.  Definitívna predajná cena bude 45,- EUR

c) Práca s výrobkom

·  inovácia výrobkov - začlenenie nových výrobkov do výrobného procesu
·  tvorba sortimentu -  substitučne a komplementárne výrobky
·  služby zákazníkom - technické služby - montáž, údržba, náhradné diely
·  obchodné služby  -   dodávka do domu, poradenstvo, darčekové balenie, právo na výmenu
·  služby z časového hľadiska -  pred dodávkou, pri dodávke a po dodávke
d) Životnosť výrobku každý výrobok prechádza týmito fázami:
fáza vývoja 
fáza uvedenia na trh
fáza rastu
fáza zrelostí 
fáza nasýteností 
fáza útlmu
 
d) Ocenenie majetku podniku

· Dlhodobý majetok sa v súlade so zákonom o účtovníctve oceňuje:
-  obstarávacou cenou  (OC)
-  reprodukčnou obstarávacou cenou (ROC)
-  vlastnými nákladmi  (VN)
Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa dlhodobý majetok obstaral, vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním, ako napríklad prepravné, montáž, clo, náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výroby a pod. Obstarávacou cenou sa oceňuje nakúpený dlhodobý majetok.
Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje napríklad darovaný DNM a DHM, DNM vytvorený vlastnou činnosťou, ak je ROC nižšia ako vlastné náklady, za ktoré sa vytvoril, DNM a DHM, ktorý sa zistil ako prebytok pri inventarizácii a pod.
Vlastnými nákladmi sú všetky priame a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením DNM a DHM vlastnou činnosťou /vo vlastnej réžii/. Súhrnom týchto nákladov sa potom ocení príslušný dlhodobý majetok okrem prípadu, keď by vlastné náklady vytvoreného DNM boli vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena.
Cena DHM je bez DPH
· Materiálové zásoby – do ceny materiálu sa zahŕňa hodnota materiálu a náklady nevyhnutne spojené s obstaraním materiálu (preprava, clo, poistenie,..) bez DPH
· Ocenenie zásob na sklade – metódy
-  vážený priemer cien
-  metóda FIFO

e) Vplyv štátu na cenu výrobku

· Vplyv štátu na cenu výrobku
Štát priamo nezasahuje, ale určuje výšku DPH a spotrebné dane. Štát stanovuje ceny strategicky dôležitých výrobkov.
· Príklad analýzy štruktúry cien
Vykonajte analýzu štruktúry ceny pre uvedené výrobky:
1.  Tuzemský rum 40% 1 l  predajná cena  6, 30 EUR
2.  Karpatské brandy 40%    1 l  predajná cena  11,00  EUR
3.  Metaxa 40%   1 l    predajná cena 20,00  EUR
Základná sadzba spotrebnej dane z liehu je 939,38 EUR/hl  100% alkoholu
Riešenie:
1.  Tuzemský rum
a)  predajná cena s DPH  6,30
b)  DPH 19 %    1,20  DPH = 6,30 x 0,19  = 1,197 = 1,20
c) Cena bez DPH  5,10
d)  Spotrebná daň 3,58 SD   = 939,38 x 1:100 x 40:100 = 3,575 = 3,58
 
 
2.  Karpatské brandy
a)  predajná cena s DPH  11,00
b)  DPH 19 %    2,09 DPH = 11,00 x 0,19  =  2,09
c)  Cena bez DPH    8,91
d)  Spotrebná daň 3,58    SD  = 939,38 x 1:100 x 40:100 = 3,575 = 3,58
3. Metaxa
a)  predajná cena s DPH  20,00
b)  DPH 19 %    3,80 DPH = 20,00 x 0,19 = 3,80
c)  Cena bez DPH  16,20
d)  Spotrebná daň   3,58 SD = 939,38 x 1:100 x 40:100 = 3,575 = 3,58
 
Z výpočtu vyplýva, že spotrebná daň je u všetkých výrobkov rovnaká a nezávisí od predajnej ceny t.j. 3,58  EUR
DPH úmerne rastie s predajnou cenou.

f) Poplatky za bankové služby
 
·  Poplatky za bankové služby
Pri tvorbe ceny výrobku je potrebné zohľadniť všetky náklady, ktoré má výrobca pri jeho výrobe – variabilné aj fixné náklady. Fixné náklady zahŕňajú prevádzkové náklady  a finančné náklady, ktoré tvoria:
  -  úroky z krátkodobých úverov na financovanie prevádzkových potrieb podniku
-  úroky z investičných úverov (prevádzkové priestory, technológia )
-  úroky z finančných výpomocí
-  poplatky a provízie za poskytnutie, spracovanie a správu úverov
-  poplatky za vedenie bežného účtu
-  poplatky za bankové služby a operácie
Výšku týchto finančných nákladov vie výrobca odhadnúť  a zakalkulovať do ceny výrobku na základe podmienok úverovej zmluvy, resp. zmluvy o bežnom účte a platného sadzobníka poplatkov a náhrad jeho financujúcej banky.
Rovnako ako na cenu výrobku vplýva zmena cien vstupov (materiál, energie, ...), je potrebné reagovať aj na vývoj úrokových sadzieb komerčných bánk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných nákladov. Ide predovšetkým o úroky za úvery s premenlivou úrokovou sadzbou, ktorá závisí napr. od základnej úrokovej sadzby vyhlasovanej NBS a zmeny bankových poplatkov. K poslednej zmene základnej úrokovej sadzby (ZÚS) došlo 1.3.2006, keď ZÚS vzrástla z 3 % na 3,5 %  a táto zmena sa odzrkadlila aj na raste priemerných úrokových sadzieb komerčných úverov.
 
g) Software v cenovej politike
 
a)  Software v cenovej politike
Pri výpočte kalkulačného vzorca na tvorbu ceny je možné využiť aplikačný software, napr. tabuľkový procesor, z ktorých najrozšírenejší je MS EXCEL. Ide o tabuľkový procesor, ktorý má  množstvo zadefinovaných funkcií, a to matematických, logických, štatistických, textových a iných, je možné zadefinovať aj vlastné funkcie. MS Excel umožňuje rýchly prepočet kalkulačného vzorca v závislosti od meniacich sa vstupných veličín, ako aj grafické zobrazenie závislosti výslednej ceny od vstupov. Výsledky v podobe grafov rôznych typov dávajú manažmentu podniku lepšie možnosti v procese plánovania a rozhodovania.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021