Finančné riadenie podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 287 slov
Počet zobrazení: 8 961
Tlačení: 447
Uložení: 431
Finančné riadenie podniku

a) Finančné riadenie podniku

Všetky činnosti podniku sú spojené s pohybom peňažných prostriedkov, podnikového kapitálu a finančných zdrojov.
Finančné riadenie podniku predstavuje činnosti orientované na získavanie potrebného objemu finančných prostriedkov a kapitálu, z rôznych zdrojov.
Finančné zdroje sú to možnosti získavania finančných prostriedkov. Sú rôznorodé a môžeme ich členiť:
 podľa účelu - FZ ako kapitál  - FZ ako peniaze
 podľa vlastníctva   - vlastné FZ  - cudzie FZ
 podľa doby splatnosti   - krátkodobé FZ   - dlhodobé FZ
-   podľa zdroja plynutia - interné FZ - externé FZ

INTERNÉ FINANČNÉ ZDROJE sú to financie získané vlastnou podnikateľskou činnosťou, nazývame ich aj samofinancovcanie. Sem patria:
a) ZISK je to kladný hospodársky výsledok za príslušné účtovné obdobie. Disponibilný zisk je upravený účtovný HV po zdanení. Iba tento môže podnik použiť na financovanie. Rozdelenie zisku upravujú zákony a obyčajne ho rozdeľujeme:
zákonný rezervný fond  jeho tvorba je povinná. Je 5 -20 % z čistého zisku. Výška stanovená v spoločenskej zmluve
sociálny fond - jeho tvorba je povinná. Je 1 -1,5 % z hrubých miezd zamestnancov. Výšku upravuje kolektívna zmluva.
zvláštny fond - môže sa tvoriť na krytie z očakávanej straty z nevymožiteľných pohľadávok.
výplata dividend - výplata podielov na akcie
výplata tantiemov - odmeny funkcionárom spoločnosti
rozdelenie spoločníkom - odmeny spoločníkom
nerozdelený zisk - je možné ho použiť na financovanie alebo previesť do ďalších období.

b) ODPISY sú peňažným vyjadrením opotrebenia DM.  Poznáme: rovnomerné a zrýchlené

c) OSTATNÉ INTERNÉ ZDROJE
sem patria:
zdroje z predaja nepotrebného majetku podniku
zdroje vytvárané rastom efektívnosti podnikových činnosti
rezervné fondy

EXTERNÉ FINANČNÉ ZDROJE  sú to finančné prostriedky získané nie priamou podnikateľskou činnosťou. Sem patria:
a) VKLADY VLASTNÍKOV  forma vkladu závisí od právnej formy podnikania.
individuálne podnikanie - osobný vklad vlastníka
s.r.o. - vklady spoločníkov
a.s.   -  predaj akcií - kmeňové, zamestnanecké a prioritné
družstvá - členské podiely

b) DLHODOBÉ  A  SREDNODOBÉ  ÚVERY

finančné, bankové úvery - termínové pôžičky, hypotekárne zálohové listy, revolvingový systém
obligácie - sú to CP, ktoré vyjadrujú záväzok dlžníka  (emitenda) voči veriteľovi (majiteľovi)
dodávateľské úvery - dodávka strojov a zariadení s neskošou splatnosťou

c) KRÁTKODOBÉ ÚVERY
bankové úvery - kontokorentný, eskontný lombardný a účelová pôžička
obchodný úver - poskytuje ho dodávateľ odberateľovi formou predĺženej splátnosti FAD
stále a nestále pasíva - záväzky voči zamestnancom, voči štátu
preddávky od odberateľov - uplatňujú sa u výrobkov s dlhou priebežnou dobou výroby.

d) DOTÁCIE
sú to financie získané od štátu na podporu ekologických projektov alebo na zníženie nezamestnanosti a iné účely. Bývajú nenávratné alebo návratné bezúročné.

e) OSOBITNÉ FORMY FINANCOVANIA - faktoring a forfaiting (odkúpenie pohľadávok pred dobou ich splatnosti), leasing prenájom DM s možnosťou odkúpenia. Operačný leasing (krátkodobý) a finančný (dlhodobý)
· Dôvody finančného investovania
INVESTÍCIE Investovanie je využitie finančných zdrojov na obstaranie DM. Investície poznáme: vecné, nehmotné, finančné, investície do stálych aktív, do obežných aktív.
Investičné rozhodnutie - je výber investície z viacerých variantov riešenia. Robí sa na základe investičného projektu, kde sa posudzujú:
- kapitálové výdavky
- peňažné prímy z projektu cash - flow
- životnosť projektu
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti používajú sa metódy:
- časová hodnota peňazí dôležitá úloha čas. Peniaze dnes nemajú rovnakú hodnotu, ako budú mať zajtra
- čistá súčasná hodnota - je to súčasná hodnota súčasných príjmov znížená o kapitálové výdavky
- doba návratnosti - doba, za ktorú sa zaplatia začiatočné kapitálové výdavky z peňažných príjmov z investície.
Finančné investície sú osobitným druhom investovania v prípadoch:
- ak výnosnosť z finančného investovania je vyššia, ako z vecného investovania 
- ak je to súčasť stratégie podniku  - podnik chce získať podiel na inom podniku
- ak je to určitý spôsob sporenia na ďalšie investície
Portfólio cenných papierov je to investovanie do rôznych druhov CP a vytváranie zásob takto investovaných cenných papierov.
Krátkodobé investície je umiestnenie peňazí do obežných aktív napr. -  do zásob, do pohľadávok, do krátkodobého finančného majetku
Základným kritériom rozhodovania je efektívnosť vynakladania finančných zdrojov podniku.

c) Finančný plán

Finančný  plán podniku je to rozhodnutie o výške a druhu finančných zdrojov potrebných pre činnosť podniku na určité časové obdobie.
Finančný plán podniku predstavuje tieto plány:
·  dlhodobé (strategické),   krátkodobé   vykonávacie.
Štruktúra finančného plánu závisí od veľkosti podniku a charakteru jeho činnosti. Obyčajne predstavuje: Finančné ciele podniku, základné stratégie, dlhodobý finančný plán, krátkodobý FP a rozpočty. Súčasťou je hodnotenie plánu, kontrola.
Metódy tvorby finančného plánu
Globálna metóda - vychádza z vecných plánov, z ktorých tvorí čiastkové FP, ktoré sumarizuje do celkového podnikového finančného plánu
Metóda percentuálneho podielu na tržbách - vychádza z predpokladu fixného pomeru medzi jednotlivými položkami súvahy s celkovým objemom tržieb. Vypočíta sa percentuálny podiel položiek na tržbách, ktorým sa upravia plánované položky.
Metóda postupného zostavovania rozpočtov - uplatňuje sa u krátkodobých FP. Je súčasťou vnúrtopodnikového riadenia podniku.
Rozpočty sa porovnajú s pôvodným FP a uvádzajú sa do vzájomného súladu.
Kontrola plnenia finančného plánu  jej úlohou je kontrolovať plán na každej úrovni a to v procese tvorby a aj realizácie plánu a odhaľovať slabé a silné miesta.
 
e) Význam finančnej analýzy pri posudzovaní  žiadosti o úver

Finančná analýza predstavuje posúdenie ekonomickej situácie podniku. Finančnú analýzu môže vypracovať manažment podniku za účelom analýzy finančnej situácie a činiteľov, ktoré ju ovplyvňujú, pretože jej závery umožnia zlepšiť riadenie podniku, cash flow, kontrolovať riadenie aktív, ziskovosť či iné ukazovatele. V tomto prípade ide o internú analýzu. V prípade, že podnik žiada o úver v komerčnej banke, vykonáva analýzu banka (úverový analytik banky) a zameriava sa na analýzu ukazovateľov úverovej schopnosti s cieľom znížiť finančné riziko banky – ide o externú analýzu.
Analýza sa vykonáva na základe doterajších ekonomických výsledkov podniku v časovom rade niekoľkých účtovných rokov – posudzuje sa  vývoj a štruktúra aktív a pasív, výnosov a nákladov, pohľadávok, záväzkov, cash flow.
Z vecného hľadiska má finančná analýza 3 oblasti:
analýza potrieb a finančných zdrojov – zachycuje toky finančných prostriedkov
analýza finančnej pozície a ziskovosti – určenie trhovej hodnoty, likvidity, zadĺženosti, výnosovosti, produktivity, aktivity...
analýza podnikateľského rizika – sledovanie rizika z hľadiska investovania hlavne do cenných papierov, analýza miery rizika a návratnosti, SWOT analýza...
Z hľadiska časovej orientácie existujú 2 postupy analýzy :
analýza ex-post – hodnotí súčasnú situáciu a zisťuje príčiny, ktoré ju ovplyvnili
analýza ex-ante – analyzuje predpokladaný vývoj ekonomiky firmy v najbližších účtovných obdobiach na základe podnikateľského zámeru, jej výsledky odzrkadľujú  schopnosť firmy splácať svoje záväzky voči veriteľom a bankám

f) Ukazovatele likvidity, rentability, zadĺženosti

Ukazovatele likvidity – vyjadrujú schopnosť podniku plniť riadne a včas svoje finančné záväzky. Pri výpočte ukazovateľov sa vychádza z analýzy štruktúry súvahy podniku, porovnávajú sa vybrané likvidné aktíva podniku s vybranými záväzkami. Miera likvidity podniku závisí od likvidity vybraných aktív. Hodnoty ukazovateľov likvidity sú dôležité pre banky a iných veriteľov podniku.
Likvidita pohotová (1. stupňa ) =  finančný majetok / bežné pasíva * 100  (optimálne aspoň 20%)
Rýchly pomer (likvidita 2. stupňa) = (obežné aktíva – zásoby) / bežné pasíva * 100 (opt. aspoň 100%) 
Bežný  pomer (likvidita 3. stupňa) =  obežné aktíva / bežné pasíva * 100 (optimálne aspoň 150%) 
pričom bežné pasíva  = krátkodobé záväzky + krátkodobé úvery + krátkodobé finančné výpomoci
obežné aktíva = krátkodobé pohľadávky + zásoby + finančný majetok
Ukazovatele rentability – charakterizujú ziskovosť  podniku a sú definované ako pomer zisku a vloženého kapitálu, tržieb, nákladov...Hlavným cieľom majiteľov podniku je dosiahnuť čo najlepšie ukazovatele rentability.
Rentabilita celkového kapitálu = zisk / pasíva
Rentabilita vlastného kapitálu = zisk/ vlastný kapitál
Hrubá rentabilita tržieb =  hospodársky výsledok  / tržby
Čistá rentabilita tržieb =  zisk  / tržby ( t.j. koľko halierov zisku máme na 1 korunu tržieb)
Hrubá rentabilita nákladov  =  hospodársky výsledok  / náklady
Čistá rentabilita nákladov =  zisk  / náklady ( t.j. koľko halierov zisku máme na 1 korunu nákladov)
Ukazovatele zadlžeností – vyjadrujú mieru financovania podniku z cudzích zdrojov a mieru zaťaženia podniku úrokovými platbami. Merajú výšku celkových dlhov vzhľadom na celkový kapitál alebo vzhľadom na výšku disponibilných zdrojov na splácanie ( zisk + odpisy). Tieto ukazovatele sú dôležité pre dlhodobých veriteľov podniku.
Celková zadlženosť = celkové záväzky / aktíva 
Zadlženosť voči vlastnému imaniu = celkové záväzky / vlastné imanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.791