Riadenie podniku – plánovanie, rozhodovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 980 slov
Počet zobrazení: 5 868
Tlačení: 303
Uložení: 338
Riadenie podniku – plánovanie, rozhodovanie
 
a) Princíp manažmentu

· Manažment – schopnosť riadiť podnik pre dosiahnutie cieľov. Dve podoby
Funkčná – proces riadenia Inštitucionálna – riadiaci aparát
Manažérske funkcie -  plánovanie, organizovanie, riadenie, kontrola
· Plánovanie – vytyčovanie cieľov, stanovenie ciest a prostriedkov na ich dosiahnutie.
  Ciele – budúce stavy. Majú byť vecné, merateľné a časovo ohraničené.
  Prostriedky  - pracovné, materiálové, kapacitné, finančné
Cesty, spôsoby – varianty riešení
· Podnikové ciele – sú výsledkom cieľavedomého rozhodovacieho  procesu
Záujmové skupiny – vlastníci, manažéri, zamestnanci, zákazníci, štát
Podnikové ciele – z časového hľadiska, organizačného stupňa riadenia, funkčných oblasti
Podľa postavenia  – vrcholové ciele – prežitie, rentabilita, podiel na trhu
  -  čiastkové ciele
- hospodárske ciele – výkonové, ekonomické, finančné
- výkonové ciele - sú to vecné ciele podniku (výrobný program, výrobné kapacity,   kvalita,  podiel na trhu, ...)
  - ekonomické ciele - sú to hodnotové ciele podniku (obrat, zhodnotenie kapitálu,  štruktúra nákladov, zisk, rentabilita, dividendy, ...)  
  - finančné ciele - platobná schopnosť, finančná stabilita, investičný program, ...
- sociálne ciele – zamerané na sociálne aspekty napr.  spravodlivé odmeňovanie, dôstojné pracovné podmienky, istota v zamestnani, spoluúčasť zamestnancov na zisku,  právo pri spolurozhodovaní
- stratégie podniku:
- stratégia rastu – podnik sa rozrastá - koncentrácia, diverzifikácia,
- stratégia stability – udržanie súčasného postavenia podniku
- stratégia útlmu – obmedzenie podnikateľských aktivít
-  taktika – výber spôsobov a postupov na dosiahnutie cieľov
· Podnikové plány - Výsledkom plánovacieho procesu je sústava plánov podniku. Plány členíme:
a) z časového hľadiska
pred začatím podnikania - podnikateľský zámer  - podnikateľský plán
počas podnikania 
  -  dlhodobé - na obdobie viac ako 5 rokov  - strednodobé - na 1 až 5 rokov
-   krátkodobé - na 1 rok 
-   operatívne - na kratší časový úsek ako 1 rok (kvartál, mesiac, týždeň, dekáda, deň)
b) z hierarchického hľadiska
  - plán podniku - plán divízie - plán závodu - plán dielne  - plán pracoviska
c) z vecného hľadiska
- plán výroby  - plán odbytu  - plán zásobovania, ...

b) Rozhodovanie a podnikateľské riziká

Firma ADOS  s.r.o. Košice vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti daňového poradenstva a účtovníctva pre zmluvné podniky.

- Konateľmi spoločnosti sú Adam Spurný, ktorý je spoločníkom  spoločnosti spolu s Vierou Malou  s rovnakým vkladom po 7 000,- €
- Spoločnosť má 4 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere a 1 na dohodu o vykonaní práce.
- Pracovné priestory spoločnosti sú v Košiciach a v Stropkove
- Vykonajte analýzu rizík v tomto podnikateľskom subjekte

· Rozhodovanie je proces, ktorý odhaľuje a analyzuje problémy, stanovuje varianty riešenia  a opatrenia na ich odstránenie.  Rozhodovací proces má charakteristiky:
existujú varianty riešení,  výber riešenia je vedomý
výber je cieľavedomý,   výber sa deje podľa určitých kritérií
po rozhodnutí nasleduje realizácia
Základné podmienky rozhodovacieho procesu:
alternatívy riešení  - účinky jednotlivých rozhodnutí   - možné stavy okolia
Rozhodovanie poznáme:
v podmienkach istoty - poznáme všetky tri podmienky
v podmienkach rizika - poznáme alternatívy a účinky, ale nepoznáme stavy okolia
v podmienkach neurčitosti  - nepoznáme ani jednu podmienku.
Podnikateľské riziká poznáme:
podľa vlastného postoja -  ovplyvniteľné  - neovplyvniteľné
podľa pôvodu vzniku - vnútorné, interné - vonkajšie, externé
podľa dopadu na podnik - poistiteľné - nepoistiteľné
 
Pri hodnotení rizika môžeme vychádzať zo základných charakteristík:
 
RIZIKOVÝ FAKTOR FORMA RIZIKA
*  hmotný majetok  poškodenie, opotrebenie, živelné pohromy
*  krátkodobý majetok  poškodenie, zničenie, odcudzenie, pokles cien, nesolventnosť odberateľov, riziká pri preprave
*  kapitál  riziko finančných investícií, bankroty
*  zamestnanci  úrazy, choroba, absencie, výpovede, krádeže, disciplína
*  výrobky reklamácie, zmeny cien, zastaralosť
*  zákazníci zmeny objednávok, nesolventnosť
*  dodávatelia zníženie kvality, zmeny cien, termínov dodávky
*  konkurencia  cenová politika, reklama, vyššia kvalita
*  spoločenské prostredie politické vplyvy, legislatíva
Postup pri analýze rizík:
- odhaľujú sa riziká
- hodnotia sa príčiny a pravdepodobnosti ich výskytu
- hodnotí sa možnosť vzniku, dôsledkov a škôd
- hodnotia sa možnosti znižovania rizík
- hodnotí sa vplyv rizika na náklady a zisk
Riziká v danej firme
- Obidvaja spoločníci majú rovnaký vklad po 7 000,- € z toho vyplýva rovnaký  podiel na riadení môžu vzniknúť rozpory  v nariadeniach
- Zamestnanci - úrazy, choroba, absencie, výpovede, krádeže, disciplína
- Organizačné usporiadanie firmy je v dvoch mestách čo sťažuje proces riadenia, kontroly a prenosu informácií
- Ďalšie riziká všeobecného charakteru
 
c) Význam účtovníctva pre rozhodovací proces

Informácie sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacieho procesu. Bez aktuálnych informácií je rozhodovanie nekomplexné. Aktuálne informácie o ekonomickej situácií v podniku poskytuje účtovníctvo. Údaje získané z účtovníctva sú neoddeliteľnou súčasťou  rozhodovacieho procesu. Od včasnosti, presnosti, úplnosti, zrozumiteľnosti  a dôkladnosti účtovníctva závisí kvalita rozhodovacieho procesu v podniku.
Účtovníctvo včas a presne eviduje stav a pohyb všetkého majetku vlastného imania, záväzkov a pohľadávok účtovnej jednotky, sleduje všetky náklady , výnosy a zisťuje veľkosť výsledku hospodárenia – zisku alebo straty. Na základe daných skutočností vie manažment firmy v rámci rozhodovacieho procesu  odhaliť slabé stránky, ktoré firme spôsobujú problémy a naopak, určiť jej silné stránky, ktoré jej pomôžu napredovať.
 
d) Skvalitnenie rozhodovacieho procesu s využitím prostriedkov IKT

Pri rozhodovaní je nutné mať k dispozícii vždy aktuálne informácie.
Manažment podniku má možnosť využívať produkty  softwarových  firiem, ktoré je možné upraviť podľa potrieb konkrétneho podniku a ktoré umožňujú:
-  organizovanú dokumentáciu, hromadnú korešpondenciu, plánovacie kalendáre,
-  možnosť prepojenia software  s elektronickou poštou,
-  vnútropodnikovú korešpondenciu s využitím vnútropodnikovej internetovej siete,
-  prehľadné zobrazenie procesov a činností podniku pomocou vývojových diagramov,
-  centrálne uloženie dát podniku,
-  centrálne alebo distribuované schvaľovanie dokumentov,
-  software vyhodnocujúci skladové hospodárstvo,
-  software pre podvojné účtovníctvo s manažérskymi výstupmi
 
e) Štruktúra finančných zdrojov pre realizáciu podnikových cieľov

Dlhodobé podnikové ciele – kapitálové výdavky, investície: výstavba, resp. rekonštukcia prevádzky, nákup technológie, dopravných prostriedkov a pod.:
interné zdroje: vlastný kapitál - nerozdelený zisk minulých rokov, rezervy
externé zdroje: dlhodobé úvery, dlhodobé záväzky, lízing, forfaiting 
Bližšie o spôsobe financovania investícií  - téma č.1, 3
Krátkodobé podnikové ciele – financovanie prevádzkových nákladov, nákup zásob, zabezpečenie cash flow:
interné zdroje: finančný majetok, tržby
externé zdroje: krátkodobé úvery, krátkodobé záväzky, finančné výpomoci, faktoring
Bližšie o spôsobe financovania krátkodobých potrieb -  téma č.1, 5
 
f) Osobné listy vedúcich pracovníkov

Listy, ktoré píšu vedúci pracovníci svojim zamestnancom k rôznym osobným a pracovným príležitostiam, upevňujú vzťahy pracovníkov k firme a posilňujú citové stránky v pracovných kolektívoch. Patria k nim listy blahoprajné k osobným a pracovným jubileám, ďakovné, sústrastné, odporúčajúce, pozývacie, ospravedlňujúce a iné. Úprava osobných listov sa podstatne líši od úpravy obchodných listov a má určité zásady. Listy majú osobné oslovenie. Konkretizujú sa predovšetkým pozitívne vlastnosti a výkony zamestnanca. Majú osobný podtón. Ich cieľom je prejaviť kladný vzťah podniku ku konkretnému zamestnancovi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018