Priame dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 345 slov
Počet zobrazení: 5 138
Tlačení: 416
Uložení: 339
Priame dane
 
a) Charakteristika priamych daní a dani z príjmu FO

· Priame dane sú  také dane, ktoré bezprostredne platí daňovník a nie je možné ich previesť na iný subjekt
· Štruktúra priamych daní
Daň z príjmov FO 
Daň z príjmu PO
Miestne dane – daň z nehnuteľnosti – daň z pozemkov
-  daň zo stavieb
-  daň z bytov
-   daň z motorových vozidiel
-   ďalšie miestne dane
· Daň z príjmu fyzických osôb
Subjekt dane - FO, ktorá dosahuje príjmy na území SR a zdržiava sa viac ako 183 dní.
Daňovníkov delíme na dve skupiny:  a) podľa miesta trvalého bydliska
  b) podľa miesta, kde dosahuje príjem
Daňovník - odvádza daň priamo do štátneho rozpočtu - zamestnanec, SZČO
Platiteľ dane - zamestnávateľ je zodpovedný za správne odvedenie dane, ale daňové zaťaženie znáša daňovník
Predmet  dane - predmetom dane je príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom (úroky z vkladov). Príjem môže byť peňažný alebo nepeňažný (poskytnutie služobného vozidla pre súkromné účely)
Zdaniteľný príjem je každý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený.
Daňový výdavok je každý výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom na dosiahnutie príjmu a je zaúčtovaný v účtovníctve
Predmetom dane z príjmu FO sú príjmy, ktoré boli dosiahnuté:
- zo závislých činnosti
  - príjmy zamestnancov pri pracovnej zmluve, príjmy členov družstiev, príjmy spoločníkov s.r.o. ako pracovné odmeny, príjmy členov štatutárnych orgánov, pracovné odmeny, väzňov, príjmy zamestnancov zo sociálneho fondu
- funkčné  požitky
- funkčné platy členov vlády, poslancov NR SR, vedúcich  orgánov štátnej správy, odmeny za výkon funkcie v samospráve
- príjmy z podnikania
- príjmy z poľnohospodárskej výroby, príjmy zo živnosti, príjmy z iného podnikania - advokát, daňový poradca, príjmy spoločníkov v.o.s., k. s.
- príjmy z inej samostatnej činnosti
- príjmy z duševného vlastníctva napr. z autorských práv a patentov, príjmy z tzv. slobodných povolaní 
-  príjmy z kapitálového majetku Zdaňujú sa priamo pri zdroji príjmu. Sem patria: podiely na zisku z CP, podiely na zisku tichého spoločníka, úroky, výhry a iné výnosy
- príjmy z prenájmu, ak sú príjmy z prenajatej veci na základe zmluvy o prenájme
- ostatné príjmy - príležitostné odmeny  do 49.248,- Sk.
Základ dane - dosiahnuteľné príjmy za zdaňovacie obdobie upravené o odpočítateľné a pripočítateľné  položky. Základ dane sa môže skladať z čiastkových základov.
Odpočítateľné položky: - odvody do fondov
- na daňovníka (na manželku, ak má nižší príjem ako 98 496,-)
- na dieťa – daňový bonus
Odpočítateľné položky sú aj odpisy a dary – do výšky 2 % na konci zdaňovacieho obdobia
Pripočítateľné položky sú také, ktoré sa neuznávajú pre daňové účely ako náklad napr,
zvýšené náklady na cestovné, obstaranie DM, ostatné pokuty, penále,..
Sadzba dane - je 19 %
Oslobodené od dane:  štipendiá, sociálne dávky, dávky PN, rodinné prídavky, hodnota stravy, prijaté poistné náhrady, príjmy z reštitúcie, dotácie, ceny alebo výhry v rôznych súťažiach ak nepresahujú 5 000,- SK alebo 166,- €  a iné.
· Daň z nehnuteľnosti
Odvádza sa do pokladnice obce a tvoria ju tri skupiny nehnuteľnosti:
a) DAŇ Z POZEMKOV
Subjekt dane  - vlastník zapísaný v katastri nehnuteľnosti, alebo nájomca, užívateľ
Objekt  dane - sú všetky pozemky rozdelené do 8 skupín podľa bonity a lokality pozemku
Základ dane - výmer plochy v m2
Sadzba dane - určená v závislostí na predmete dani
Oslobodenie od dane - pozemky vo vlastníctve štátu alebo obce, verejne prístupné parky, rezervácie, cintoríny, pozemky škôl, pozemky hospodársky nevyužiteľné
 b) DAŇ ZO STAVIEB
Subjekt dane - vlastník stavby zapísaný v katastri nehnuteľnosti, alebo nájomca, užívateľ.   V prípade spoluvlastníctva je daňovníkom určená osoba.
Objekt  dane  - sú stavby spojené pevným základom so zemou, rozdelené do 5 skupín
Základ dane  - celková výmera zastavenej plochy nad najväčším pôdorysom
Sadzba dane  -  závisí od predmetu dane a zadelenia do skupiny.
Oslobodenie od dane - budovy a stavby vo vlastníctve štátu
c) DAŇ Z BYTOV
Subjekt dane - vlastník bytu zapísaný v katastri nehnuteľnosti, alebo nájomca, užívateľ
Objekt dane - sú byty v osobnom vlastníctve
Základ dane - plošná výmera bytu
Sadzba dane  - je stanovená od lokality bytu a iných ukazovateľov

b) Výpočet preddavku na daň zo závislých činnosti

Daň z príjmu zamestnanca  sa vypočíta ako:
Základ dane =  Hrubá mzda – zákonné sociálne poistenie – nezdaniteľná suma na daňovníka ( 286,27 €)
Preddavok na  daň =  základ dane  x  0,19
Preddavok na daň za zaokrúhľuje na centy smerom nadol.
Preddavok na daň sa zrazí pri výplate alebo pri poukázaní alebo pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi. Pri mesačnom vyúčtovaní sa preddavok zrazí zo zdaniteľnej mzdy za uplynulý kalendárny mesiac. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítavajú na úhradu dane – vykoná sa ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti, môže požiadať do 15. februára  nasledujúceho roka posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Ak zamestnanec nepožiada o ročné zúčtovanie, je povinný podať daňové priznanie sám. Výsledkom vykonania ročného zúčtovania dane môže byť preplatok alebo nedoplatok na dani. Daňový bonus je daňová úľava na vyživované dieťa vo výške 19,32 € na dieťa na mesiac. Uplatniť je môže jeden z rodičov vtedy, ak zdaniteľný príjem za rok je 6 x  minimimálne vo výške minimálnej mzdy.
 
c) Možnosť manipulovať s 2 % daní z príjmu

Z vypočítanej výšky dane môže daňovník 2 % poukázať na neziskové organizácie, alebo občianske združenia. Podnikateľský subjekt sa rozhoduje pri podaní daňového priznania. Pri mzde je termín do 30.4.
 

d) Pracovná cesta

Náhrady za pracovnú cestu nie sú príjmom, teda nepodliehajú zdaneniu.
 
e) Účtovná uzávierka

Účtovná uzávierka je súhrn činností, ktorými sa uzatvára účtovníctvo za bežné účtovné obdobie. Pozostáva z činností, ktorých kľúčovou úlohou je zostavenie účtovnej závierky.
Účtovná uzávierka pozostáva z tejto skupiny činností:
-  doplnenie účtovných zápisov o zápisy zabezpečujúce správnosť a úplnosť účtovníctva
-  uzatváranie účtovných kníh  - zistenie vecnej zhody syntetickej a analytickej  evidencie
  - vyčíslenie obratov strán MD a D syntetických účtov
-    - zistenie zostatkov výsledkových účtov a konečných
  zostatkov súvahových účtov
-  porovnanie výsledkov účtovníctva so stavom zisteným inventarizáciou majetku a záväzkov
-  preúčtovanie konečných stavov výsledkových účtov na účet 710 – Účet ziskov a strát a zistenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie
-  preúčtovanie konečných zostatkov súvahových účtov na účet 702 – Konečný účet súvahový, porovnanie zisteného výsledku hospodárenia s výsledkom hospodárenia zisteným na účte 710, jeho podvojné zaúčtovanie na účty 702 a 710
-  výpočet základu dane z príjmov z bežnej  a z mimoriadnej činnosti, výpočet dane a jej zaúčtovanie
-  zostavenie účtovnej závierky
 
f) Jednoduché písomnosti

Splnomocnenie: v určitých prípadoch dochádza k situáciám, keď pred podnikateľom, organizáciou alebo hociktorým občanom sa vynára potreba dať sa zastúpiť, t. z. konať nepriamo. Základná úprava zastúpenia ja obsiahnutá v Občianskom zákonníku sú uvedené kvalifikované spôsoby vzniku zastúpenia, pričom môže ísť o:
zákonné zastúpenie (na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu), plnú moc, pričom jej forma nie je  záväzne stanovená.
V praxi sa stretávame s prípadmi, keď na strane zastúpeného (splnomocniteľa), ako aj na strane zástupcu (splnomocnenca) vystupuje buď právnická, alebo fyzická osoba.
Podľa rozsahu splnomocnenia ide o plnú moc:
generálnu (na všetky úkony),
špeciálnu (na určitý druh úkonov),
individuálnu (na jediný úkon).
Ak ide o splnomocnenie v súdnom spore, ide o procesnú plnú moc. Špeciálnym druhom plnej moci je prokúra – priame zastúpenie pri uzatváraní kúpnej zmluvy v zahraničnom obchode. Forma splnomocnenia: predtlačený formulár, individuálne štylizovaná písomnosť.
Potvrdenie (kvitancia):  je jednoduchá písomnosť právneho charakteru, ktorá sa vystavuje na také právne konania, pri ktorých veriteľ alebo inak oprávnená osoba potvrdzujú prijaté plnenia. Organizácie používajú na vykonávanie pokladničnej služby záväzné potvrdenky. Individuálne štylizované potvrdenie musí mať tieto základné náležitosti:
meno a bydlisko platiteľa, vyhlásenie o príjme peňazí (predmetu), prijatú sumu slovom a číslom, účel platby, dátum a vlastnoručný podpis príjemcu.
 
g) Daň z úrokov za vklady v komerčných bankách

Úroky, ktoré sú klientom pripisované za vklady v komerčných bankách na vkladných knižkách, bežných účtoch a vkladových účtoch, ale aj úroky a iné výnosy z dlhopisov, vkladových certifikátov, vkladových listov, podielových listov, pokladničných poukážok a iných cenných papierov  sú v zmysle zákona o dani z príjmov považované za príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu.  Daň za tieto príjmy sa vyberá zrážkou. Zrážku dane realizuje banka, a to bezprostredne po pripísaní úhrady úrokov v prospech daňovníka. Sadzba dane je 19%. Podľa zákona o dani z príjmov je banka povinná zrazenú daň odviesť správcovi dane do 15 dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. V prípadoch presne vymedzených zákonom, napr. ak je zrazená daň z úrokov za vklady daňovníkovi, ktorý realizuje podnikateľskú činnosť a úroky za vklady  súvisia s touto činnosťou, sa zrazená daň považuje za preddavok dane z príjmov a daňovník si tento preddavok môže odpočítať v daňovom priznaní.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024