FOREX - ako funguje

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 119 slov
Počet zobrazení: 3 232
Tlačení: 284
Uložení: 275
FOREX - ako funguje
 
Úvod
Je prirodzené, že každý kto má našetrené určité finančné prostriedky ich chce nejakým spôsobom zhodnocovať. Skúsený investor vám povie, že najlepším spôsobom je rozdeliť svoje financie do viacerých balíkov a tie investovať do rôznych inštitúcií. Vtedy prichádza do úvahy niekoľko možností – investovanie do nehnuteľnosti, akcií, drahých kovov prípadne do fondov. Existuje ešte jedna, pomerne málo známa možnosť  – FOREX – menový trh. Forex je najväčší finančný trh na svete. Má globálny charakter. Denne na ňom prebehnú transakcie v hodnote približne 4 bilióny dolárov. Dá sa povedať, že každý  je jeho súčasťou, a predsa ho pozná len málo ľudí a ešte menej ľudí sa rozhodne na ňom aktívne pôsobiť.  Bežný človek na ňom obchoduje napríklad pri ceste do zahraničia, keď si  zamieňa domácu menu za inú. Jeho súčasťou ste aj vtedy, ak posielate na zahraničný účet peniaze v inej mene. Vtedy na ňom však neobchodujete za účelom zhodnotenia finančných prostriedkov. Ale sú aj ľudia, ktorí predávajú a nakupujú meny za účelom zisku.

V nasledujúcich kapitolách sa vám budem snažiť Forex priblížiť. Dozviete sa základné informácie o jeho fungovaní, kto a kedy na ňom obchoduje. V krátkosti vám poviem ako sa môžete vy sami stať jeho súčasťou a zhodnocovať svoje finančné prostriedky. V závere práce nájdete kapitolu s názvom Aplikovanie teórie do praxe, v ktorej som aplikovala teóriu do praxe a prostredníctvom grafov a  tabuľky ukázala vzájomnú závislosť jednotlivým menových párov.

1 Základné informácie o Forexe

FOREX (niekedy označovaný aj FX) je skrátený názov od anglického výrazu Foreign Exchange, ktorý označuje medzinárodný devízový trh (trh s cudzími menami). Zjednodušene povedané, je to trh, na ktorom sa nakupujú a predávajú meny jednotlivých krajín, napríklad doláre alebo eurá. Je jedinečný svojou veľkosťou a objemom obchodu. Priemerný denný obrat je odhadovaný na približne 4 bilióny dolárov[1], vďaka čomu sa považuje z hľadiska objemu transakcií za najväčší na svete. V minulosti sa obchodov na Forexe mohli zúčastniť iba najväčšie banky, nebol prístupný pre malých investorov. Rozvoj internetu a on-line obchodovania prispel k tomu, aby sa jeho súčasťou mohli stať aj ľudia z celého sveta, a preto sa v posledných rokoch stal najdynamickejšie sa rozvíjajúcim trhom.

2 Obchodovanie na Forexe
2.1 Ako Forex funguje

Základný princíp obchodovania na Forexe spočíva v kúpe jednej meny a predaji inej meny. Obchodník predáva alebo nakupuje na základe vývoja menového kurzu. Ak hodnota meny, ktorú vlastní rastie, vytvára zisk. Ak predpokladá, že jej hodnota klesne, predá ju, čím sa vyhne strate finančných prostriedkov. V prípade, že sa dá predpokladať nárast hodnoty meny, ktorú nevlastní, kúpi ju.
 
2.1.1 Meny a menové páry

Cieľom obchodovania na Forexe je nákup meny, ktorej hodnota bude stúpať a predaj meny, ktorej hodnota klesne.
 
Obchoduje sa pomocou tzv. menových párov. Menový pár tvoria dve meny, napríklad EUR/USD. Na prvom mieste je zapísaná základná mena a druhá je vedľajšia. Základná mena je vždy rovná 1. Vedľajšiu menu použijeme na to, aby sme mohli kúpiť základnú menu. Menový pár korešponduje s pomerom cien mien.  Cena menového páru, napríklad EUR/USD, hovorí o tom, koľko USD musíte zaplatiť, aby ste kúpili 1 EUR. Napríklad: EUR/USD = 1,3500 – znamená to, že 1 euro má hodnotu 1 dolár a 35 centov. Ak sa hovorí, že menový pár posilňuje, hodnota základnej meny rastie. Ak menový pár oslabuje, hodnota základnej meny klesá.

Menové páry, s ktorými sa najčastejšie obchoduje sa nazývajú hlavné (pozri tab. 2). Zaradenie do tejto skupiny závisí od celkového objemu vykonaných transakcií. Predstavujú približne 75% všetkých vykonaných operácií na Forexe.

Okrem hlavných párov existujú aj tzv. krížové a exotické páry. Krížové menové páry neobsahujú americký dolár. Vzniky kvôli zjednodušeniu obchodovania, sú to napríklad: EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/CHF, GBP/JPY.
Exotické páry obsahujú americký dolár a menu, ktorá nepatrí do hlavných mien (napr. USD/CZK). Ich nevýhoda spočíva vo vysokých nákladoch na obchodovanie a nízkej likvidite.

2.1.2 Spread, bid, ask
Cena obchodu vykonaného na Forexe sa vyjadruje pomocou tzv. kotácie. Kotácia môže vyzerať nasledovne: EUR/USD 1,3584 - 1,3587. Sú v nej uvedené dva kurzy. Prvý kurz sa nazýva bid (ponuka) a druhý ask (dopyt). Ich rozdiel sa nazýva spread. Bid je cena, za ktorú je niekto ochotný nakupovať (nákupná cena) a ask je cena, za ktorú je niekto ochotný predať (predajná cena). Veľkosť spreadu závisí na likvidite menového páru alebo na veľkosti transakcie. Najmenší spread je pri menách, s ktorými sa najviac obchoduje (USD, EUR, CHF, JPY, GBP).  Spread je ziskom pre bankových dealerov.
 
2.1.3 Grafy na Forexe
Na zobrazenie aktuálnej hodnoty menového kurzu sa používajú grafy. Sú prehľadnejšie ako tabuľky a dá sa pomocou nich predpokladať ako sa bude kurz vyvíjať.
   Najpoužívanejšími grafmi sú:
·  Ciarový graf – je najjednoduchším zobrazením kurzu a má najmenšiu výpovednú hodnotu. Každý deň sa zaznamená uzatváracia cena o 23:00, tieto hodnoty vytvoria konečnú líniu grafu (pozri obr. 1).
 
·  Čiarkový graf – zobrazuje okrem uzatváracej ceny aj maximálnu a minimálnu dosiahnutú hodnotu v danom časovom intervale. Čiarka smerom doľava znázorňuje otváraciu cenu, čiarka doprava znázorňuje hodnotu uzatváracej ceny (pozri obr. 2). Vrchol čiarky zodpovedá najvyššej dosiahnutej hodnote a najnižší bod čiarky zodpovedá najnižšej hodnote ceny v danom časovom intervale (pozri obr. 3).
 
·  Sviečkový graf – je najprehľadnejším zobrazením ceny. Ponúka rovnaké údaje ako čiarkový graf, ale iným spôsobom. Najvyššiu a najnižšiu cenu v tomto prípade zobrazuje čiarka (knôt) grafu. Stĺpec (telo) grafu zobrazuje rozdiel medzi otváracou a uzatváracou cenou v danom časovom intervale (pozri obr. 4). Ak je otváracia cena nižšia ako uzatváracia, stĺpec je modrý, cena vzrástla. Ak je otváracia cena vyššia ako uzatváracia, graf je červený, cena poklesla (pozri obr. 5).
  
2.2 Kde a kedy sa obchoduje
Obchody na Forexe majú globálny charakter a neexistuje iba jedno konkrétne miesto, na ktorom by sa odohrávali. Obchoduje sa prostredníctvom počítačov, telefónov a internetu. Uzatváranie obchodov sa uskutočňuje pomocou telefonického spojenia a písomných potvrdení.  Stále populárnejším sa stáva automatizovaný obchodný systém, ktorý je založený na využití termínovanej počítačovej siete. Dealeri bánk, ktorí sprostredkujú obchody na Forexe, pracujú v špecializovaných pracoviskách, ktoré sú vybavené počítačovými terminálmi s aktuálnymi trhovými informáciami. Najvýznamnejšími svetovými devízovými centrami sú Londýn, New York, Tokio, Singapur, Hongkong, Zürich, Amsterdam, Frankfurt nad Mohanom a Paríž.
Forex je otvorený non-stop s výnimkou víkendu, kedy sa neobchoduje. Obchodovanie prebieha nepretržite od nedele 23:00 do piatku 22:00. Ak sa orientujeme podľa SEČ, tak vyzerá trh nasledovne: hodinu pred polnocou nášho času začína obchodovať Sydney. O jednej hodine v noci sa pridá Tokio. O deviatej hodine ráno sa spúšťa Londýn a o druhej hodine popoludní New York (pozri tab. 3).
  
V rámci obchodných hodín sú určité časové úseky a dni, počas ktorých sa obchodovať neodporúča. Sú to predovšetkým: piatok, nedeľa, prázdniny a čas, kedy sa hlásia správy. Vtedy hodnoty môžu veľmi kolísať alebo je na trhu len malý pohyb.
 
2.3 Kto na Forexe obchoduje
Obchodov na Forexe sa zúčastňujú finančné inštitúcie aj jednotlivci z celého sveta.
·  Centrálne banky - zohrávajú na menovom trhu veľmi dôležitú 
funkciu. Primárnym dôvodom pre ich obchodovanie na Forexe nie je zisk, ale splnenie zadaného cieľa v rámci menovej politiky. Zvyčajne sa snažia zabezpečiť finančnú stabilitu svojej krajiny. Nakupujú a predávajú určitú zahraničnú menu aby stabilizovali kurz domácej meny alebo zabezpečili vývoj kurzu, ktorý korešponduje so zámermi domácej politiky štátu.
·  Komerčné banky - obchodujú pre svojich zákazníkov a taktiež vykonávajú vlastné špekulácie, ktorých cieľom je finančný zisk. Hodnota transakcií, ktoré banky denne na Forexe vykonajú je niekoľko miliárd dolárov.
·  Menoví brokeri – ich úlohou je sprostredkovanie obchodov medzi jednotlivými účastníkmi trhu. Sú v spojení s bankami, finančnými inštitúciami a ostatnými maklérmi. Obchodujú s peniazmi klienta a účtujú  si za to poplatky.
·  Investičné spoločnosti – vstupujú na Forex za účelom diverzifikácie svojho kapitálu a uľahčenia zahraničných obchodov s cennými papiermi.
·  Ľudia – obchodujú s menami napríklad pri platbách platobnou kartou  v zahraničí, pri výmene domácej meny za zahraničnú alebo pri platbe cez internet v zahraničnej mene.
·  Investori a špekulanti – vykonávajú na Forexe obchody pre zákazníkov alebo pre svoj vlastný zisk. Snažia sa zarobiť na zmene hodnoty menového kurzu prostredníctvom predaja a nákupu mien. Predávajú menu, o ktorej sa domnievajú, že jej hodnota klesne. A naopak, nakupujú menu, ktorej hodnota by podľa nich mala rásť.
 
2.4 Čo ovplyvňuje dianie na Forexe
Jedna z výhod Forexu je, že je len veľmi ťažko manipulovateľný.  Na akciových trhoch dokážu interné udalosti vo firme spôsobiť výrazný pokles alebo nárast hodnôt, čo pri Forexe neplatí. Dianie na trhu dokážu ovplyvniť len významné udalosti a faktory, sú to napríklad:
·  Miera inflácie
·  Výška úrokových sadzieb
·  Verejný dlh
·  Politická stabilita

3 Ako sa stať súčasťou Forexu
Možností ako sa stať obchodníkom na Forexe je niekoľko. V tejto kapitole spomenieme dve z nich. Rozdiel medzi nimi je v tom, či chcete obchodovať samostatne alebo radšej zveríte svoje peniaze do rúk robota.  
 
3.1 Broker
Jednou z možností ako začať obchodovať na Forexe je obchodovať prostredníctvom brokera. Broker je spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať na trhu operácie v mene zákazníka. V praxi to znamená, že si klient otvorí účet v brokerskej spoločnosti, bude zadávať príkazy (napríklad na nákup alebo predaj) a broker ručí za to, že klientom zadané operácie na trhu prebehnú. V súčasnej dobe je na trhu veľké množstvo brokerov, a preto je dôležité vybrať toho správneho.

Základnými kritériami pri výbere brokera sú:
·  Bezpečnosť a likvidita
·  Rozsah služieb
·  Výška poplatkov za sprostredkovanie
·  Recenzie klientov
 
3.2 Forex robot
Ďalšou možnosťou ako sa stať súčasťou Forexu sú forexové roboty. Sú to počítačové programy, ktoré automaticky a samostatne obchodujú. Výhodou takéhoto robota je, že dokáže vyhodnocovať situácie a tým predchádzať chybám, ktorých sa môže užívateľ (začiatočník) často dopustiť. Nevýhodou je, že klient nemá svoje peniaze vo svojich rukách, ale obchoduje s nimi počítačový program. 
 
4 Aplikovanie teórie do praxe
V tejto časti práce sa budeme venovať overovaniu teórie v praxi. Ako sme už spomínali (pozri kap. 2.2), sú časy a dni, kedy sa na Forexe obchodovať neodporúča (piatok, nedeľa, prázdniny a počas hlásenia správ).
Na základe doposiaľ uvedených informácií a  kurzového lístka môžeme čiastočne preskúmať ako funguje forexový trh v týchto dňoch  v praxi.
  V priebehu 10 obchodných dní (od 2.5.2013 do 15.5.2013) sme zaznamenávali uzatváracie ceny 4 menových párov – EUR/USD, EUR/CHF, EUR/JPY a  EUR/CZK (pozri príloha č. 1,tab. 4). Z tabuľky môžeme vyčítať niekoľko informácií.

Jednou z nich je, že na uzatváraciu cenu vplýva deň v týždni. Môžeme si všimnúť, že piatkové hodnoty mali skôr tendenciu klesať. A naopak, v utorok a  v stredu cena prevažne stúpala oproti predchádzajúcemu dňu. To sa zhoduje s informáciami uvedenými vyššie. Ďalej si môžeme všimnúť, ktorý menový pár má v ktorý deň tendenciu klesať/rásť. Menový pár EUR/USD klesal predovšetkým v piatok a  pondelok.  Uzatváracia cena EUR/CHF stúpala v utorky a stredy. Kurz EUR/CZK rástol v pondelky, utorky a stredy. Je samozrejmé, že sledované údaje zodpovedajú len veľmi malému časovému obdobiu, a preto z nich nemôžeme robiť konečné závery. Na ich základe môžeme iba približne predpokladať akým spôsobom sa asi budú hodnoty pohybovať v jednotlivých dňoch. Na hodnotu menového kurzu taktiež  vplýva aj veľa ďalších činiteľov (pozri kap. 2.4).

Jednou z výhod Forexu je, že zarábate aj pri poklese, aj pri raste hodnôt. Menový trh je navzájom prepojený, avšak na grafoch môžeme vidieť, ako sa v rovnakých časových intervaloch jednotlivé hodnoty kurzu líšia. Takýto interval v našom prípade bude trvať od 11.4.2013 do 13.5.2013 a zameriame sa na menové páry EUR/JPY, EUR/USD a EUR/GBP. Hodnoty uzatváracích cien sú zaznamenané v grafoch (pozri príloha č. 2).   Z grafov jasne vyplýva, že na začiatku intervalu boli hodnoty kurzu pomerne veľké. V ďalších dňoch sa však líšia. Zatiaľ čo 20.4.2013 bola cena menového páru EUR/GBP pomerne vysoká, ceny ďalších dvoch párov poklesli. 27.4.2013 mali páry EUR/GBP a  EUR/JPY nižšiu hodnotu ako v predchádzajúcich dňoch, no EUR/USD si svoju hodnotu udržal. Na konci zaznamenaného intervalu môžeme konštatovať, že menový pár EUR/JPY zvýšil svoju hodnotu a menové páry EUR/GBP a EUR/USD poklesli. Svedčí to o tom, že keď hodnota jednej meny klesá, hodnota inej meny stúpa.  

Záver
Forex je skvelý spôsob ako zhodnocovať svoje peniaze. Prakticky nepretržitý chod trhu poskytuje možnosť venovať sa mu kedykoľvek vám to vyhovuje. Jeho celosvetový charakter prispieva k nízkej manipulovateľnosti, čím sa stáva oproti akciovému trhu bezpečnejším. Ďalšou výhodou je, že sa dá zarobiť nielen vtedy, keď hodnota meny rastie, ale aj keď klesá.

 Forex má veľký potenciál stať sa nástrojom na zhodnocovanie peňazí, no je potrebné si uvedomiť, že obchodovanie na ňom vôbec nie je jednoduchou záležitosťou. Je  samozrejmé, že ak niekto zarába,  zároveň musí byť niekto, kto  o peniaze prichádza. Hlavne na začiatku sa stáva, že práve vy ste tým, ktorý prichádza o financie. Je to z toho dôvodu, že na jednej strane ste vy – začiatočník a na druhej sú finanční experti v bankách, ktorých náplňou práce je sledovať hodnoty kurzu,  predávať a nakupovať. Vtedy je dôležité mať dostatočný rozhľad na trhu a premyslené stratégie nákupu a predaja. Dôležité je mať aj potrebné množstvo informácií o momentálnej politickej situácii, ktorá má na hodnoty kurzov vplyv.
 
V predchádzajúcich kapitolách ste našli základné informácie o Forexe, o investovaní na ňom, o tom kde a kedy obchody prebiehajú. V krátkosti som vám tiež načrtla ako sa vy sami môžete stať jeho súčasťou. Ukázali sme si zmeny cien menových párov v rovnakom časovom intervale, a tiež aký má vplyv deň v týždni na hodnotu kurzu. Dúfam, že vás Forex zaujal a v budúcnosti o ňom budete uvažovať ako o potencionálnom spôsobe zhodnocovania vašich finančných prostriedkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016