Personálny marketing

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 655 slov
Počet zobrazení: 2 535
Tlačení: 176
Uložení: 191
Personálny marketing
1.1  Dôvod vzniku personálneho marketingu
Personálny marketing predstavuje relatívne novú oblasť v teórii a praxi personálnych činností v podnikovej a podnikateľskej praxi. Ako samostatná oblasť v riadení ľudských zdrojov vznikla vyčlenením sa z personálneho manažmentu. Jeho začiatky sú spájané s dvoma javmi: novým pohľadom na pracovnú silu, ktorá sa začala chápať ako ľudský kapitál organizácie a nedostatočnosť klasických postupov používaných na získavanie kvalitnej pracovnej sily pre organizáciu. Jednoduchá inzercia už nestačila na vyhľadávanie a získavanie pracovnej sily, na trhu práce bolo potrebné uplatňovať aktívny prístup hľadania, získavania, motivácie a presviedčania pracovnej sily, aby sa rozhodla zobrať ponúkané miesto.
 
1.2 Zrod pojmu „personálny marketing“
Pojem personálny marketing sa prvýkrát začal používať v nemeckej literatúre v 60. rokoch. Označoval sa ním nový spôsob získavania pracovnej sily, ktorý reflektoval vzniknutú situáciu na trhu práce. Manažéri prišli skoro na to, že konkurenčná výhoda a s tým spojené aj prežitie organizácie závisí od kvality ľudských zdrojov. To znamená, že pre organizáciu je veľmi dôležité získať pracovnú silu v požadovanej kvantite aj kvalite v pravý čas a doplniť ňou pozíciu v podniku. Získavanie takejto pracovnej sily bolo na trhu práce čoraz ťažšie, preto bolo potrebné vytvoriť cielený systém získavania pracovnej sily.
 
1.3 Personálny marketing dnes
Dnes je personálny marketing chápaný ako proces, ktorý zabezpečí organizácii dlhodobo kvalitné ľudské zdroje, strategický potenciál. Úzko spolupracuje s personálnym manažmentom a tvorí preň informačnú základňu. Venuje sa cieľovým skupinám rôznou formou komunikácie s cieľom zvýšiť atraktivitu organizácie ako budúceho možného zamestnávateľa.
Personálny marketing ako pojem i koncepcia sa postupne začal používať aj v českej, poľskej a v posledných rokoch aj v slovenskej odbornej literatúre i praxi.

V Česku je personálny marketing chápaný ako samostatná súčasť najnovšieho vývoja marketingu a má špecifické prepojenie s personálnym manažmentom. Podľa J. Koubeka v ňom ide hlavne o upútanie pozornosti na kvality zamestnávateľa pri vyhľadaní pracovných síl. Personálny marketing vidí ako nástroj na vyhľadávanie, stabilizáciu ľudského kapitálu v organizácii a taktiež ako nástroj na posilnenie spolupatričnosti ľudského kapitálu v podniku.

V slovenskej literatúre
sa zmienka o personálnom marketingu začala objavovať pri získavaní zamestnancov. Po roku 1989 sa slovenská ekonomika začala meniť a otvárala sa zahraničným investorom. Tí prinášali nové myšlienky do oblasti trhu a riadenia, ktoré chceli čo najskôr presadiť do praxe. Výsledok však nebol až tak pozitívny, na Slovensku sa zväčšila miera nezamestnanosti a mnohí neboli schopní prispôsobiť sa zmeneným konkurenčným podmienkam na trhu. A tak noví podnikatelia prichádzajúci na slovenský trh potrebovali na uskutočňovanie svojich cieľov vhodnú pracovnú silu. Jej hľadanie a získanie sa tak stalo prioritou podnikateľov na Slovensku.
 
1.4  Objekt personálneho marketingu
Objektom personálneho marketingu je trh práce. Do neho vstupuje potenciálny produkčný faktor – ľudský kapitál, ľudský zdroj,  ako reprezentant schopností, vedomostí, zručností a návykov ľudí, ktoré sú využívané na realizáciu podnikových cieľov. Ľudský kapitál v organizácii vidí svetovo uznávaný biznismen M. Armstrong  (Obr. č. 1) ako kombináciu inteligencie, zručnosti a schopností. Podľa neho sú často hmotné aktíva organizácie ako pôda, budovy, stroje menej cenné ako tie nehmotné – ľudský kapitál. Práve ten tvorí konkurenčnú výhodu podnikov. Momentálne sa Európska únia snaží modernizovať pracovný trh. Spoločná agenda s názvom Stratégia Európa  2020 poukazuje na to, že trh treba modernizovať a znížiť momentálne hodnoty nezamestnanosti. Jej cieľom je viacej zapojiť ženy, staršie osoby a migrantov medzi pracovnú silu. Európsky komisár pre zamestnanosť László Andor varuje, že na trhu práce sa budú klásť nové požiadavky a predpokladá, že do roku 2020 bude viac ako tretina pracovných miest v EÚ vyžadovať zručnosti vyššieho stupňa. Preto sa treba sústrediť na vzdelanie. Na Slovensku máme vysoké percento mladých ľudí, ktorí skončia strednú odbornú školu ale až tretina nepracuje v tom odbore, aký vyštudovali. V posledných dňoch sa na trhu práce nachádza viac zamestnancov ako v minulosti, aj keď nie všetci majú dostatočné znalosti v danom odbore, kde by sa chceli zamestnať. Práve aj preto je dôležitá úloha personálneho marketingu.
 
1.5  Úlohy personálneho marketingu v organizácii
Súčasná odborná literatúra vymedzuje základné a podporné úlohy personálneho marketingu v organizácii takto:
základné úlohy :  ponuka a predaj pracovných miest, profilovanie pracovných miest, monitorovanie trhov práce z pohľadu umiestňovania pracovných miest
podporné úlohy:  personálne plánovanie, výskum dôležitý na určenie personálneho marketingového mixu, tvorba zamestnaneckého imidžu, vyhľadávanie a získavanie zamestnancov, starostlivosť o zamestnancov v podobe podpory a rozvoja pracovnej sily podniku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016