Štátny rozpočet

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 903 slov
Počet zobrazení: 7 252
Tlačení: 432
Uložení: 360
Štátny rozpočet
 
Úvod
Ako ste si už určite všimli, vybrala som si tému ekonomického charakteru, ktorá sa týka štátneho rozpočtu. Vybrala som si ju preto, lebo v budúcnosti by som sa chcela pri svojom štúdiu vybrať práve týmto smerom.
Štátny rozpočet je pojem, ktorý určite už všetci počuli aspoň raz, ale čo sa skrýva za týmto pojmom? Aká je jeho definícia? Pri akých príležitostiach používame tento pojem? Dúfam, že vás môj projekt bude blizšie informovať o štátnom rozpočte a jeho problémoch a dúfam, že si osvojíte pár základných pojmov, ktoré nikdy neviete kedy môžete využiť.

1. ŠTÁTNY ROZPOČET
1.1 Charakteristika štátneho rozpočtu
Štátny rozpočet vyjadruje tvorbu, rozdeľovanie a využitie finančných prostriedkov štátu. Plnenie funkcií štátu si vyžaduje rozsiahle finančné a materiálne zdroje. Finančné prostriedky musí štát získavať a vynakladať v súlade so stanovenými cieľmi.
Štátny rozpočet plní funkciu finančného plánu štátu, je centralizovaným fondom finančných prostriedkov štátu na určité rozpočtové obdobie. Má podobu bilancie s príjmovou a výdavkovou stránkou.
Slúži ako nástroj regulácie ekonomického a sociálneho vývoja krajiny. Prostredníctvom neho sa finančné prostriedky štátu prerozdeľujú na dosiahnutie vopred štátom stanovených cieľov. 
Fiškálna - rozpočtová politika sa zaoberá využívaním štátneho rozpočtu na dosahovanie štátom stanovených cieľov.
 
1.2 Príjmy a výdaje štátneho rozpočtu
Príjmy štátneho rozpočtu tvoria predovšetkým priame a nepriame dane a rôzne poplatky. Niektoré dane plynú i do rozpočtu obci a krajov.
Výdavky štátneho rozpočtu sa delia do dvoch základných skupín. Ide o nákupy statkov, služieb a transferové platby.
Transferové platby sú rozpočtové výdaje, za ktoré štát od príjemcu nezískava žiadne statky alebo služby (napr. starobné dôchodky, sociálne dávky, dávky v nezamestnanosti).
Hlavnými výdavkovými položkami štátneho rozpočtu sú :
-výdavky za sociálne zabezpečenie, školstvo, zdravotníctvo
-výdavky na obranu
- výdavky na národné hospodárstvo
  - výdavky na štátnu správu
Štátny rozpočet môže byť : - vyrovnaný (príjmy a výdavky sú v rovnováhe)
-  schodkový (výdavky prevažujú nad príjmami)
  - tzv. deficit štátneho rozpočtu
-  prebytkový (príjmy prevažujú nad výdavkami)
 
Štátny dlh môže vzniknúť ak je dlhodobo schodkový štátny rozpočet. Štát musí vydávať vládne dlhopisy (obligácie), ktoré sa predávajú na kapitálovom trhu.
 
1.3 Dane
Tvoria významnú časť štátneho rozpočtu a sú teda významným nástrojom ovplyvňovania ekonomiky štátom.
  Daň je povinná a nenávratná platba vyberaná štátnymi orgánmi od fyzických a právnických osôb na základe zákona.
Delenie daní:
-priame dane- sú dane platené priamo fyzickými a právnickými osobami. Ide predovšetkým o dane z príjmu, ktoré majú najväčší význam, dane z majetku a dedičské dane
-nepriame dane - sú dane pripočítavané k cenám tovarov a služieb. Do štátneho rozpočtu ich odvádzajú predávajúci. Ide o daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane
Druhy daní:
-  daň z pridanej hodnoty (DPH)- týka sa výroby, predaja tovarov a služieb v každej fáza výroby a distribúcie a premieta sa do konečnej ceny tovarov a služieb
-  spotrebné dane- umožňujú štátu určiť reguláciu spotreby, v konečnej fáze ju platia spotrebitelia. Zaťažuje najmä pohonné hmoty, liehoviny, alkoholické nápoje a tabakové výrobky
-  daň z nehnuteľností - platia ju vlastníci pozemkov a stavieb
-  cestná daň- platí ju držiteľ vozidla, ktoré je využívané ako nástroj podnikania, v SR je zavedená od roku 1993
-  dedičská daň- postihuje prevod majetku v prípade smrti, ktorej výška závisí od vzťahu dediča k zosnulému a od veľkosti majetku
-  darovacia daň- postihuje prevod majetku medzi živými osobami, jej výška závisí od hodnoty daru a od vzťahu medzi darcom a obdarovaným
-  daň z prevodu nehnuteľnosti- platí sa pri predaji alebo inom odplatnom prevode nehnuteľného majetku, jej výška závisí od ceny nehnuteľnosti
 
1.3 Štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 2011- aktuálne
Rezervy ŠR. SR na rok 2011
Rezerva vlády SR 5 000 000 eur.
Rezerva predsedu vlády SR 1 659 696 eur.
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 17 112 168 eur.
Spolu 23 771 864 eur.
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 sa rozpočtujú sumou 13 147 833 812 eur.
 
Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určujú sumou 16 957 772 812 eur.
 
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určuje sumou 3 809 939 000 eur.
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2011 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov v celkovej sume 1 045 488 717 eur; z toho do rozpočtov obcí 649 663 254 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 395 825 463 eur.
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2011 je 8 583 054 338 eur.
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať Rámcový úver  od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 až do výšky 1 300 000 000 eur.
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely zmiernenia následkov prírodnej katastrofy a na financovanie dlhodobých preventívnych aktivít na zabránenie povodniam až do výšky 150 000 000 eur
 
2. ZÁVER
Štátny rozpočet nejakej danej krajiny zohráva dôležitú úlohu v štáte a vplýva aj na okolité štáty. Slúži ako nástroj regulácie ekonomického a sociálneho vývoja krajiny. Prostredníctvom neho sa finančné prostriedky štátu prerozdeľujú na dosiahnutie vopred štátom stanovených cieľov. Čím je vyšší tým je to pre danú krajinu samozrejme lepšie. Na internete som vyhľadala aj hlavné výdavky štátneho rozpočtu našej krajiny na rok 2011 a to sú nasledovné:

Všeobecná pokladničná správa- 3 664 884 612 eur.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR- 2 323 259 742 eur.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- 2 009 192 040 eur.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- 1 882 739 258 eur.
Náš štátny rozpočet na tento rok v porovnaní s vyspelejšími krajinami európskej únie ako sú napr. Francúzsko, Nemecko atď. porovnateľne nižší, ale keď ho porovnáme s rozpočtovým priemerom krajín tak tam veľmi pekne zapadá. Uvidíme ako sa situácia na Slovensku ďalej bude vyvíjať a snáď sa už hospodárska kríza viackrát nebude opakovať, ktorá sa nás a našej ekonomiky tiež veľmi dotkla.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016