Fiškálna politika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 419 slov
Počet zobrazení: 2 152
Tlačení: 179
Uložení: 214
Fiškálna politika. Aké iné druhy sú: monetárna, zahraničná, dôchodková.
Pojmy : štátny dlh, prebytok, zlaté pravidlo rozpočtovej politiky, štátny záverečný účet, rozpočtové provizórium.
Sústava daní.
 
Fiškálna (rozpočtová politika)
- je založená na štátnom rozpočte
- štátny rozpočet je centralizovaný peňažný fond, prostredníctvom ktorého sa tvoriam používajú peňažné prostriedky štátu
- štátny rozpočet má formu bilancie, kde ľavú stranu tvoria príjmy a pravú výdavky štátu


Príjmy(P)

Výdavky(V)

DPH

Školstvo

Daň z príjmu

Zdravotníctvo

Spotrebné dane

Štátna správa

Cestná daň

Na obranu

- štátny rozpočet navrhuje vláda
- po schválení platí ako zákon, v prípade neschválenia platí rozpočtové provizórium
- výsledkom štátneho rozpočtu môžu byť 3 situácie:
a. P > V prebytok štátneho rozpočtu
b.  P = V vyrovnaný štátny rozpočet
c. P < V deficit štátneho rozpočtu (schodok)
- opakovaný deficit vytvára štátny dlh
- výsledok štátneho rozpočtu sa nazýva štátny záverový účet
- štátny rozpočet sa robí na obdobie 1 roka, u nás zhodný s kalendárnym (1.1. – 31.12.)
- rozpočtová politika môže byť:
•  Expanzívna - cieľ stimulovať hosp. rast, znižovať nezamestnanosť, podpora podnikania
•  Reštriktívna - štát by ju mal využívať v období expanzie ekonomiky, vtedy by mali byť jeho výdavky čo najmenšie, obmedzuje na výrobu a investície (vyrovnávanie daní a znižovanie vládnych výdavkov)
 
Daňová sústava SR
- v súčasnosti v SR poznáme:
- Nepriame dane – DPH, spotrebné dane
- Priame dane – daň z príjmov, miestne dane – smerujú do VÚC a rozpočtov do obci
DPH – je to univerzálna nepriama daň (viazaná na výrobok alebo službu), ktorá má v SR najväčší podiel na príjmoch do štátneho rozpočtu
- je súčasťou cien, takmer všetkých tovarov
- oslobodené sú podľa zákona univerzálne poštové služby alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Spotrebné dane – majú podobný charakter ako DPH. Týkajú sa však len vybraných druhov tovarov, čiže sú to selektívne nepriame dane.
- cieľom štátu je okrem získania príjmov štátneho rozpočtu aj obmedziť spotrebu týchto tovarov. Preto sa tieto dane označujú ako spotrebné. V SR máme v súčasnosti tieto spotrebné dane:
Vína, piva liehu, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu.

Daň z príjmov –
musia ju platiť všetci
- predmetom tejto dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka alebo z nakladania s jeho majetkom
- zdaniteľným príjmom je teda príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený
- základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky
- fyzické osoby odvádzajú dane z týchto príjmov:
¨ Príjmy závislej činnosti (z pracovnoprávneho vzťahu)
¨ Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti
¨ Príjmy z kapitálového majetku (prijaté úroky)
¨ Ostatné príjmy (z príležitostných činností)

Miestne dane
– daň z nehnuteľností (byt, pozemok), daň za psa (staršie ako 6 mesiacov), daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za vjazd/výjazd auta v historických častiach miest...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015