Odpisovanie dlhodobého majetku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 520 slov
Počet zobrazení: 8 356
Tlačení: 467
Uložení: 506
Odpisovanie dlhodobého majetku
 
Odpisy – sú peňažným vyjadrením opotrebovania DM v € za určité obdobie (rok).
 
Funkcie odpisov
cenová (kalkulačná) – odpisy prenášajú hodnotu DM do ceny nových výrobkov,
reprodukčná – odpisy znižujú vstupmi cenu DM o opotrebenie DM
daňová – odpisy predstavujú náklady, ktoré ovplyvňujú daňový základ
 
Druhy odpisov:
 
Účtovné odpisy(UO)
-  účtovná jednotka (UJ) odpisuje podľa odpisového plánu
-  UO sa účtujú
-  vypočítajú sa z ceny, ktorou bol majetok ocenení v účtovníctve
-  odpisuje sa len do výšky vstupnej ceny
-  DNM sa musí účtovne odpísať najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania
 
Daňové odpisy(DO)
-  slúžia na výpočet DzP FO a PO
-  neúčtujú sa
-  sú stanovené ako rovnomerné a zrýchlené
-  zvolený spôsob odpisovania nemožno meniť po celú dobu odpisovania
 
Metódy odpisovania
- o tom ktorú metódu si UJ zvolí, rozhodne sama
 
Rovnomerné odpisovanie - pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny DM a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. Majetok sa počas celej doby životnosti odpisuje rovnomerne, to znamená, že odpis je vždy v rovnakej sume.


Odpisová skupina

Doba odpisovania

1

1/4

2

1/6

3

1/12

4

1/20

 
Vzorec pre výpočet rovnomerného odpisovania:
 
_______vstupná cena dlhodobého hmotného majetku______
doba odpisovania podľa príslušnej odpisovej skupiny
 
 
Zrýchlené odpisovanie - pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sú odpisy na začiatku odpisovania najvyššie a v ďalších rokoch sa ich výška postupne znižuje. Odpisovým skupinám sa priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:Odpisová skupina

V prvom roku odpisovania

V ďalších rokoch odpisovania

Pre zvýšenú ZC

1

4

5

4

2

6

7

6

3

12

13

12

4

20

21

20

 
Pri zrýchlenom odpisovaní sa odpisy v prvom roku vypočítajú takto:
 
______________vstupná cena______________
koeficient platný v 1. roku odpisovania
 
V ďalších rokoch s odpisy vypočítajú takto:
 
  ________________ 2 x zostatková cena_________________
koeficient platný v ďalších rokoch odpisovania
  - počet rokov, počas ktorých sa už majetok odpisoval
 
Zostatková cena = vstupná cena – oprávky
Oprávky = kumulované odpisy
 
Účtovanie odpisov
Odpisy znižujú hodnotu DM. Opotrebenie sa účtuje nepriamo pomocou účtov oprávok k DM. Ku každému druhu DM sú zriadené opravné účty – účty oprávok. Na účtoch oprávok sa zachytia odpisy od začiatku používania majetku – kumulované odpisy. Tento spôsob umožňuje kedykoľvek zistiť vstupnú ale aj zostatkovú cenu DM.
Účty oprávok sa nachádzajú v triede 0 a sú zaradené do príslušnej odpisovej skupiny podľa druhu majetku.
07 – Oprávky k DNM
08 – Oprávky k DHM
Odpisy sa účtujú do nákladov na účte 551 – Opisy DNM a DHM, ID 551/07x, 08x
 
Rozdiel medzi DO a UO
Rozdiel medzi DO a UO upravuje základ dane v daňovom priznaní. Tie UJ, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom, povinne zisťujú veľkosť odloženej daňovej povinnosti, ktorá vyplýva z rozdielu medzi odpismi. Veľkosť odloženej daňovej povinnosti k 31.12. vypočítame:
(DO – UO) x sadzba dane 19%
 
Vypočítanú odloženú daňovú povinnosť účtujú UJ buď ako:
Odložená daňová pohľadávka – ak sú DO < UO, 481/592,594
Odložený daňový záväzok – ak sú DO > UO, 592,594/481
481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
592 – Odložená DzP z bežnej činnosti
594 – Odložená DzP z mimoriadnej činnosti
 
DO sa zaokrúhľujú na € nahor a UO na eurocenty nahor.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.060