Družstvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 534 slov
Počet zobrazení: 3 250
Tlačení: 245
Uložení: 268
Družstvo

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych, alebo iných potrieb svojich členov.
Obchodné meno musí obsahovať označenie „družstvo“ , napr. Jednota, spotrebné družstvo.

Založenie a vznik družstva

Pri založení družstva sa vyžaduje ustanovujúca schôdza, ktorú zvoláva zvolávateľ. Na schôdzach  sú oprávnené hlasovať osoby, ktoré podali prihlášku do družstva. Schôdza schvaľuje stanovy, určuje ZI, volí predstavenstvo a kontrolnú komisiu.

Družstvo musí mať najmenej 5 členov v prípade FO, alebo 2 PO. Členom družstva môže byť osoba nad 15 rokov, ktorá ukončila povinnú školskú dochádzku. Členstvo vzniká pri založení družstva, dňom jeho vzniku a zaniká písomnou dohodou vystúpením, vylúčením z družstva alebo jeho zánikom.
Družstvo vzniká dňom zápisu do OR.

ZI

ZI tvorí súhrn členských vkladov členov družstva, ktoré môže byť iné pre PO a FO. Zapisované ZI musí byť najmenej vo výške 1 250 €.
Podmienkou členstva je splatenie členského vkladu. Člen je povinný ho splatiť do 3 rokov.
AE k účtu 411 – Základné imanie sa musí viesť:
a)  podľa jednotlivých členov družstva
b)  v členení na zapisované a nezapisované do OR, napr.:
411/1 – ZI zapisované do OR
411/2 – ZI nezapisované do OR
 
Nedeliteľný fond (inak Rezervný fond)
Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť aj nedeliteľný fond vo výške minimálne 10 % ZI a pravidelne ho dopĺňať najmenej o 10 % z čistého ročného zisku, až kým nedosiahne hodnotu ½ ZI. O použití tohto fondu rozhoduje predstavenstvo družstva.
Tvorba nedeliteľného fondu:
1)  Ak sa fond tvorí už pri vzniku spoločnosti a to príplatkami spoločníkov nad hodnotu vkladov, účtujeme na účte 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov.
2)  Ak sa nevytvorí fond pri vzniku spoločnosti, tak sa musí vytvoriť povinne z čistého zisku a to v tom roku, ktorom sa zisk po prvý krát vytvorí. Vtedy účtujeme na účte 422 – Nedeliteľný fond.
Príklad:
1. ID. Vklady spoločníkov na Nedeliteľný fond  353/418
2. VBÚ. Splatenie upísaných vkladov 221/353
3. ID. Tvorba Nedeliteľného fondu zo zisku  431/422
4. ID. Tvorba Nedeliteľného fondu z nerozdeleného zisku minulých rokov  428/422

Stanovy
Stanovy sú základným vnútro-podnikovým predpisom. Upravujú vzťahy členov družstva, ich práva a povinnosti (napr. právo člena na podiel zo zisku, na podiel na likvidačnom zostatku, hlasovacie právo; povinnosť splatiť vklad,...).

Rozdelenie zisku

O spôsobe delenia rozhoduje členská schôdza. Kritériom pre stanovenie podielu člena na zisku je pomer ním splateného členského vkladu k súčtu splatených vkladov ostatných členov.

Ručenie

Družstvo je PO, ktorá za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom, členovia družstva za záväzky neručia a nezodpovedajú.

Orgány družstva

1)  Členská schôdza – je najvyšším orgánom družstva. Schádza sa minimálne 1x ročne, pričom každý člen družstva má 1 hlas. Na schôdzi sa rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa družstva. O priebehu schôdze sa vyhotovuje zápis obsahujúci výsledky hlasovania a prijaté uznesenia.
2)  Predstavenstvo – je štatutárnym orgánom. Zo svojich členov volí predsedu družstva, ktorý organizuje a riadi činnosť predstavenstva a takisto aj bežnú činnosť družstva.
3)  Kontrolná komisia – je kontrolným orgánom družstva, oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti členov . Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi a od ostatných orgánov družstva je nezávislá. Má najmenej 3 členov a schádza sa minimálne štvrťročne.

Zrušenie a zánik družstva
Dôvody na zrušenie družstva:
-  uznesenie členskej schôdze,
-  vyhlásenie konkurzu,
-  rozhodnutím súdu,
-  uplynutím doby na akú bolo družstvo zriadené,
-  dosiahnutím účelu pre ktorý bolo založené.
 
Družstvo zaniká výmazom z OR.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013