Zmenky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 671 slov
Počet zobrazení: 4 125
Tlačení: 277
Uložení: 320
Zmenky
 
Zmenka je cenný papier úverového charakteru, ktorým sa vystaviteľ ( pri vlastnej zmenke) alebo zmenkovník ( pri cudzej zmenke) zaväzuje, že v stanovenej lehote (na zmenke uvedenej) zaplatí majiteľovi zmenky t. j. tomu, kto ju predloží na inkaso menovitú hodnotu zmenky.
Zmenky sa oceňujú v menovitej hodnote, t. j. v zmenkovej sume.
 
Menovitá hodnota zmenky sa skladá z 2 súm:
1.)  zo sumy, ktorá je uvedená na faktúre odberateľovi alebo inému dlžníkovi.
2.)  zo zmenkového úroku (diskontu), ktorý musí zaplatiť odberateľ dodávateľovi,
 resp. inému veriteľovi za to, že bol ochotný počkať s úhradou faktúry alebo iného záväzku (t. z. že ho dočasne úveruje).
 
Diskont  je rozdiel medzi menovitou hodnotu zmenky a výškou obchodnej pohľadávky alebo záväzku a účtuje sa:
a)  u odberateľa – 562 – Úroky
b)  u dodávateľa – 662 - Úroky
 
Poznáme:
a)  vlastná zmenka – obchodovateľný CP, v ktorom sa vystaviteľ (dlžník-trasant) zaväzuje zaplatiť zmenku na inkaso, teda veriteľovi (remitent -majiteľ zmenky). Vystupujú tu dve osoby:
-  dlžník (vystaviteľ - trasant)
-  veriteľ (remitent – majiteľ zmenky).
Obsahuje vetu „ zaplatím za túto zmenku“.
b)  cudzia zmenka – ide o príkaz vystaviteľa (trasanta) 3. osobe (trasátovi), aby namiesto neho zaplatil veriteľovi. Vystupujú tu 3 osoby:
-  dlžník (vystaviteľ – trasant) – dáva príkaz 3. osobe zaplatiť majiteľovi zmenky (remitentovi) zmenkovú sumu.
-  remitent  ( majiteľ zmenky)
-  zmenkovník (trasát) – svojím podpisom potvrdzuje svoj záväzok vyrovnať remitentovi zmenku v deň splatnosti.
Obsahuje vetu „ zaplaďte za túto zmenku“.
 
Vzájomné vzťahy medzi vystaviteľom zmenky a veriteľom zmenky v súvislosti s vystavenou zmenkou znázorňuje schéma:
 

Odberateľ
( vystaviteľ zmenky)
Zmenkový dlžník

 
Vlastná zmenka
 
 

Dodávateľ
(veriteľ, majiteľ zmenky)
Prijímateľ zmenky
 
 

 
Zmenkový dlžník    Prijímateľ zmenky
 
- má uhradiť dodávateľovi - má inkasovať od odberateľa
  záväzok
- zmenka na úhradu -  zmenka na inkaso
- 322 – zmenky na úhradu – krátkodobá (P) - 312 – Zmenky na inkaso (A)
- 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu (P)
 
Zo schémy vidíme, že vystavením zmenky a jej prijatím sa jednoduché záväzky a pohľadávky menia na zmenkové pohľadávky a záväzky.
Majiteľ zmenky má takéto možnosti, čo so zmenkou urobiť:
 
1.  majiteľ si zmenku ponechá a počká, kým príde lehota na splatenie, potom ju predloží vystaviteľovi ( pri vlastnej zmenky) alebo zmenkovníkovi ( pri cudzej zmenke) na zaplatenie, na inkaso.
2.  predloží zmenku na eskont v banke ( t. j. predaj zmenky ako CP) pred lehotou splatnosti zmenky, pretože potrebuje peniaze skôr ako uplynie lehota na inkaso. Takto získa od banky peniaze, eskontný úver a banka príjme zmenku do dočasnej úschovy.
Banka poskytne eskontný úver pod podmienkou , že keď osoba zaviazaná k platbe nezaplatí, úverový dlžník vyrovná úver. Eskontný úver  banka prevedie majiteľovi zmenky na bankový účet. Suma prijatá na BÚ je však menšia ako menovitá hodnota zmenky a to o:
a)  diskontný úrok ( 562)
b)  províziu banke za eskont zmenky (568). Eskontný úver (EÚ) sa účtuje na účte 232 – Eskontný úver (P)
Splatenie tohto úveru sa účtu po obdržaní avíza( oznamu od banky, že dlžník zmenku banke uhradil).
Ak dlžník zmenku v banke neuhradí, tak banka vráti zmenku majiteľovi zmenky a EÚ musí uhradiť majiteľ zmenky.
 
3.  Majiteľ zmenky môže použiť zmenku na inkaso ZNI na úhradu svojich záväzkov voči svojim dodávateľom ( veriteľom alebo indosamentom).
Indosament – je písomný prevod zmenky na ďalšieho majiteľa, ktorý sa uvádza na rube zmenky, hovoríme tomu, že ju rubopisom prevedieme na veriteľa, teda na toho, voči ktorému máme záväzok ( dané dodávateľovi).
 
4.  Majiteľ zmenky prevedie zmenku na dlhové CP a obchoduje s ňou – účet 253.
5.  Zmenky z dodavateľsko – odberateľských vzťahov sa nazýva aj tovarové zmenky, sú to zmenky chápané ako platobný prostriedok  a majiteľ zmenky môže zmenku predať, to znamená, že u odplatne prevedie na 3. osobu
  (postúpi ju) a  získa peňažné prostriedky pred lehotou splatnosti.
 
Predaj zmenky sa v tomto prípade účtuje ako postúpenie pohľadávky na účte
 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok a jej úbytok na účte 546 – Odpis pohľadávky.
Krátkodobá zmenka – účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou  do 1 roka držané do doby splatnosti.
Dlhodobá zmenka – účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031