Operácie obchodných bánk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 318 slov
Počet zobrazení: 3 484
Tlačení: 260
Uložení: 289
Operácie obchodných bánk
 
Banka
- finančná inštitúcia, ktorá  prijíma peňažné vklady od vkladateľov, na ich požiadanie vypláca peniaze späť alebo ich prevádza na iné účty a voľné peniaze požičiava vhodným zákazníkom
 
Právna forma
– v SR len a. s.
 
Z. I.
– minimálne 16 597 000 €, môže byť 100% domáci alebo zahraničný, prípadne kombinácia, len v peniazoch
 
Základná činnosť bánk:
-  zber vkladov a úspor
-  poskytovanie úverov a pôžičiek
-  realizácia platobného a zúčtovacieho styku
 
Ostatné činnosti bánk:
-  poskytovanie finančných a poradenských služieb
-  financovanie zahraničného obchodu
-  zmenárenská činnosť
-  finančný lízing
-  prenájom bezpečnostných schránok
-  vydávanie platobných kariet
 
Lízing
– je prenájom vecí na dohodnutý čas a za dohodnutú cenu, základom je lízingová zmluva
· operatívny lízing – krátkodobý prenájom na čas kratší ako je životnosť prenajímanej vec. Vec sa postupne prenajíma viacerým záujemcom. Zmluvu možno kedykoľvek zrušiť. Používa sa pri strojoch potrebných iba dočasne.
· finančný lízing - dlhodobý prenájom na presne stanovenú dobu. Zmluvu nemožno kedykoľvek zrušiť. Dĺžka prenájmu sa určuje podľa priemernej doby životnosti prenajímanej veci. Dohoda predpokladá úplne zaplatenie zariadenia. V lízingovej zmluve je dohodnutý prevod vlastníctva k predmetu lízingu po jeho skončení kúpnej zmluvy na nájomcu.
 
Faktoring
–  je odkúpenie pohľadávok pred lehotou splatnosti
–  je vhodný na odkúpenie krátkodobých pohľadávok (pohľadávky odkupuje špecializovaná organizácia tzv. faktor)
 
Forfaiting
-  odkúpenie stredno a dlhodobých pohľadávok bez spätného postihu vývozcu v prípade, že dĺžnik nezplatí
-  odkupujú sa pohľadávky s dobou splatnosti 1 až 6 rokov
-  základom je KZ medzi exportérom a forfaitérom
-  forfaitingom prechádzajú všetky práva, ale aj riziká z pohľadávky na forfajtéra
 
Rozdiel medzi faktoringom a forfaitingom
- pri forfaintingu sa odkupujú dlhodobo a strednodobé pohľadávky pri faktoringu krátkodobé
- pri forfaitingu sa vyžaduje záruka, faktoringu nie
- pri forfaitingu sa odkupujú jednotlivé pohľadávky, pri faktoringu bloky pohľadávok

PASÍVNE OPERÁCIE BÁNK
-  banky sústreďujú zdroje na svoju činnosť
-  tieto zdroje, ktoré tvoria bankové pasíva sa skladajú z:
•  vlastného kapitálu (10%)
•  cudzieho kapitálu (90%)
-  banka tu vystupuje ako dlžník (je v pasívnom postavení, preto hovoríme o pasívnych operáciách banky, platí úrok svojim klientom, ktorí si do nej vložili svoje vklady)
 
Formy cudzieho kapitálu
VKLADY 
- v užšom zmysle slova – vklady na požiadanie, úsporné vklady, termínované vklady
- v širšom zmysle slova – vkladové listy (depozitné certifikáty), bankové obligácie

PÔŽIČKY  
- od NBS
- od iných bánk
 
Vklady na požiadanie
-  hovorí sa im aj vklady na videnie, vista vklady, denné peniaze
-  ide o peniaze, s ktorými sa stále disponuje, ich stav sa môže každodenne meniť, preto sú najmenej stabilným zdrojom
-  patria tu: osobné účty, sporožírové účty, bežné účty
 
VKLADY PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV – tvoria podstatnú časť celkových vkladov na požiadanie
•  bežný účet bez úverového rámca
•  bežný účet s úverovým rámcom
VKLADY OBYVATEĽSTVA
•  sporožírové a osobné účty
•  kontokorentné účty
•  devízový účet
VKLADY VLÁDY A MIESTNYCH ORGÁNOV
VKLADY BÁNK V INÝCH BANKÁCH
 
Úsporné vklady
-  peniaze uložené prevažne FO zväčša na dlhší čas (ak ukladá podnikateľský subjekt musí dať prehlásenie, že tieto vklady nebudú slúžiť na bežné hospodárenie)
-  pre banku je to stabilnejší zdroj a sú vyššie úročené ako vklady na požiadanie
-  kedykoľvek môžeme prikladať ďalšie peniaze napr. formou pravidelného sporenia
v  VKLADY NA VKLADNÝCH KNIŽKÁCH – vždy musíme predložiť vkladnú knižku
v  ÚČTY MAJETKOVÉHO SPORENIA – slúžia na investovanie do cenných papierov (podielové fondy)
v  ÚČTY STAVEBNÉHO SPORENIA – sú spojené so štátnou prémiou (66,39 €), ponúkajú ich špecializované stavebné sporiteľne
v  ÚČTY POISTNÉHO SPORENIA – kombinácia úsporného vkladu a životného poistenia
 
Termínované vklady
-  klienti sa zaviažu, že nebudú disponovať vkladom od 1 mesiaca do niekoľko rokov
-  je to najstabilnejší zdroj pre banku
-  patria tu VK s výpovednou lehotou napr. 6 mesiacov
-  peniaze možno vkladať a vybrať len v termíne splatnosti
o  podľa dĺžky uloženia peňazí
•  krátkodobé
•  strednodobé
•  dlhodobé
-   
-  výber termínovaného vkladu môžeme obmedziť dvojako:
o  dohodnutým termínom splatnosti
o  dohodnutou výpovednou lehotou
o  kombinovane
 
AKTÍVNE OPERÁCIE BÁNK
-  dočasne voľný kapitál, kt. banky sústreďujú (vklady) využívajú na svoje vlastné podnikanie
-  banka tu vystupuje ako veriteľ (je v aktívnom postavení), vyberá úrok od svojich dlžníkov
-  prevažnú časť akt. operácií tvoria úverové operácie a investičná činnosť bánk
Aktívne operácie bánk:
investičná činnosť
úverové operácie:
·  krátkodobé úvery
-  kontkorentný úver
-  eskontný úver
-  lombardný úver
·  stredno a dlhodobé úvery
- emisná pôžička
- hypotekárny úver
- spotrebný úver
- komunálny úver
 
úver – dočasné požičanie peňazí obch. bankou (veriteľ) jej klientovi (dlžník), za urč. cenu -> úrok
 
Krátkodobé úvery
- splatnosťou do 1 roka
Kontokorentný úver
 
·  základom je kontokorentný účet – kombinácie vkladového a úverového účtu
·  na tento účet prichádzajú peniaze a z neho sa uskutočňujú platby ak sú výdavky vyššie ako príjmy, účet sa dostáva do mínusu, poskytuje sa kontokorentný úver
·  banka určí max. sumu, koľko môžeme ísť do mínusu
Výhody úveru:
-  podnik nemusí pri každej potrebe peňazí uzatvárať úverovú zmluvu
-  je pružný, čerpáme koľko potrebujeme a kedy potrebujeme
-  môžeme ho mať ako poistku pre nepredvídané situácie
Použitie kontokorentného úveru
-  vyrovnanie výkyvov bežného účtu
-  na sezónne potreby obežného kapitálu
-  na krátkodobé investičné výdavky
 
Eskontný úver
 
·  banka odkupuje zmenku pred lehotou jej splatnosti a tým poskytuje eskontný úver
·  od nomininálnej hodnoty zmenky sa odpočíta diskont, t.j. úrok na dobu do splatnosti zmenky
·  v termíne splatnosti banka predkladá zmenku dlžníkovi na preplatenie
·  v prípade neschopnosti platiť uplatňuje banka nárok voči predchádzajúcemu majiteľovi zmenky
 
Pr. majiteľ predložil banke zmenku na eskont. suma zmenky 100 000€ a e splatná o 90 dní. Akú sumu vyplatí banka klientovi ak úroková sadzba je 18%  p. a. a provízia banky je 0,5% zo sumy zmenky.
 
úrok = suma úveru * úroková sadzba * počet dní
100   360
= 100 000 * 0,18 * 0,25 = 4500
 
provízia = 0,5% * 100 000 = 500
 
Klient dostane: 100 000 – (4500 + 500) = 95 000
 
Lombardný úver
 
· tento úver je zabezpečený založením hnuteľného majetku al. práva dlžníka
· výška tohto úveru je od 60% do 90% z hodnoty zálohy
· založiť možno pohľadávky, drahé kovy, tovar, cenné papiere
· ak sa úver do termínu nesplatí, banka uplatní nároky vyplývajúce zo záložného práva
 
Stredno a dlhodobé úvery
- sú splatné viac ako 1 rok

Emisná pôžička
· úver podniku poskytujú tie subjekty, kt. od neho odkúpia dlhopisy, kt. emitoval (vydal)
· predaj dlhopisov si môže podnik zabezpečiť sám al. prostredníctvom banky
· banky časť dlhopisov odkupujú a tým poskytujú podniku úver
· súhlas s emisiou udeľuje ministerstvo financií so súhlasom NBS

Spotrebný úver
· môže byť účelový al. bezúčelový
· používa sa na financovanie prevádzkových a investičných potrieb
 
Komunálny úver
· je zabezpečený nehnuteľnosťou v majetku obce al. mesta
· je financovaný prevažne emisiou komunálnych obligácií
· poskytuje sa obciam a mestám
 
Hypotekárny úver
· je to dlhodobý úver so splatnosťou 4 – 30 rokov
· musí byť zabezpečený založ. právom k nehnuteľnosti, hovoríme, že na nehnuteľnosť bola uvalená hypotéka
· uvalenie hypotéky sa zapisuje do katastra nehnuteľností – vecné bremeno
· je financovaný emisiou a predajom hypotekárnych záložných listov
· ručí sa do výšky 70% z hodnoty nehnuteľnosti
· nehnuteľnosť, kt. ručíme, môže byť práve kupovaná, stavaná al. iná a musí byť ohodnotená súdnym znalcom, kt. má s bankou uzatvorenú zmluvu
 
Najčastejšie použitie hypotekárneho úveru
-  môžeme ho použiť na nákup čohokoľvek (americké hypotéky)
-  nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti (kúpa, vysporiadanie dedických podielov, BSM)
-  výstavba nehnuteľnosti
-  údržba nehnuteľnosti
-  splatenie skôr poskytnutého úveru, kt. nie je hypot. úverom
-  refinancovanie hypoúveru v inej banke, ak sú lepšie úroky
 
Stavebné sporenie (s. s.)
 
poskytovatelia – Prvá stavebná sporiteľňa, Stavebná sporiteľňa WÜSTENROT,
 ČSOB stavebná sporiteľňa
 
Charakteristika
-  stavebným sporiteľom môže byť FO s trvalým pobytom v SR aj PO so sídlom v SR
-  predmetom zmluvy je získanie stavebného úveru na základe pravidelného sporenia  (6 rokov)
-  ide o účelové sporenie, klient musí peniaze využiť účelovo, bez účelovo až po 6 rokoch
-  nasporená suma je úročená 8% podľa zvolenej tarify
-  na základe písomného návrhu môže sporiteľ svoju zmluvu rozdeliť (na rodinných príslušníkoch) alebo pospájať viaceré zmluvy.
 
Banky v SL – Poštová, Slovenská Sporiteľňa, VÚB, ČSOB
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024