Odmeňovanie zamestnancov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 970 slov
Počet zobrazení: 4 108
Tlačení: 274
Uložení: 249
Odmeňovanie zamestnancov

1. Mzda, plat, nominálna mzda, reálna mzda, minimálna mzda
Mzda (plat)
· cena práce, kt. vypláca zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú prácu
· nesmie byť nižšia ako minimálna mzda 327,20€ mesačne1,88 € na hodinu
· dostávajú ju všetci zamestnanci podnikov a spoločnosti
· za mzdu sa nepovažuje: - náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo soc. fondu
Plat – dostávajú zamestnanci v štátnej správe a verejnej službe (zdravotníctvo, školstvo...)
Nominálna mzda – množstvo peňazí, ktoré dostaneme za svoju prácu
Reálna mzda – predstavuje množstvo tovarov a služieb, kt. si môžeme za svoju mzdu kúpiť. Závisí od výšky nominálnej mzdy, od úrovne cien tovarov a služieb, daní a poplatkov.
Minimálna mzda – minimálne množstvo peňazí, ktoré môže zamestnanec dostať za vykonanú prácu. Je výsledkom rokovania tripartity – vláda, odbory, zamestnávatelia.

2. Vysvetliť platovú triedu a platový stupeň
Platový stupeň – podľa započítanej praxe. Existuje 12 platových stupňov.
Platový trieda – vo verejnej službe existuje 14 platových tried (podľa zložitosti práce a zodpovednosti)
Podľa platových tried a platových stupňov sú odmeňovaní tí zamestnanci, ktorých odmeňujú podľa tabuliek.
3. Popísať základné a doplnkové formy miezd
Základné formy miezd – zamestnanec má právny nárok na tieto formy mzdy

1.  Časová mzda
najčastejšie používaná forma mzdy, používa sa tam, kde:
a)  iná forma mzdy nie je vhodná
b)  sa uprednostňuje kvalita práce
Nevýhodou je, že nemotivuje k lepším výsledkom. Ak sa používa ako mesačná alebo hodinová mzda,  potom sa mzda v plnej výške vypláca tomu pracovníkovi, ktorý odpracoval všetky pracovné zmeny v mesiaci. Jej výška sa nemení, aj keď počet pracovných dní v jednotlivých mesiacoch môže byť rôzny.
Mč = Tm x Sm ;Tm – skutočne odprac. hodiny za mesiac, Sm – mzdová sadzba
2.  Úkolová mzda
 – závisí od skutočného výkonu pracovníka. Vypočítame ju: Mú = Q + Sú ,
Sú = Nč x Mt / 60 alebo Sú = Mt/Nv
= úkolová sadzba za kus  Q = počet kvalitných jednotiek
Nč = norma času v minútach/ks  Mt = mzdová sadzba v Sk/hod
Nv = norma množstva za hodinu
 
3.  Podielová mzda
používa sa najmä v obchode a službách, kde je možné merať výkon súhrnnými ekonomickými ukazovateľmi (je určená % podielu na tržbách, obrate...)
4.  Zmiešaná mzda
– využíva sa v týchto kombináciách
a)  časová a úkolová
b)  časová a podielová

5. 
Zmluvná mzda
 – je dohodnutá medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V dohode sa uvádzajú individuálne podmienky poskytovania mzdy a jej výška. Využíva sa u top manažérov alebo vedúcich pracovníkov, sú v nej zohľadnené rôzne príplatky, práca nadčas a pod.

6.  Naturálna mzda
môže sa poskytovať len so súhlasom zamestnanca. Predstavuje len časť mzdy (okrem minimálnej) hradenú formou výrobkov, výkonov a služieb
Doplnkové formy miezd
-  na tieto formy mzdy nemá zamestnanec právny nárok (nemusí ich dostať)
-  v mzdovom predpise firmy alebo v pracovnej zmluve sú stanovené podmienky za akých má na ne zamestnanec nárok
Prémie
Využívajú sa tam, kde je mzda dvojzložková (časová s prémiou). Prémie sa vyplácajú podľa prémiového predpisu vydaného zamestnávateľom na základe kolektívneho vyjednávania s odbormi. Sú závislé na plnení dopredu stanovených ukazovateľov. Môžu byť mesačné,  ¼ ročné alebo ročné (manažéri). Robotníci majú prémie zvyčajne mesačné.
Odmeny
Sú viazané na plnenie vopred stanovených ukazovateľov, za mimoriadne práce, napr. inventúry. Môžu sa vyplácať ako: riadne – mesačné, ročné alebo mimoriadne – jednorazové
Osobné ohodnotenie
Stavuje sa individuálne pre každého pracovníka podľa toho aké činnosti vykonáva naviac oproti povinnostiam vyplývajúcim z náplne práce. Je doplnkom k mesačnej mzde. Môže v ňom byť zohľadnená dĺžka praxe, odbornosť. Môže byť krátené alebo odobraté ak pracovník nesplní podmienky pre jeho poskytnutie. Prepočítava sa podľa odpracovaných dní. Určuje sa zvyčajne % k mesačnej mzde (ale nemusí).
Podiely na hospodárskom výsledku (13 plat)
Dostavajú všetci pracovníci po uplynutí kalendárneho roka podľa miery zásluh na výsledkoch podniku.
 
4. Hodnotenie zamestnancov – kto ho robí, ako často, kritériá, metódy
· znamená ich systematické posudzovanie podľa pracovných výsledkov znalostí a správania.
· hodnotenie vykonáva vedúci organizačného útvaru alebo iné útvary. Na hodnotení sa môžu podieľať aj spolupracovníci, zákazníci, samotný zamestnanci
· zvyčajne sa vykonáva 1x ročne, v malých a stredných podnikoch štvrťročne a polročne
Kritériá:
Pracovné výsledky (množstvo práce, kvalita práce, nepodarkovosť, počet reklamácií, spokojnosť zákazníkov)
Pracovné správanie (prístup k plneniu úloh, rešpektovanie pravidiel a nariadení, hospodárnosť konania, dochádzka do zamestnania, fajčenie, konzumácia alkoholu)
Sociálne správanie (úroveň spolupráce, štýl vedenia ľudí, správanie sa k spolupracovníkom, zákazníkom)
Znalosti, zručnosti, schopnosti (odborné znalosti a spôsobilosti, iniciatíva a samostatnosť, starostlivosť a spoľahlivosť, cieľavedomosť a ctižiadostivosť, tvorivosť, zmysel pre zodpovednosť)
Metódy: hodnotenie môžeme vyjadriť:
číselne, verbálne, na základe plnenia stanovených cieľov, hodnotením kritických prípadov, na základe hodnotiacich dotazníkov

5.  Motivácia, stimulácia, benefity
Motivácia
· vnútorné podnety, ktoré vedú človeka k určitému správaniu. Správanie človeka je motivované potrebami, záujmami, ideálmi a hodnotami
Stimulácia
· vonkajšie podnety pôsobiace na zamestnanca nepriamo, prostredníctvom motivácie (známka, vyznamenania)
Benefity
· príspevok na poistenie
· služobný mobil, auto
· jazykové kurzy, školenie
· týždeň dovolenky navyše
· permanentky do fitnescentra, na športoviská
· platené voľno pre chorobu (bez potvrdenia od lekára)
· zvýhodnené ceny služieb alebo tovarov, kt. produkuje firma – zamestnávateľ

6 .Všeobecný postup pri výpočte mzdy
Hrubý príjem
-zdravotné poistenie 4%
-nemocenské poistenie 1,4%
-starobné poistenie 4%
 
-poistenie v nezamestnanosti 1%
 
-invalidné poistenie 3%
čiastkový základ dane
-nezdaniteľná časť 303,72 €
základ dane
-preddavok na daň 19 %
+ daňový bonus na dieťa
čistá mzda

7. doklady, ktoré potrebuje mzdová účtovníčka pri výpočte mzdy
Aby mohla mzdová učtáreň zamestnancom vypočítať mzdy potrebuje určité doklady, a to:
1. kontrolný lístok alebo kniha dochádzky
2. dovolenkový lístok
3. žiadosť o pracovné voľno (ak ideme k zubárovi...)
4. zmenovnica (len pri úkolovej mzde
5. doklad o PN alebo OČR
6. evidencia dochádzky (vyhotoví sa na základe 1-5)
 
8. Aké dokumentácie treba viesť o zamestnancoch?
·  mzdový list
·  výplatnú listinu
·  rekapituláciu miezd za kalendárny mesiac i rok
·  evidenčný list dôchodkového poistenia (podľa neho sa vypočíta starobný dôchodok)
·  Vyhlásenie k zdaneniu príjmov (v tom prípade, ak si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka). Toto tlačivo môže zamestnanec podpísať len pre jedného zamestnávateľa, ak má viacerých zamestnávateľov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028