Zásobovanie podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 18.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 144 slov
Počet zobrazení: 7 607
Tlačení: 353
Uložení: 350
Zásobovanie podniku
 
1. Definovať úlohu zásobovania, zásoby, predmet zásobovania
Úloha zásobovania – zabezpečenie požadovaných materiálových vstupov (v požadovanom množstve, sortimente, kvalite, v správnom čase a na správnom mieste)
 
Zásoby – sú to hmotné statky, ktoré sa nachádzajú v podniku a doteraz sa nepoužili na určený účel. Sú súčasťou krátkodobého majetku. Jednorazovo sa spotrebovávajú, menia svoju formu a obiehajú, preto sa nazývajú aj obežným majetkom.
 
Predmet zásobovania
- výrobné materiály – sú súčasťou výrobku
·  základný materiál (surovina) – tvorí podstatu výrobku (látka na šaty)
·  pomocný materiál – dotvára výrobok, ale netvorí jeho podstatu (nite, gombíky)
·  obaly – slúžia na ochranu vyrobených výrobkov pri preprave a skladovaní (krabice)
- technologické materiály – sú potrebné na prevádzku strojov, pomáhajú pri výrobe (oleje, mazadlá)
- nakupovaný tovar – podnik ho používa na kompletizáciu vlastných výrobkov (kravaty vkladané ku košeliam)
- zvieratá – nakupované od iných podnikov na chov
 
2. Popísať základné zásobovacie činnosti
 
PLÁNOVANIE ZÁSOB
Pozostáva zo 4 krokov:
·  výber materiálu – vychádza sa z výrobného programu a výrobných možností podniku, pričom zohľadňujeme prieskum trhu odkiaľ môžeme získať informácie o kúpe materiálu, o podmienkach za akých sa dá kúpiť → volí sa dodávateľ
·  plánovanie spotreby materiálu – podnik musí poznať normu spotreby a plánovaný objem výroby
·  určenie výšky zásob – zásoby majú byť v takej výške, aby zabezpečili plynulú činnosť podniku a náklady s nimi spojené majú byť čo najnižšie
·  zostavenie plánu nákupu
 
NÁKUPNÁ ČINNOSŤ
·  výber spôsobu obstarávania
·  prieskum trhu
·  voľba dodávateľa
·  právne zabezpečenie dodávky
·  uskutočnenie dodávky
·  prevzatia dodávky
·  zaplatenie dodávky
 
 
 
SKLADOVANIE ZÁSOB 
-  zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s prijímaním zásob, ich ošetrovaním a prípravou na výdaj do výroby
RIADENIE ZÁSOB
-  cieľom je udržať optimálnu výšku zásob a udržať zásoby v takej výške, aby vznikali minimálne náklady na ich skladovanie
 
3. Popísať najbežnejšie spôsoby obstarávania zásob a oceňovanie zásob
 
Spôsoby obstarávania
Náhodné obstarávanie – tzv. od prípadu k prípadu. Uplatňuje sa pri zákazkovej výrobe (krajčír)
Obstarávanie do zásoby – nakupovanie na sklad, najrozšírenejší spôsob obstarávania v priemysle
Bezskladové obstarávanie – materiály idú priamo od dodávateľa do výroby tzv. synchrónne obstarávanie. Používa sa viac v obchode ako v priemysle (zásobovanie čerstvým pečivom)
 
Oceňovanie zásob
Nakupované zásoby – oceňujú sa obstarávacou cenou = cena výrobku + doprava + montáž
Zásoby vlastnej výroby – sa oceňujú vlastnými nákladmi tzv. vnútropodniková cena
Darované zásoby – alebo dodatočne zistené zásoby pri inventúre, oceňujú sa reprodukčnou cenou → cena za ktorú by sme zásoby obstarali v čase, keď ju potrebujeme zistiť
 
4. Kritéria a zásady pri výbere dodávateľa
Kritéria:
-  cena materiálu, cenové zvýhodnenia (rabaty, skontá)
-  kvalita materiálu
-  spoľahlivosť dodávateľa
-  dodacie podmienky (termíny, spôsob prepravy)
-  platobné podmienky (spôsob platby – na predfaktúru, v hotovosti pri odbere, na faktúru...)
 
Zásady:
-  riziko nákupu je menšie, ak materiál nakupujeme od viacerých dodávateľov
-  malé množstvá je výhodnejšie nakupovať vo VOO ako u výrobcu
 
5. Definovať normu spotreby, zloženie normy spotreby (príklad), popísať metódy výpočtu potreby materiálu (aj vzorce)
 
Norma spotreby – je maximálne množstvo materiálu, ktoré sa môže použiť na jednotku výkonu (ks, m, l,..). Môže byť vyjadrená v naturálnych jednotkách (m, l, kg..) alebo hodnotových jednotkách (EUR, USD,..)
 
Zloženie normy spotreby
čistý podiel materiálu – množstvo materiálu, ktorý sa stane súčasťou nového výrobku (látka, z ktorej sa stanú nohavice)
technologický odpad – vzniká pri obrábaní, strihaní (odstrižky látky)
ostatný odpad – závisí od organizácie práce a skladovania (chybná látka)
 
 
Metódy plánovania potrieb materiálu
Výrobková metóda – používa sa vtedy, ak sa z 1 materiálu vyrábajú rôzny výrobky
 
    Pm = ∑ NSv x Qv = (NS1 x Q1) + (NS2 x Q2) ...+ (NSn x Qn)
 
NSv – norma spotreby materiálu na výrobok
Qv – počet výrobkov
 
Metóda typových reprezentantov – používa sa pri širšom sortimente výrobkov určitého typu (saká rovnakého strihu, ale rôznych veľkostí)
 
Pm = NS typ. x O celk.
 
  ∑ NSv x Kv
NS typ = ––––––––––––––––––-
  ∑ Kv
NS typ. – norma spotreby typového reprezentanta
Q celk. – celkový objem výroby
Kv – podiel týchto výrobkov na celkovom objeme
 
Z danej skupiny výrobkov sa vyberie 1 typový reprezentant. Problém je vo výbere typ. reprezentanta. Vychádza sa s priemernej veličiny noriem spotreby pri jednotlivých výrobkoch (NSv) a podielu týchto výrobkov na celkovom objeme výroby (Kv).
vypočítaná veličina sa porovná s normami spotreby pri jednotlivých výrobkoch a ku ktorej norme sa najviac približuje, tá sa považuje za NS typ.
 
Metóda analógie – používa sa vtedy, keď sa plánuje výroba výrobkov na ktoré nie sú vypracované normy spotreby materiálu. Musíme vyberať výrobok konštrukčne a technologicky podobný. Musíme dbať na odlišnosti nového výrobku.
 
Pm = NS analog. x Q x K
 
K – koeficient zohľadňujúci osobitosti
Q – množstvo nového výrobku
 
6. Postup pri príjme materiálu na sklad
Príjem sa skladá z dvoch častí:
hrubý príjem – na základe dodacieho listu a prepravných dokladov sa kontroluje počet kusov, hmotnosť, neporušenosť zásielky. Robí ho pracovník skladu, ktorému vodič odovzdá dodací list
čistý príjem – skladá sa z kvalitatívnej prebierky – robí sa fyzická kontrola dodávky (prepočítava sa, meria, váži...). Vyhotovuje sa príjemka, na ktorej sú údaje o prijatom tovare a dodávateľovi. Na základe príjemky sa vyhotoví skladová karta. Porovnávajú sa údaje o v príjemke a dodacom liste, nedostatky sa spíšu do reklamačného zápisu.
  kvantitatívna prebierka – akostná kontrola tovaru, nekvalitný tovar sa zadrží.

7. Popísať evidenciu na skladových blokoch, kartách a štítkoch
Na evidencii zásob sa zúčastňujú:
Útvar zásobovania – eviduje kúpne zmluvy, objednávky, cenníky, databázy dodávateľov a prepravcov
Sklad – eviduje dodávky a obaly. Využíva dodacie listy, príjemky, skladové karty, výdajky, reklamačné listy...
Učtáreň – eviduje faktúry v knihe faktúr, vyhotovuje dobropisy v prípade uznania reklamácie
 
Doklady pri evidencii zásob
 
Doklady o príjme zásob – faktúry, zápis v knihe prijatých zásielok, dodací list, príjemka
Doklady o uložení zásob – skladová karta, skladový blok, závesný štítok
Doklady o výdaji zásob – výdajka, prevodovka
 
 
Metódy vedenia skladovej evidencie
 
metódy vizuálnej kontroly
zistený stav sa zapisuje v
· knihe záznamov
·  skladových lístkov – na regáloch sú umiestnené lístky s informáciami o zásobách
·  systém 2 regálov – materiál je umiestnený v 2, vydáva sa len z jedného regála. Ak sa vyprázdni, materiál sa objedná a doplnenie.
metódy písomných záznamov
·  skladové karty – vyššia jednotková cena materiálu
·  skladové bloky – nízka jednotková cena, evidencia sa vedie v peňažných jednotkách
·  skladové lístky – používajú sa najmä v obchodných podnikoch pri tovaroch, ktoré majú vysokú jednotkovú cenu. Na každý kus tovaru sa pripevní skladový lístok na ktorom sú tieto údaje : nákupná cena, predajná cena, dátum nákupu.
 
metódy PC spracovania
·  najčastejšia metóda skladovej evidencie
·  program býva prepojený s účtovným programom čo uľahčuje fakturáciu a vytváranie inventúrnych zostáv
 
8. Vysvetliť spôsoby oceňovania výdaja materiálu zo skladu
- metóda váženého aritmetického priemeru

celková hodnota zásob v EUR
  celkový stav zásob v naturálnych jednotkách
- nevýhodou je, že po každom nákupe musíme prepočítať cenu
metóda FIFO (first in, first out = prvý do skladu, prvý zo skladu)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018