Miestne dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Jolankalp
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 462 slov
Počet zobrazení: 2 250
Tlačení: 151
Uložení: 181
Miestne dane
Patria sem nasledovné miestne dane, ktoré sú príjmom obce alebo mesta:

1. Daň z nehnuteľnosti: zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Základ dane je výmera plochy v m2 . Sadzba dane je pevná suma za m2   daň = základ dane   x   sadzba dane

2. Daň za psa: predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. Pes z útulku alebo zo špeciálnym výcvikom nie je predmetom dane

3. Daň za užívanie verejného priestranstva: vereným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce (nie však prenajaté), ich užívaním sa rozumie na nich umiestnené zariadenie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnené skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

4. Daň za ubytovanie: predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie FO ubytovanom zariadení. Daňovníkom je FO, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje,  základom dane je počet prenocovaní.

5. Daň za predajné automaty: predmetom sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (nie však automaty vydávajúce cestovné lístky MHD)

6. Daň za výherné hracie prístroje: predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom veci dávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch verejne prístupných. Elektronické prístroje na PC hry, mechanické prístroje automaty, a iné zariadenia na zábavné hry.

7. Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta: predmetom dane je vjazd.. (netýka sa zložiek 112). Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvanie.

8. Daň za jadrové zariadenie: predmetom dane je jadrové zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2  , ktoré sa na nachádza v pásmach ohrozenia jadrovým zariadením, Sadzba dane v obciach nachádzajúcich sa v oblasti jadrového zariadenia v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach.
pásmo 1. Do 5km... 0,0039€/m2
pásmo 2. Od 5 – 10 km ..... 0,0013€/m2
pásmo 3. Od 10 – 20 km....... 0,0006€/m2
Ak sa obec nachádza vo viacerých pásmach, použije sa vyššia sadzba dane pre obec.

9. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavené odpady: je príjmom obce alebo mesta. V LV je sadzba poplatku pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie v roku 2013 vo výške 0,0674€ za osobu na kalendárny deň, to jest na 1 osobu za rok 24,60€. Poplatok môže obec znížiť alebo odpustiť, ak sa občan preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiaval v mieste svojho trvalého pobytu (napr. prechodný pobyt, pri štúdiu na VŠ, prac. zmluvou v zahraničí)

10. Daň z motorových vozidiel: predmetom dane je mot. vozidlo a prípojné vozidlo evidované v SR a používané na podnikanie. Základom dane pri osob. aute je objem motora a pri úžitkovom vozidle a autobuse ide celková hmotnosť a počet náprav. Správu tejto dane vykonáva daňový úrad podľa miesta evidencie vozidla. Príjmy z tejto dane sú príjmami vyššieho územného celku (kraja).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#miestne dane #ekonomika hrou


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.196