Majetok, Obstarávanie, Oceňovanie, Opotrebenie DM

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 322 slov
Počet zobrazení: 4 760
Tlačení: 346
Uložení: 312
Majetok
-  podnik ho pri svojej činnosti obstaráva, používa, vytvára a vo vlastnom záujme s ním účelne hospodári
 
Dlhodobý majetok
· Dlhodobý hmotný majetok – splatnosť dlhšia ako 1 rok,1700€ (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, drahé kovy, ťažné zvieratá, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technické zhodnotenie)
· Dlhodobý nehmotný majetok – ocenenie vyššie ako 2400€ (zriaďovacie náklady, softvér, goodwill, oceniteľské práva)
· Dlhodobý finančný majetok (cenné papiere, pôžičky)
· Dlhodobé pohľadávky (pohľadávky voči právnickým alebo fyzickým osobám, kt. majú byť v budúcnosti premenené na peniaze
Krátkodobý majetok
· Zásoby
· Pohľadávky
· Krátkodobý finančný materiál
 
Obstarávanie DM
 
Spôsoby obstarávania:
-  Kúpou - jednorázovo
- postupne (postupný vznik nákladov)
-  Vytvorením vlastnou činnosťou
-  Bezplatným prevodom
-  Preradením z osobného používania do podniku
-  Na základe o kúpe najatej veci
 
Oceňovanie DM
-  peňažné vyjadrenie hodnoty majetku v  €
 
Druhy cien:
vstupná cena – celková vyčíslená cena DM, z kt. sa uskutočňujú odpisy DM
a)  obstarávacia cena – cena, za kt. sa majetok obstaral + náklady súvisiace s obstaraním
b)  reprodukčná cena – cena, za kt. sa majetok obstaral v čase keď sa o ňom účtuje. Účtuje ju súdny znalec alebo sa určí na základe porovnania s rovnakým (podobným) druhom majetku
c)  vlastné náklady – priame alebo nepriame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
d) menovitá hodnota – cena uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách alebo suma
e)  zvýšená vstupná cena – vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie DM v druhom roku a ďalších rokoch
zostatková cena
ZOSTATKOVÁ CENA = VSTUPNÁ CENA – oprávky

Opotrebenie DM
Opotrebenie – postupné znižovanie hodnoty majetku
Odpisy – hodnota opotrebenia DM za určité obdobie v peňažnom vyjadrení
Oprávky – spočítané odpisy za celú dobu používania
 
Druhy opotrebenia :
fyzické opotrebenie
-  výrobnou alebo inou činnosťou
-  prírodnými vplyvmi
-  zmennosť, kvalifikácia zamestnancov, používaná technológia, klimatické podmienky
morálne opotrebenie
-  vplyvom technického pokroku
-  vplyvom rastu produktivity práce pri výrobe DM (znižujú sa náklady na jeho výrobu a klesá cena)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016