Náklady

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 290 slov
Počet zobrazení: 6 623
Tlačení: 480
Uložení: 492
Náklady
 
Náklady – predstavujú peňažné ocenenie spotreby podnikových výrobných faktorov vynaložených na jeho výkony a ostatné náklady spojené s podnikovou činnosťou.
 
Výdavky – znamenajú zmenšenie objemu finančných prostriedkov v podniku a vznikajú v okamihu úhrady.
 
Členenie nákladov:

- Druhové členenie
a)Spotrebované nákupy (materiál, energia)
b)  Ostatné náklady ( mzdy a odvody do poisťovne)
c)Odpisy DM
d) Finančné náklady(úroky, kurzové straty alebo zisk)
e)Mimoriadne náklady (manká a škody)
f) Daň z príjmov právnických osôb

- Druhotné členenie
-  organizačnú štruktúru podniku tvoria vnútropodnikové útvary
-  v nich vznikajú druhotné náklady, vznikli vo vnútri podniku
Prvotné náklady – styk s okolím
Druhotné náklady – vo vnútri podniku

- Kalkulačné členenie
Kalkulovanie je priraďovanie príslušnej časti celkových nákladov no konkrétny výkon.
Kalkulácia je výsledkom kalkulovania nákladov na jednotku výkonu (výrobok, služba, polovýrobok)
Na zistenie nákladov je kalkulačný vzorec:
 
1.  priamy materiál
2.  priame mzdy
3.  ostatné priame náklady
4.  výrobná séria
1 až 4 vlastné náklady výroby
5.  správna réžia
1 až 5 vlastné náklady výkonu
6.  odbytové náklady
úplné vlastné náklady výkonu
 
  Kalkulačná jednica je výkon (tovar, služby), na kt. sa uskutočňuje kalkulácia.
Náklady sa členia v kalkulácii podľa účelu:
a)  priame jednicové – vzťahujú sa priamo na kalkulačnú jendicu
b)  nepriame – vznikajú v dôsledku spoločného zabezpečenia obsluhy  riadenia výroby

- Členenie nákladov podľa závislosti od objemu výroby
a)Fixné náklady – sa so zmenou výroby celkom nemenia, mení sa ich podiel pripadajúci na jednotku výkonu, sú pevné ,nepružné (osvetlenie, vykurovanie, ...)
b)  Variabilné náklady – menia sa so zmenou objemu výroby, sú premenlivé, pružné a delíme ich na :
· Proporcionálne – vyvíjajú sa v tom istom pomere ako produkcia, napr. náklady na základný materiál
· Neproporcionálne – progresívne
  - degresívne
  - regresívne

- Členenie nákladov v účtovníctve
a)  Náklady na hospodársku činnosť
b)  Finančné náklady
c)  Mimoriadne náklady
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014