Základné formy podnikania v SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 326 slov
Počet zobrazení: 3 558
Tlačení: 167
Uložení: 167
Analyzujte základné formy podnikania v Slovenskej republike.
-  podľa organizačno-právnej formy rozlišujeme:
o podnik jednotlivca (živnosti)
o obchodné spoločnosti
o družstvá

ŽIVNOSTI:
o  je podnikateľská činnosť vykonávaná podľa podmienok Živnostenského zákona
o  živnosti udeľujú príslušné živnostenské úrady a preukazom je osvedčenie o živnostenskom podnikaní
o  sú to prevažne malé podniky (sféra obchodu, služieb alebo remesiel)
o  živnostník: zodpovedá za všetky záväzky a prípadné straty svojho podniku neobmedzene (celým majetkom)
o  podmienky vykonávania živností:
· 18+, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť
· iné- odborná alebo iná spôsobilosť podľa určitých predpisov
o  živnosti sú ohlasovacie: (pri splnení podmienok sa môžu prevádzkovať na základe ohlásenia)
· voľné- nie je podmienkou odborná spôsobilosť
· remeselné- odborná spôsobilosť získaná vyučením v danom odbore
· viazané- vyžaduje sa aj odborná spôsobilosť potvrdená vykonaním odbornej skúšky

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI:
o  sú právnické osoby
o  zakladajú sa spoločenskou zmluvou (viac osôb), zakladateľskou listinou (1 osoba)
o  OS vzniká dňom zápisu do Obchodného registra, zaniká dňom výmazu z .r.
o  2 druhy OS:
· osobné spoločnosti: vyžadujú osobnú účasť spoločníkov na vykonávaní podnik. činnosti
-  Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
-  Komanditná spoločnosť (k.s.)
· kapitálové spoločnosti- vyžaduje sa len určitý kapitálový vklad do podnikania
-  Spoločnosť s ručením obmedzeným (spol. s r.o.)
-  Akciová spoločnosť (a.s.)

DRUŽSTVÁ:
o  súkromní vlastníci združia svoj majetok, ktorý spoločne využívajú
o  právnická osoba, založiť ho môže min. 5 fyzických alebo 2 právnické osoby
o  vlastníci ručia obmedzene, družstvo ručí neobmedzene
o  štatutárnym orgánom je predstavenstvo družstva, najvyšším orgánom je členská schôdza

Charakterizujte členenie podnikov v Slovenskej republike.

PODĽA VLASTNÍCTVA:
o  štátne podniky
o  súkromné podniky
PODĽA VEĽKOSTI:
v  kritériom je najmä počet pracovných síl
o  malé: 20-25 osôb (flexibilné, labilné)
o  stredné: do 500 osôb (flexibilné)
o  veľké: nad 500 osôb (neflexibilné)
PODĽA ORGANIZAČNO-PRÁVNEJ FORMY:
o  živnosti
o  obchodné spoločnosti
o  družstvá

Uveďte, aké sú tzv. špecifické formy podnikania.
v  nezapisujú sa do obchodného registra
-  tichá spoločnosť
-  konzorcium
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027