Postavenie človeka na trhu práce

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 205 slov
Počet zobrazení: 2 472
Tlačení: 145
Uložení: 145
Zhodnoťte postavenie človeka na trhu práce.
-  práceschopné obyvateľstvo (aktívne pracujúci a nezamestnaní)
Čo je cenou práce na trhu?
-  mzda
Aké formy môže mať mzda?
-  ČASOVÁ MZDA
-  ÚKOLOVÁ MZDA
Akú úlohu plnia Úrady práce sociálnych vecí a rodiny?
-  bezplatne sprostredkovávajú zamestnanie na celom území Slovenska všetkým uchádzačom o zamestnanie, ktorý majú trvalý pobyt v obvode daného úradu práce

Diskutujte o príčinách a negatívnych dôsledkoch nezamestnanosti na sociálne postavenie človeka v spoločnosti.
-  PRÍČINA:
o  práceschopné obyvateľstvo nenachádza na trhu práce svoje uplatnenie
-  DÔSLEDOK:
o  ekonomika vyrába menej statkov ako by mohla
o  štátny rozpočet má nižšie príjmy z daní a má vyššie výdavky
o  rastie kriminalita, alkoholizmus, rozvodovosť
o  klesá životná úroveň
o  nezamestnaný stráca kvalifikáciu, zhoršuje sa jeho fyzické a psychické zdravie

Na príkladoch objasnite jednotlivé druhy nezamestnanosti.
FRIKČNÁ NEZAMESTNANOSŤ:
o  vzniká ako dôsledok pohybu ľudí medzi regiónmi a pracovnými miestami z osobných dôvodov
o  spravidla je to krátkodobá nezamestnanosť
ŠTRUKTURÁLNA NEZAMESTNANOSŤ:
o  vzniká vtedy, keď existuje nesúlad medzi ponukou pracovníkov a dopytom po nich
o  tento nesúlad je dôsledkom zmien v štruktúre národného hospodárstva
CYKLICKÁ NEZAMESTNANOSŤ:
o  vzniká, keď je celkový dopyt po pracovných silách nízky, t.j. najmä v období recesie v ekonomike
SEZÓNNA NEZAMESTNANOSŤ:
o  ide o prechodnú nezamestnanosť v odvetviach so sezónnym charakterom
o  stavebníctvo, cestovný ruch, poľnohospodárstvo,...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014