Helenizmus

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 605 slov
Počet zobrazení: 4 921
Tlačení: 273
Uložení: 285
OTÁZKA Č. 9
„ Nemožno žiť príjemne, ak nežijeme rozumne, pekne a spravodlivo, ale ani rozumne, pekne a spravodlivo, ak nežijeme príjemne.“
(Epikuros)
„ Nech sa ti prihodí čokoľvek, bolo ti to od večnosti predurčené: spleť príčin od večnosti spojila tvoje bytie s touto príhodou.“
  (Marcus Aurélius)

- Na základe výrokov zhodnoťte filozofické smery obdobia helenizmu.
- Vysvetlite pojem helenizmus
- Využite text ukážky a rozhodnite, ku ktorému filozofickému smeru poklasického obdobia možno priradiť názory rímskeho básnika Horatia.

Helenisticko- Rímska filozofia :
- záverečná fáza antickej filozofie
- asi 4. stor. p.n.l. po Aristotelovej smrti
- Atény strácajú dominantné postavenie
- činnosť Alexandra Veľkého → ríša, v ktorej dominuje grécky jazyk a kultúra a filozofia
- Gréci = Heléni = helenistická filozofia
- obdobie rozvoja cca 300 rokov
- formuje sa rímska ríša
- rímska filozofia, rímske obdobie = odlišný charakter
- trvá cca do 5.stor. n.l.
- dochádza k prelínaniu antiky a stredoveku = synkretizmus ( prelínanie smerov )
- už nie gnozeológia a ontológia ale ETIKA = priblíženie sa praktickému životu
- hl.otázka : Hľadanie cesty ku šťastiu
- rozmanitosť = veľa filozofických prúdov
 
Helenizmus :
Helenizmus sa pokladá za významné obdobie antickej kultúry. V období helenizmu sa grécky živel rozšíril ďaleko na východ, kde existovali v Ázii a v Egypte veľké štáty s gréckou vládnucou vrstvou a s mnohými gréckymi mestami a kedy sa v ekonomike, v sociálnom a politickom zriadení i v kultúre prelínali civilizačné prvky grécke s orientálnymi. Helenizmus prenikal aj do západného Stredomoria a pôsobil nielen na Grékov sicílskych a juhoitalských, ale aj na Kartágo a Rím.
Vzdelanosť, umenie, hodnoty a životný štýl starých Grékov prijímal rad národov a súčasne ho obohacoval o domáce tradicie.
 
 
Soticizmus : STOIA = chodba kde sa vyučoval táto filozofia
- zakladateľ : Zenón z Kítia
- delí sa na staršiu, strednú, mladšiu
- zo staršej sa nezachovali zásadné filozof. diela
- mladšia : SENECA a MARCUS AURELIUS
- rozdeľovali filozofiu na : 1. fyzika = otológia = Empedokles 4 živly + 2 princípy   ( aktívny a pasívny )
- 2. logika = sofisti = umenie dokazovať + rétorika
- 3. etika = najdôležitejšia časť
- Hl.úloha : nájsť cestu ku šťastiu = žiť v súlade s prírodou, človek je tvor rozumný  → život bude rozumný
- dobrý život = riadim sa rozumom = APATIA = stav keď je človek zbavený vášne
- zlý život = keď človeka ovládnu vášne
- vo vyššej rímskej spločnosti sa vyžadovala príslušnosť k stoicizmu
 
Epikureizmus : zakladateľ : Epikuros
- protiklad stoicizmu
- spoločný znak = ETIKA
- filozofia pre zhýralcov, pôžitkárov, prasce → mýtus : tzv. epikurejské prasce
- záhradná filozofická škola
- cieľ života : slasť je sprievodca a cieľ šťastného života
- šťastný budeme vtedy keď budeme vyhľadávať slasť
- človek nemôže žiť slastne keby zároveň nežil rozumne a naopak
- slasť : 1. duševná = trvalá
- 2. telesná = dočasná
- ATARAXIA = stav keď si uspokojujem slasti a zároveň ich kontrolujem rozumom
- ontol. a gnozeol. = podobne ako atomisti svet sa skladá z pohybujúcich atómov, empiristi
- v rímskej filozofii : HORÁTIUS ( Carpe diem = užívaj si každý deň )
 
Skepticizmus : skeptik = filozof, ktorý pochybuje
- pochybujú o skutočnom poznaní o absolutnej pravde
- šťastie = nerobiť absolutné závery ( dogmy )
- všetko je relatívne
- nie je to nová myšlienka ( Eleátska škola )
- fil. : PYRHÓN = vytváral trópy = dôkazy, že pravda je subjektívna
 
Eklekticizmus : miešanie prúdov a smerov
- filozofia + náboženstvo ( judaizmus, kresťanstvo )
a)  Alexandrijský : gr.filozofia + judaizmus
ontol.= BOH ( božské atribúty ), absolútna podstata je nad hmotou, možno ho poznať náboženskou askézou BOH – ČLOVEK – HMOTA
 
b)  novopytagoreizmus : Pytagoras + mysticizmus, číselná metafyzika ( uznávali 1 a 2 )  1= Boh, svetlo, dobro 2= hmota, chaos, zlo
 
c)  novoplatonizmus : ( Platón + kresťanstvo )  hl.predstaviteľ : PLOTÍNOS
- objektívny idealista prvá bola idea
- na vrchole je Boh nazýva ho JEDNO
- jedno → hmota tento proces sa nazýva EMANÁCIA ( proces keď z vyžarovania z Boha sa vyžaruje náš konkrétny svet )
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015