Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 485 slov
Počet zobrazení: 2 960
Tlačení: 201
Uložení: 227
OTÁZKA Č. 17 Využite nasledujúce texty a vytvorte prehľad základným myšlienok filozofie B. Spinozu a G. W. Leibniza.
 
„Pod substanciou rozumiem to, čo je samo v sebe a čo sa dá vysvetliť pomocou seba samého, t.j. to, čoho pojem si nevyžaduje iný pojem, aby bol pomocou neho definovaný.
Pod atribútom rozumiem to, čo rozum zaznamenáva o substancii ako niečo, čo patrí k jej podstate.
Pod modom rozumiem stavy substancie, čiže to, čo sa pomocou toho iného vníma.“  (B.Spinoza)
 
  „Monáda, o ktorej bude reč, je iba jednoduchá substancia, čo vytvára zložené substancie.
Tak isto je potrebné, aby každá monáda od každej sa líšila. Lebo v prírode niet dvoch bytostí, ktoré by boli dokonale rovnaké.“
  (G.W.Leibniz)

- Zaraďte oboch predstaviteľov do kontextu vývoja filozofie.
- Vysvetlite pojmy monizmus, dualizmus, pluralizmus.
 
Baruch Spinoza:
-  židovský filozof
-  pôsobil v Holandsku
-  napadol a skritizoval Starý Zákon, ukázal, že sú tam rozpory, na základe toho ho vylúčili zo židovskej komunity = spoločenská smrť
-  dielo : Teologicko – politický traktát
-  obraňoval myslenie človeka, nezávisle od existencie Boha
-  sloboda je v človeku samou tým, že je mysliacou bytosťou
-  prvý významný „ateista“ v dejinách
-  gnozeológia : racionalista veriť možno len rozumu
-  čistá pravda, poznanie, ktoré je intuitívne
-  existuje aj zmyslové poznanie, ale nie je to pravda sú to len predpoklady
-  ontológia : monista = 1 substancia = Boh ( jedno, božské atribúty )
-  Boh je príčinou samého seba ( Causa sui )
-  stotožnil Boha a náš svet = panteizmus
-  Boh = tvoriaca príroda = natura naturans
-  príroda = stvorená príroda = matura naturata
-  chápanie človeka : dualista
-  rozum ( aktívny princíp ) tvorí podstatu človeka
-  emócie ( pasívny princíp )
-  je dôležité aby človek rozumom ovládal svoje emócie
 
Wiliem Leibniz :
-  je nazývaný ako zázračné dieťa
-  prvý významný nemecký vedec
-  považuje sa za zakladateľa novodobej nemeckej filozofie
-  už ako 15-ročný študoval na univerzite
-  v 20-tych rokoch mal už doktorát
-  venoval sa aj politike, mal plány aj v teológii
-  prišiel s myšlienkou aby kresťania a protestanti našli spoločnú cestu
-  dielo: Teodicea
-  gnozeológia : racionalista odmietol zmyslové poznanie, je to len akýsi predpoklad pre rozum
-  pravda : 1. rozumu = čistá, absolutná pravda ( MAT + LOGIKA )
-  2. zmyslov =  náhodná pravda ( ostatné vedy )
-  ontológia : pluralista
-  existuje nekonečný počet podstát = monáda
-  monáda = bod nemateriálnej podstaty = idealista
-  líšia sa, sú rôznorodé
-  sú nedeliteľné, vyvíjajú sa = dialektik
-  1. holé monády = monády pociťujú – anorganická príroda
-  2. vyššie monády = živočíchy
-  3. najvyššie monády = rozum človeka, pociťuje jasné pocity
-  monáda monád = Boh – vševidúca monáda, ktorá je príčinou všetkých monád
-  teodícia : teória o dobre a zle
-  metafyzické zlo = svet tým, že je stvorený
-  fyzické zlo = človek je nedokonalý pretože je stvorený
-  mravné zlo = človek je hriešna bytosť 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012