:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Črty filozofie v polovici 19. storočia

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 1 681
Tlačení: 108
Uložení: 112
OTÁZKA Č. 28 Využitím uvedenej myšlienky vysvetlite základné črty filozofie v polovici 19. storočia.
 
  Filozofiu, ktorá sa rozvíja od polovice 19. storočia, nazývame poklasickou filozofiou. Toto označenie má zdôrazniť predovšetkým zmenu postavenia filozofie, zmenu chápania jej možností, funkcií aj tém, ktoré sa stávajú predmetom filozofovania.
 
- V predchádzajúcom texte je zvýraznené slovo zmena. Vysvetlite, o akú „zmenu“ vo filozofii 19. storočia ide.
- Vysvetlite pojmy antropologizmus a scientizmus. Uveďte príklad.

 
Na ďalší vývoj filozofie vplývali predovšetkým zmeny v spoločnosti v 19. stor. Prvou príčinou je ďalší rozvoj poznania- predovšetkým evolučná teória. Filozofi sa snažia opäť klasifikovať vedy a zistiť, čo všetko je poznateľné.

Ďalším faktorom je nová kapitalistická spoločnosť, ktorá nepriniesla rovnosť proletariátu. Dochádza k budovaniu koloniálnej sústavy, ovládania cudzích krajín a ľudí, rozdeleniu sveta. Znova sa filozofi zaoberajú otázkami slobody  človeka, hodnotami človeka, postavením človeka v spoločnosti, dejinami ľudstva a príčinou existencie človeka.
 
Poklasická filozofia sa na rozdiel od novovekej klasickej filozofie prejavuje pluralizmom – t.j.
· množstvom filozofických škôl, smerov a hnutí
· množstvom filozofických tém a rôznosť prístupov k témam – napr. nové témy: poslanie vedeckej filozofie, poznanie spoločnosti a jej zmeny (A. Comte, K.Marx), otázky viery človeka a jeho vnútorného sveta (S. Kierkegaard), rozpad tradičných hodnotových orientácií človeka (F. Nietzsche), hľadanie zmyslu života a východísk z pesimizmu (A. Schopenhauer) a iné.
 
Filozofické smery tohto obdobia rozdeľujeme do 2 prúdov:

- SCIENTISTICKÉ
→ lat. scientia = veda. Tieto smery pristupujú k filozofii prísne vedecky. Usilujú sa ju rozvíjať v nadväznosti na poznatky ostatných špeciálnych vied (najmä prírodných vied). Z filozofie chcú vylúčiť tie otázky, ktoré presahujú našu zmyslovú skúsenosť a nedajú sa empiricky overiť ani vyvrátiť (metafyzické otázky – napr. či existuje Boh, či má človek dušu a pod.)
o  pozitivizmus
o  marxizmus
o  novokantovstvo

- ANTROPOLOGICKÉ
→ gr. antropos = človek. Tieto smery sa zaoberajú človekom, jeho existenciou, zmyslom jeho života, jeho vnútorným prežívaním a pod.
o  filozofia existencie S. Kierkegaarda
o  voluntaristický iracionalizmus A. Schopenhauera
o  voluntaristická filozofia života F. Nietzscheho
o  filozofia života H. Bergsona
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí Maturita 684 0

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.018