Dialóg Timaios

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Dievča ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 02.08.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 534 slov
Počet zobrazení: 2 750
Tlačení: 267
Uložení: 310
Platónov dialóg Timaios je pokusom sodzein ta fainomena /zachrániť javy/. Je to pokus reagovať na pravdepodobnú kritiku Aristotela a tvoriacej sa peripatetickej komunity a podať teóriu sveta javov. Je to snaha sodzein ta fainomena v zmysle organicky včleniť výklad sveta vnímateľného do filozofie.
Timaios vychádza z toho, čo je nemenné súcno a čo vzniká a zaniká. Nemenné súcno sa dá pochopiť len rozumom, kým premenlivé zmyslami, je predmetom mienky /dóxa/. Vesmír vznikol, no typicky antickým spôsobom. Vesmír nevznikol z ničoho. Jestvuje Demiurgos, boh ktorý tento svet usporiadal. Boh Demiurgos nestvoril svet z ničoho, iba ho usporiadal z chaosu. Kozmos je dokonalý ako môže byť a Demiurgos je dobrý. Demiurgos ho vytváral so zreteľom na súcno, a aj tento viditeľný svet je stvorený ako napodobenina pravého súcna- sveta ideí.

Svet javov je len jeden a má svetovú dušu. Svetová duša vznikla ešte pred svetom fenoménov. Je zložená z troch typov súcna- z nedeliteľného a večne totožného, z nemenlivého a deliteľného a z tretieho ktoré má v sebe podstatu totožného a odlišného. Vidíme tu odrážanie uznávania najdôležitejších ideí /koinonion ton eidon/. Demiurgos násilne zmiešal odlišné, totožné, nedeliteľné, deliteľné a urobil z toho jednu zmiešaninu. Svetová duša sa potom rozdelila na viaceré časti a z nich vznikli obežné dráhy planét. Pomery vzdialenosti planét nie sú náhodné, a rovnako tu má význam hodnota čísla ukazujúca pomery množstiev látky, má to svoj zmysel v pytagoreizme. Duša svet obopína, pričom stred sveta i svet duše je v jednom bode.

Zo zvyškov svetovej duše, čo vyšlo pri delení vytvoril Demiurgos dušu človeka. Tá bola vytvorená s horšou dôkladnosťou ako duša človeka. Takto bol z rovnakého materiálu vytvorený celok, ktorý bol rozdelený do množstva individuálnych duší /toľko, koľko je hviezd/. Každej duši je pridelená jedna hviezda. Ľudská duša je zmyslovým svetom pomýlená v pravom poznaní, no je to možné napraviť tréningom v poznávaní. Svetová duša klamne ovplyvňuje svet poznávania, kruhy totožnosti a odlišnosti sa krútia inými smermi než by sa mali, opačne. Telesnosť sveta je zapríčinená štyrmi živlami, ktoré sú tradičné ako v celej antike. Demiurgos dal svetu pravidelný tvar gule a ten sa pravidelne točí okolo vlastnej osi. Stvoril i čas ako obraz večnosti. Svet obývajú štyri rody živých tvorov: bohovia na oblohe- hviezdy- stálice; okrídlené živočíchy lietajúce vo vzduchu. Stvorení bohovia na príkaz Demiurga vytvorili ľudí. Stvorení bohovia vytvárali ľudské telo a demiurgos tam prispel dušou.

Platón si v tomto dialógu cení pozorovanie vesmíru a kozmických javov. Teda ovplyvnený pytagoreizmom pripúšťa zmysel astrológie. Špecifický je jeho výklad zloženia sveta. Idea je vzor a vec je obraz a okrem toho ešte jestvuje priestor ako schránka. Vplyv pytagoreizmu vidieť najmä v skladaní prvkov z určitých stereometrických útvarov. Podstatou zeme je kocka, podstatou vody je dvanásťsten, vzduchu osemsten, ohňa štvorsten. Oheň, voda a vzduch sa dajú skladať a rozkladať a takto vzniká premena prvkov, u zemi to nie je možné, no zem sa rozpúšťa pri styku s ohňom. No rozklad ohňa, zeme a vzduchu zodpovedá iba povrchovo, nie objemovo! Timaios vykladá o rozličných druhoch ohňa, vzduchu, zeme a vody a o ich vzájomnom miešaní. Takto vysvetľuje vznik rôznych látok. Toto determinuje i vlastnosti látok, ako tvrdosť, mäkkosť, teplota a chlad, hmotnosť etc...

Platón na záver vykladá svoju predstavu o biológii človeka.
Hovorí o činnosti jednotlivých orgánov. Pri tele rozlišuje žlč, sliz a miazgu a ako jeden z dôvodov chorôb uvádza aj nerovnováhu. Práve opis ľudského tela v Timaiovi mal vplyv na iatrochémiu v období renesancie. Duševné zdravie treba udržovať aj rovnováhou medzi vecami ducha a tela. Timaios bol počas vrcholného stredoveku jediným preloženým Platónovým dielom, ktoré sa udržalo ako známe a stále čítané a preto malo neustále veľký vplyv.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#priklad na dialog #dialog-vzory #dialog #co je dialog #čo je to dialog


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012