:: Prihlásenie



Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Maturitné témy z náuky o spoločnosti

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 610 slov
Počet zobrazení: 5 237
Tlačení: 407
Uložení: 424
Maturitné témy z náuky o spoločnosti

Psychológia - veda o človeku a jeho psychike
- predmet psychológie
- systém psychologických disciplín
- vývin psychiky, úloha dedičnosti a prostredia

Poznávacie psychické procesy
-pociťovanie, vnímanie, predstavivosť
- pamäť
- pojmové poznanie

Dynamika psychiky
- motivácia a typy motívov
- emócie a ich vplyv na jedinca

Osobnosť a jej poznávanie. Psychické zdravie a stres
- osobnosť, jej charakteristika
- typy osobnosti
- stres a jeho štádiá
- význam duševnej hygieny pre jedinca

Sociológia ako veda. História a súčasnosť sociológie
- predmet sociológie a jej rozčlenenie
- sociologický výskum
- socialogické koncepcie minulosti ( Comte, Marx, Durkheim, Weber ) a súčasnosti

Socializácia jednotlivca a sociálna kontrola
- socializácia a jej význam pre začlenenie jednotlivca do spoločnosti
- sociálna rola, sociálny status, fázy socializácie
- sociálna skupina, druhy sociálnych skupín
- deviácia a sociálna kontrola, jej formy

Rodina, komunita, náboženské spoločenstvo
- charakteristika rodiny, typy rodiny a manželstiev
- životný cyklus rodiny
- komunita a jej formy
- komunity v tradičnej a modernej spoločnosti

Základné problémy prežitia v spoločnosti
- problém prežitia v prostredí
- problém legitimizácie sociálnych nerovností
- problém orientácie vo svete
- problém sociálnej kontroly

Pramene európskej právnej kultúry. Systém práva
- vzťah civilizácia - právna kultúra
- myšlienkové zdroje
- systém práva
- štádiá legislatívneho procesu

Právny štát, ľudské a občianske práva
- história vzniku koncepcie právneho štátu
- znaky a charakteristika právneho štátu
- náprava nezákonnosti v právnom štáte
- filozofia a štruktúra ľudských práv
- ochrana ľudských práv

Poslanie a úlohy štátu. Štátna moc
- zvrchovanosť štátu, jeho právny charakter
- občianstvo človeka, občianske slobody, práva
- deľba štátnej moci
- formy štátu a vlády
 
Politické strany a nátlakové združenia
- volebný systém
- vznik politických strán a ich klasifikácia
- ekonomické a neekonomické nátlakové skupiny

Ekonómia ako veda. Vývoj ekonomického myslenia
- predmet a rozdelenie ekonómie
- základné ekonomické zákony
- ekonomika a jej rozdelenie
- ekonomické teórie ( merkantilizmus, fyziokratizmus, klasická, marxistická, neoklasická ekonomická teória, monetarizmus )

Trh a trhový systém. Fungovanie trhového mechanizmu
- základné ekonomické otázky a spôsoby ich riešenia
- trh, typy trhu a jeho subjekty
- procesy trhového mechanizmu

Výrobné faktory. Základné formy podnikania
- pôda a prírodné zdroje
- práca a ľudský kapitál
- trh kapitálu
- podnik, podnikanie a členenie podnikov

Ekonomická úloha štátu. Ekonomická integrácia
- funkcie štátu a jeho hospodárska politika
- monetárna politika, peniaze, bankový systém
- fiškálna politika
- národné a svetové hospodárstvo

Základy religionistiky
- charakteristika teológie a religionistiky
- klasifikácia náboženstiev
- svetové náboženstvá

Filozofia ako veda. Filozofia ako súčasť kultúrneho celku
- vzťah filozofia - mytológia
- predmet a základné disciplíny filozofie
- vzťah filozofie, vedy, náboženstva a politiky

Antická grécka filozofia - predsokratovské obdobie
- podmienky vzniku gréckej filozofie
- hľadanie arché vo filozofii milétskej školy, pytagorovcov, Herakleita, pluralistov a atomistov

Klasická grécka filozofia
- antropologický obrat vo filozofii sofistov
- život a filozofia Sokrata
- objektívny idealizmus a štátoprávna teória Platóna
- logika, metafyzika, kozmológia, antropológia a štátoprávna teória Aristotela

Poklasické obdobie antickej filozofie
- filozofia obdobia helenizmu - stoicizmus, epikureizmus, skepticizmus
- rímska filozofia - eklekticizmus, stoicizmus, novoplatonizmus, novopytagoreizmus

Orientácia filozofie v stredoveku
- rozčlenenie stredovekej filozofie
- patristika, filozofia A. Augustína
- scholastika - spor o univerzáli, Anselm, Abelárd
- filozofia T. Akvinského

Vznik novodobého filozofického myslenia v období humanizmu a renesancie
- podmienky vzniku renesančnej filozofie
- prírodná renesančná filozofia ( Kuzánsky, Bruno )
- sociálna renesančná filozofia ( Machiavelli, Bodin, Grotius, Morus, Campanella )

Racionalizmus v novovekej filozofii
- filozofia R. Descartesa
- ontológia a etika B. Spinozu
- pluralizmus T. W. Leibniza
- filozofia T. Hobbsa

Empirizmus v novovekej filozofii
- filozofia F. Bacona
- empirizmus J. Locka
- empirizmus a solipsizmus G. Berkeleyho
- agnosticizmus D. Huma

Osvietenstvo v európskom filozofickom myslení
- podmienky vzniku filozofie
- F. M. Arouet - Voltaire
- Ch. L. Montesquieu a jeho sociálna filozofia
- J. J. Rousseau
- Encyklopedisti

Nemecká klasická filozofia
- filozofia I. Kanta
- dialektika a idealizmus G. W. F. Hegela
- filozofia Fichteho a Schellinga

Poklasické filozofické myslenie
- scientistické prúdy poklasickej filozofie - pozitivizmus, novokantovstvo, marxizmus
- antropologická poklasická filozofia -
- S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche

Súčasná filozofia, hlavné myšlienky antropologickej orientácie
- fenomenológia
- filozofia existencie a existencializmus
- filozofická antropológia
- hermeneutika

Súčasná filozofia - scientistická a pragmatická orientácia
- analytická filozofia
- pragmatizmus
- neorealizmus
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.1)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Zadania maturitných tém z náuky o spoločnosti (NOSka) Maturita 354 5.3
0.016