Novoveká filozofia

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 02.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 505 slov
Počet zobrazení: 3 515
Tlačení: 318
Uložení: 320
NOVOVEKÁ FILOZOFIA
RENESANČNÁ FILOZOFIA
-  renesancia prechod medzi stredovekom a novovekom
-  14. storočie vznik renesančných myšlienok vo Florencii
 
Znaky renesancie:
a)  sekularizácia – svetskosť, zosvetštenie
b)  návrat k antike – objavenie atického umenia, kultúry, módna bola výučba gréčtiny
c)  kritika scholastiky
d) zmena pohľadu na svet  vďaka objavom, vynálezom – nové kontinenty, kníhtlač, kompas, pušný prach
e)  pozornosť sa sústredila na človeka, na pozemský život, individuálnu jedinečnosť
f) človek sa zbavil stredovekého názoru, že je len hriešnik
g)  oslava prírody , objavila sa túžba zmocniť sa prírody vedou a umením
h)  riešia sa otázky etické, štátoprávne, náboženské
 
Päť základných oblastí novovekého myslenia:
 
A)  FILOZOFIA
-  obrovský vplyv na rozvoj filozofie malo obrodenie platónskej filozofie. vzniká Platónska akadémia vo Florencii, pri dvore Mediciovcov. Zakladateľ Marsilio Ficino, ktorý preložil všetky Platónove dialógy.
-  Vplyv predsokratovského myslenia: Bernardino Telesio, Francesco Patrizzi
 
 
MIKULÁŠ KUZANSKÝ (1401 - 1464)
 -  Kuzanský  zastáva pozíciu panteizmu:
 - Boha = príroda. Boh je nekonečný, jediný začiatok a zároveň podstata všetkého.
  - Boh zahrňuje v sebe všetky súcna i protiklady - konečné, nekonečné; maximum, minimum;
  kružnica zväčšujúca svoj priemer s ňou splynie – kružnica splynie s priamkou
 
 - Vzťah Boha a sveta - „O učenej nevedomosti“
 
GIORDANO BRUNO  (1548- 1600)
-  sformuloval myšlienku o nekonečnosti vesmíru a o existencii nekonečného množstva svetov
-  ústredná kategória jeho filozofie je JEDNO – univerzum, večné, nekonečné, večné, prebiehajú v ňom neustále zmeny, ono samo sa nemení, je dokonale krásne= BOH.
-  Koncepcia panteizmu – stotožnenie Boha so skutočnosťou, Boh sa rozplýva v prírode
-  Za svoje názory upálený 1600
-  Rozsudok prijal slovami: „Vynášate nado mnou rozsudok s väčším strachom než s akým ho ja počúvam.“

B)  NOVOVEKÁ PRÍRODOVEDA
 - novoveká prírodoveda sa delí na vedu o maxime - astronómia a vedu o minime - anatómia
Veda o maxime  - Astronómiaodvracia sa od geocentrizmu a presadzuje heliocentrizmus.
Mikuláš Kopernik ( 1473 – 1543 )

Galileo Galilei ( 1564 – 1642)  - A predsa sa točí! (Zem sa krúti okolo svojej osi). Zakladateľ modernej mechaniky.
Isac Newton ( 1643 – 1727) – jeho dielo Mechanistické princípy prírodnej filozofie vysvetľujú prírodu mechanisticky.
 
Veda o minime – skúma sa ľudské telo.
A. Vesalius vytvoril ,, atlas ľudského tela“  - Kolombus ľudského tela
Paracelsus rozvoj farmácie
 
C)  NÁBOŽENSTVO
 
Martin Luther ( 1483 – 1546) – zavrhuje cirkev ako jediného sprostredkovateľa medzi Bohom a človekom s čím súvisí aj predávanie odpustkov. Možnosť vykúpenia máme vďaka viere v Písmo, individuum je schopné výkladu Biblie.
Ďalší reformátori – Kalvin, Zwngli.....
 
D)  MORÁLKA A ETIKA
 - učenecká, filologická línia - renesančný humanizmus - Erazmus Roterdamský . Jeho dielo Chvála bláznivosti – kritizuje kráľov, pápeža a žiada uplatniť rozum.
 - laická línia - Michel de Montaigne – človek sa narodí s určitým náboženstvom preto požaduje istú toleranciu medzi národmi.
 
E)  UĆENIE O ŠTÁTE
 Niccolo Machiavelli (1469 – 1527 - Vladár

Jean Bodin  (1530 -95) - rozlišoval prirodzené od božského práva, naznačil myšlienku spoločenskej zmluvy
 
 Hugo Grotius (1583 -1645) - zdôrazňoval rozdiel medzi prirodzeným a občianskym právom, zdôrazňoval potrebu medzinárodného práva
 
Sociálne utópie – vízie štátu bez súkromného vlastníctva, štát zabezpečí sociálnu rovnosť a spokojnosť občanov.
Thomas Morus (1478 - 1535)Utópia –
 
Tomasio Campanella (1568 - 1639)  - O slnečnom štáte
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015