Základné pojmy

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: unikik (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 630 slov
Počet zobrazení: 4 219
Tlačení: 307
Uložení: 343
A priori: tento termín označuje poznanie získané pred skúsenosťou a nezávisle od nej, vychádza z čisto rozumových dôvodov, bez predchádzajúcej skúsenosti,

A posteriori:  termín označujúci poznanie získane (empíriou) skúsenosťou,

Absolútno: termín idealistickej filozofie používaný na označenie večného, nekonečného, dokonalého a nezmeniteľného subjektu, bytie, ktoré je podstatou všetkého existujúceho samého pre seba,

Abstrakcia: je to jedna zo stránok, foriem poznania, spočívajúca v myšlienkovom odhliadnutí od mnohých vlastností predmetov,

Agnosticizmus: učenie, ktoré  úplne alebo čiastočne popiera možnosť poznať svet,

Altruizmus: mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom, na seba obetovaní sa,

Analógia: zistenie podobnosti v niektorých stránkach, vlastnostiach alebo vzťahoch medzi na prvý pohľad netotožnými objektmi,
Analýza: proces myšlienkového, alebo faktického rozčlenenia celku na jednotlivé časti,

Antinómia: vznik dvoch protirečivých, ale rovnako zdôvodnených  súdov v priebehu usudzovania,
Antropocentrizmus: smer hlásajúci, že človek je stredom svetového diania,

Antropológia: veda o človeku, ktorá skúma jeho vznik, vývin, jeho telesné vlastnosti a postavenie v prírode vzhľadom k  ostatným živočíchom,

Apeiron: pojem označujúci nekonečné,

Apória: pojem označujúci ťažko riešiteľný problém kvôli rovnosti protikladných argumentov, (apórie o letiacom šípe - Herakleitos)

Arché – začiatok, počiatok, pôvod princíp, podstata vecí (ranná gr. fil.),

Ataraxia: stav úplného duševného pokoja a nevznetlivosti, ktorým sa podľa mienky niektorých  starogréckych filozofov dosahuje múdry stav nerušeného pokoja,

Ateizmus: systém názorov, ktoré odsudzujú vieru v nadprirodzené (duchov, bohov a iné),

Autonómia: nezávislosť osobnosti od vonkajších vplyvov, či prírodných, spoločenských, náboženských alebo iných vplyvov,

Axiológia: filozofické skúmanie podstaty, hodnôt, je to vedný odbor o hodnotách,

Axióma: základná poučka, ktorá sa prijíma a pokladá za pravdivú, je to zásada,

Bytie: fyziologický pojem označujúci objektívny svet, hmotu jestvujúcu nezávisle od vedomia – jestvovanie, bytie, existencia

Cnosť: vyjadruje moc a silu vôle, Cnosť v morálnom zmysle: schopnosť konať v súlade s morálnymi pravidlami či normami,

Cnosť v rozumovom zmysle: cieľom je zdokonaliť človeka vo vzťahu k poznaniu mravného konania,

Cynizmus: smer opovrhujúci spoločenskými konvenciami a inštitúciami = bezohľadné, hrubé, bezcitné správanie sa,

Daimonion:
z gr. božská moc, božská bytosť; podľa Sokrata (božský) vnútorný hlas, svedomie, ktoré usmerňuje, nabáda na určité konanie, ktoré zároveň varuje človeka pred nesprávnym konaním,

Dedukcia: logické odôvodnenie jednotlivého prípadu, záver zo všeobecných poznatkov,

Deizmus: učenie, kt. uznáva existenciu Boha ako neosobnej príčiny sveta,

Determinizmus: učenie o všeobecnej zákonitej súvislosti a príčinnej podmienenosti javov,

Indeterminizmus: charakteristické popieranie všeobecnej kauzality – učenie popierajúce nevyhnutné súvislosti javov v prírode a spoločnosti,

Dialektika: veda o najvšeobecnejších zákonoch vývoja prírody, spoločnosti a myslenia – umenie výrečnosti,
Dialektika môže byť:
1.v stredoveku – logika, druhé zo 7 slobodných umení;
2.teoretické úsilie o riešenie otázok podstaty, jednoty a foriem pohybu;
3.umenie zaobchádzať s pojmami, umenie logicky myslieť, uvažovať, umenie viesť diskusiu, umenie výrečnosti;
4.metóda skúmania protirečení v samej podstate;
(Filozofia sa nevie jednotne zhodnúť na význame pojmu dialektika. Rôzni filozofi pomenúvajú dialektiku odlišným spôsobom.)

Dilema: sporná voľba medzi dvoma protikladnými možnosťami,

Diskurz: úsudok, sprostredkovanie – označenie akéhokoľvek prejavu, ktoré vykazuje typické znaky svojej doby.

Dôkaz: usudzovanie, ktoré ma odôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť istého tvrdenia,

Doxa:  ne hodnoverná mienka – predstava, názor, od klamného zadania až po správne mierenie,

Dualizmus:
filozofické myslenie, ktoré pokladá hmotnú a duchovnú substanciu za rovnocennú,

Duch: pojem, ktorý je v najširšom zmysle totožný s pojmom ideálno, vedomie, v úzkom zmysle totožný s pojmom myslenie,

Egoizmus: životný princíp a morálna kvalita charakterizujúca človeka z hľadiska jeho vzťahu k spoločnosti a ľuďom,

Empirizmus: smer uznávajúci zmyslovú skutočnosť, praktické skúsenosti ako jediný prameň poznania človeka,

Encyklopédia: racionálny slovník vied, umení a remesiel,

Estetika: veda o podstate a zákonoch krásy, estetična,

Etika: náuka o mravnosti,

Eudaimonia: etický princíp považujúc úsilie človeka o blaženosť za prameň blaženosti,

Evidencia: zrejmosť, očividnosť, kt. si už nevyžaduje ďalšie overovanie.

Evolúcia: chápe sa ako zmena bytia a vedomia, ktoré zahrňuje tak kvantitatívne ako i kvalitatívne zmeny,

Existencia: jeden zo zákl. pojmov existencionalizmu, označujúci spôsob bytia jedinca,  filozofický pojem, ktorý označuje všetko živé
Zdroj: Filozofia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028