Ján Amos Komenský

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: unikik (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 433 slov
Počet zobrazení: 4 732
Tlačení: 384
Uložení: 401
JAN AMOS KOMENSKÝ 1592-1670
- je jedným z najvýznamnejších osobností v oblasti pedagogiky,
- najviac citovaný autor v pedagogickej Literatúre,
- jeho dielom sa zaoberá špeciálna vedecká disciplína komeniológia,
- Komenský svojim myslením zasahuje celú oblasť pedagogiky,
- narodil sa v Čechách, študoval v Nemecku,
- po dlhoročnom prenasledovaní musel v r. 1627 so svojim veriacimi bratmi odísť do exilu (Lešno v Poľsku), Anglicka, Švédska, Maďarska, Sedmohradska a nakoniec do Holandska, kde našiel nové útočisko a kde prežil posledné roky svojho života,
- jeho výrok „moje dielo bolo putovaním, vlasť som nemal“ poukazuje nielen na jeho osud, ale aj na jeho základný postoj,
- Komenský chápe svet v najhlbšom zmysle ako labyrint, nie je mu vlasťou, ale prípravou na druhý svet,
- ide mu o to, aby našiel najvyššiu jednotu, t. j. Boha
- cieľom jeho celého diela je christianizácia života, príprava človeka na nebeský život,
- jeho výchovný cieľ: 3 stupne: poznať seba a svet,
                                                 ovládnuť seba,
                                                 povzniesť sa k Bohu,

Z toho vyplývajú 3 základné oblasti výchovy – vzdelanie vo vedách a umení, mravná výchova a náboženská výchova.
-Základný didaktický zákon – učiť všetko príkladom a praxou, presadzuje induktívnu metódu (najprv bezprostredná skutočnosť a na základe nej sa zovšeobecňuje záver a dôsledky vyplývajúce pre prax).
- Didaktické princípy: názornosť, systematickosť, aktívnosť, primeranosť a pod.
Školská organizácia:
- Do 6 rokov – škola materská (teda sústavná výchova v rodine)
- Od 6- +12 rokov (škola všeobecná, v materinskom jazyku)
- Od  12-18 rokov (škola latinská v univerzálnom svetovom jazyku)
- Od 18-24 rokov – akadémia
- je priekopníkom celoživotného vzdelávania (súčasný moderný trend),

DIELA:
Veľká didaktika/- didactica magna-  Umenie ako dobre učiť, rieši základné ciele výchovy, jej obsah, princípy, metódy a prináša návrh organizačnej štruktúry školstva pre všetku mládež. Výchova musí zahŕňať tri oblasti: poučenie alebo vzdelanie, mravnosť a bohabojnosť, princíp usporiadanosti. Tak ako robí príroda všetko v pravý čas a predvídavo sa vie o všetko potrebné postarať, tak človek má využiť jar života a učiť sa v mladosti. Škola sa má pri výchove ducha a mravnej výchove, pokiaľ je to len možné vzdať telesných trestov. Najlepší postup na udržanie disciplíny má nebeské Slnko, ktoré poskytuje rastúcim veciam svetlo a teplo vždy, dažďa vietor často, blesky a búrku zriedka, i keď tieto veci slúžia ich dobru.

Informátorium školy materskej – systematický návod pre matky, ako úspešne rozvíjať výchovu najmenších v rodine a ako pripravovať na školskú dochádzku.

Brána jazykov otvorená – umožňuje učiť sa veciam a slovám a neodtŕhať jazykovú výchovu od poznávania skutočnosti.

Škola na javisku – súbor didaktických hier, táto publikácia sa snaží priblížiť pútavou formou niektoré javy z rôznych oblastí.

Svet v obrazoh (Orbis pictus) – medzinárodne preslávená obrázková učebnica.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016