Hydrosféra

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 16.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 734 slov
Počet zobrazení: 11 572
Tlačení: 679
Uložení: 646
- vodný obal Zeme: voda v oceánoch a na pevnine sústredená v riekach,jazerách,ľadovcoch,atmosfére a podpovrchová voda : voda v pôde, podzemná voda,
- obeh vody: - výpar, prenos vodných pár v atmosfére, ich kondenzácia a vznik zrážok, povrchových a
podpovrchový odtok, celkové množstvo vody,ktoré sa podiel na obehu vody na Zemi je
asi 525 000 km3
- obehom vody medzi jednotlivými zložkami hydrosféry prebieha proces látkovej a
energetickej výmeny,
Svetový oceán
 -voda sústredená v oceánoch a moriach tvorí súvislý obal Zeme a vytvára svetový oceán,
 -pre svoju vysokú tepelnú kapacitu je obrovským akumulátorom tepla, (10mvrstva vody oceánu absorbuje viac tepelnej energie ako celá atmosféra )
 - delí sa na oceány: Tichý oceán, Atlantický oceán, Indický oceán, Severný ľadový oceán, Južný oceán,
 - more je časťou  oceánu, rozdeľujú sa na okrajové, medziostrovné, vnútrozemské,

Reliéf dna oceánov morí
- rozdeľujeme ho na tri typy: podmorské okraje pevnín (šelf, pevninový svah,úpätie)
  šelf- rovná plocha skláňajúca sa od pobrežnej čiary do hĺbky 200m, pevninový svah- výrazný
  stupeň,ktorý lemuje šelf,úpätie nadväzuje  na pevninový svaha končí v hĺbke 3 500 - 4 500 m
   prechodné oblasti ( hlbokomorské priekopy- úzke zníženiny morského dňa)
vlastné oceánske dno (oceánske panvy, oceánske chrbty )
 - dno oceánu tvoria sedimenty: pevninové- prinášané do oceánov riekami, ľadovcami a vetrom,
  hlbokomorské - tvorené zvyškami odumretých morských živočíchov,
Teplota morskej vody:- vyznačuje sa pásmovitosťou, pásmo najvyšších teplôt ( 26°C ) sa nachádza
  severne od rovníka- vplyv Antarktídy,
Slanosť morskej vody: -salinita - charakteristická vlastnosť morskej vody, priemerná slanosť svetového
oceánu je 35 ‰( 35g soli v 1000 g vody),
- salinitu ovplyvňujú výpar z hladiny,zrážky, prítok riečnej vody,zamŕzanie a
  rozmŕzanie vertikálne premiešavanie, horizontálny presun morskej vody,
   - najvyššia salinita oblasť subtrópov- výpar prevyšuje zrážky,Červené more-42‰
Pohyby morskej vody: -tri základné druhy vplyvov- a) kozmické vplyvy - príťažlivosť Slnka a Mesiaca,
b) fyzikálnomechanické vplyvy -  slnečné žiarenie, cirkulácia vzduchu ,
c) geodynamické vplyvy -  tektonické pohyby v zemskej kôre,
- základné pohyby : príliv a odliv, vlnenie (vetrové, príboj, tsunami), prúdy
  ( povrchové, hlbinné, výstupné, zostupné )
- morské prúdy - teplé - Golfský, Kuro-šio, Brazílsky,
   studené - Kanársky,Oja-šio, Labradorský,
 - ovplyvňujú podnebie ( Golfký prúd severozápadné pobrežie
  Európy, Labradorský prúd východné pobrežie Kanady),
Využitie svetového oceánu: - prírodné bohatstvo- ťažba soli, ropy a zemného plynu,ložiská železa,
mangánu, medi, a iných vzácnych kovov, pitná voda,
- zdroj potravín -  morský rybolov, zdroj energie - prílivové elektrárne,
- námorná doprava - Atlantický oceán,
- znečisťovanie svetového oceánu,
 
Vodstvo na pevnine
Povrchové toky: rieky a potoky- tvoria riečnu sieť, má rôzny tvar- stromovitý, vejárovitý,perovitý...
- vodný tok - prameň, prítok, spád,ústie, dĺžka, povodie, prietok, vodný stav,režim odtoku
  povodie - územie,z ktorého hlavný tok s prítokmi odvádza povrchovú i podzemnú vodu,
  rozvodie - hranica medzi povodiami,
  hustota riečnej siete povodia - pomer celkovej dĺžky tokov v povodí a plochy povodia,
  vodný stav - výška vodnej hladiny v toku nad nulou merného zariadenia,
  prietok - množstvo vody, ktoré pretečie profilom rieky za sekundu,
  špecifický odtok - množstvo vody, ktoré odtečie z km2 povodia za sekundu,
  režim odtoku - zmeny vodného stavu, prietoku,teploty vody v priebehu roka,
 
V jednotlivých podnebných pásmach majú vodné toky rozdielny vodný režim:
1. rovníkový režim odtoku : vyrovnaný stav s dvoma málo výraznými maximami. Kongo, Amazon,
2. monzúnový režim odtoku : vysoký prietok v letných mesiacoch v období monzúnových dažďov-
Mekong,
3 snehovo-dažďový režim odtoku sibírskych a kanadských riek : hlavným zdrojo je topiaci sa sneh-
Ob,
4. dažďovo-oceánsky režim odtoku západoeurópskych riek : najväčšie stavy sú koncom zimy- Temža
5. vysokohorský snehovo-dažďový režim odtoku: maximálny prietok má v apríli a v máji – Dunaj
6. snehový režim  odtoku nížinných riek východnej Európy:. odtok stúpa od apríla do mája pri tpení snehu,
  potom prudko klesá, v lete veľa vody stráca s výparom- Volga
7. ľadovcový režim odtoku : maximum je v letných mesiacoch pri topení snehu- Rhôna
 
Jazerá: prirodzené vodné nádrže,vznikli rúznym spôsobom, podľa toho rozlišujeme: ľadovcové jazerá – Ladožské, tektonické – Bajkal, vulkanické- Titicaca, zmiešaného pôvodu- Veľké kanadské jazerá
Umelé vodné nádrže- využitie povrchovej vody, výroba elektrickej energie, ochrana pred povodňami,doprava, zavlažovanie, chov rýb,( Bratská- Angara, Akosombo- Volta, Asuánska – Níl )
Ľadovce- najväčší zdroj pitnej vody, môžu byť pevninové ( Antarktída, Grónsko ),
horské- nad snežnou čiarou- Kilimandžáro ( 5 200m, )
Podpovrchová voda - pôdna a podzemná ( tvorí súvislú hladinu), minerálne vody- vody, ktoré obsahujúurčité množstvo rozpustených minerálnych látok- vplyv geologickej stavby a tektoniky územia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016