Slovensko

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 24.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 640 slov
Počet zobrazení: 19 452
Tlačení: 883
Uložení: 779
SLOVENSKO
Vznik : 1.1.1993  Rozloha : 49 035km2
Hlavné mesto : Bratislava   Poloha: v strednej Európe, vnútrozemský štát 
  v strede mierneho pásma
Rovnobežky: 48˚,49˚  Poludníky: ,17˚,18,19˚,20˚,21˚,22˚
Najsevernejší bod :  Oravská Polhora  Najjužnejší bod: Patince
Najzápadnejší bod : Záhorská Ves  Najvýchodnejší bod: Nová Sedlica
Najvyšší bod : Gerlachovský štít  Najnižší bod: rieka Bodrog na hranicich94 m nad morom
Dĺžka hraníc :1672 km, 75 % prirodzené hranice,( Ukrajina 98km, Maďarsko 669km)
Tvar územia: S-J- 197 km, V-Z- 429km

POLOHA: -poloha matematickogeografická,
  -poloha k oceánom a moriam – vnútrozemský štát- prieplav Rýn – Dunaj-Mohan
  -  rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom, 
  -poloha vzhľadom na nadmorskú výšku: -  nížina do 300m m.n.m.  40,6 %
- nízka  vysočina :od 300- 750 m.n.m. 40,9  %
   - stredná vysočina : od 750- 1 500 m.n.m. 17,6 %
- vysoká vysočina  . nad  1 500 m.n.m 0,9 %
- geopolitická – križovatka významných ciest ( Jantárová cesta, Dunajská cesta)
- člen EÚ, NATO
 
GEOLOGICKÝ VÝVOJ
- pestrá geologická stavba, pohorie Karpaty ( súčasť Alpsko-himalájskej sústavy- vrásnenie
  v druhohorách a v treťohorách)
- hlavné etapy vrásnenia Álp: 1.etapa : starohory a prvohory- niekoľkokrát zvrásnené usadené 
  horniny, magmatická činnosť
  2.etapa:  koniec prvohôr,várijské vrásnenie- vznik magmatických
telies granodiority, žuly- základ jadrových pohorí
  3.etapa : druhohory, krieda. Alpínske vrásnenie- vrásnenie
 usadených hornín, vznik príkrovov,- utvára sa centrálna 
  časť  Západných Karpát.
- dôsledok vývoja spôsobeného viacerými fázami vrásnenia vznik- pásmovitej geologickej stavby-
smer S- J, vyčleňujeme geologické pásma, ktoré sa líšia vlastnosťami, vekom hornín:
 
1.Čelná karpatská priehlbenina – Morava, Sliezsko- do Poľska
2.Flyšové pásmo – severozápad a sever Slovenska,pohoria: Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty,
Javorníky, Babia hora, Pilsko,Čergov, Bukovské vrchy
-  horniny: pieskovce, ílovce, zlepence
-  využitie- stavebníctvo
3.Bradlové pásmo – oddeľuje Vonkajšie a Vnútorné Karpaty, pohoria:Myjavská pahorkatina,
   Biele Karpaty ( Vršatecké bradlá),  Kysucká a Oravská vrchovina, Pieniny
  - horniny: vápence, sliene
  - využitie- výroba cementu
4.Jadrové pohoria – pohoria: Malé Karpaty, Veľká a Malá Fatra, Vysoké a Nízke Tatry,
Strážovské vrchy, Slovenské rudohorie,
  - horniny: žuly, granodiority,ruly, svory, fylity
Slovenké rudohorie-rudy železa, antimónu, medi,
5.Sopečné pohoria- pohoria: Burda, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Poľana, Slanské vrchy,
Vihorlat,
-  horniny: andezity, ryolity,bazalty, tufy, sopečné brekcie v Krupinskej planine
-  využitie- andezity a bazalty- stavba domov a ciest
6.Neogénne kotliny - pokles v mladších treťohorách- zaliate morom- usadzovanie štrky, piesky, íly
- rozklad morských organizmov-ložiská ropy-Gbely, zemného plynu- Láb
   -ložiská hnedého uhlia a lignitu- Kúty, Handlová, Nováky, Veľký Krtíš
  - ložiská soli- Solivar pri Prešove, Zbudza
  - íly- výroba tehál a keramických výrobkov
RELIÉF
-  pôsobenie vnútorných ( endogénnych) síl
-  pôsobenie vonkajších ( exogénnych) síl :
Ľadovcový reliéf:- utváral sa v štvrtohorách- ľadovcové doliny- trógy U, ľadovcové kotly- kary
plesá,morény,
Veterný reliéf :– činnosť vetra- odnášanie zvetraných čiastočiek hornín a ukladaniev nížinách,
-  pieskové presypy- Záhorská nížina, Podunajská nížina, Východoslovenská nížina
 
Riečny reliéf: - najrozšírenejší,zarezávanie riek- doliny V, terasy, nivy, náplavové kužele
 tiesňavy, kaňony,- Váh – Malá Fatra, Dunajec- Pieniny,
Krasový reliéf: - Slovenský kras, Slovenský raj, Muránska planina,
  - krasové útvary -povrchové:krasové jamy, škrapy
   - podpovrchové: jaskyne-Domica, Driny,
Antropogénny reliéf:- činnosť človeka: spracovanie surovín- haldy, násypy,
 
Pôsobením exogénnych a endogénnych činiteľov- vznik rôznych reliéfu- základ geomorfologického členenia nášho územia.
-  celé územia Slovenska patrí do Alpsko –himalájskej sústavy
-  všetky pohoria a kotliny sú súčasťou Karpát
-  z juhu slovenské Karpaty lemuje Panónska panva, ktorá zahŕňa všetky naše nížiny  
PANÓNSKA PANVA: Viedenská kotlina- Záhorská nížina: Chvojnícka pahorkatina
  Borská nížina 
  Malá dunajská kotlina- Podunajská nížina :Podunajská rovina
 Podunajská pahorkatina
Východoslovenská rovina
  Veľká dunajská kotlina- Východoslovenská nížina:
   Východoslovenská rovina 
 Východoslovenská pahorkatina
KARPATY:  Západné : Vonkajšie: Myjavská pahorkatina, Javorníky, Oravské Beskydy,
  Spišská Magura, Pieniny, Levočské vrchy, Šarišská vrchovina,
  Vnútorné: Malé Karpaty, Považský Inovec, Veľká a Malá Fatra,Tatry
  Východné: Vonkajšie: Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy
Vnútorné: Vihorlatské vrchy,
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018