Opisný slohový postup

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 339 slov
Počet zobrazení: 7 290
Tlačení: 404
Uložení: 360
- Vysvetlite princípy opisného slohového postupu.
- Charakterizujte kompozíciu opisu.
- Porovnajte opis a charakteristiku ako základné útvary opisného slohového postupu.
- Rozhodnite, či v uvedených ukážkach ide o opis, alebo o charakteristiku. Svoju odpoveď zdôvodnite:

1. Opisný slohový postup

- slúži na vymenovanie znakov a vlastností osoby, veci alebo činnosti, na priblíženie, znázornenie niečoho alebo niekoho niekomu inému.
- Prevládajú v ňom menné slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená a zámená)
- Znaky a vlastnosti osôb, zvierat, vecí, činností sa vymenúvajú v istom poradí, ktoré do istej miery závisí od podávateľa, pretože ten im stanovuje dôležitosť- od dôležitých po menej dôležité. Podávateľ stanovuje takisto aj hierarchiu, čo znamená, že nie vždy je text zostavený objektívne, pretože v ňom zohráva úlohu subjektívny postoj, názor podávateľa. Uplatňuje sa hlavne v hovorovom, náučnom a umeleckom štýle.

2. Kompozícia opisu

- závisí od funkcie opisu
- Opis sa snaží čo najpresnejšie a najnázornejšie slovami vystihnúť pozorovaný predmet jav či osobu a ich znaky, črty a vlastnosti
- Kompozícia má byť vecne účelná a prehľadná, môže byť použitá aj forma výpočtu
- Veľmi dôležitá je logická postupnosť (napríklad pri opise výzoru osoby opisujeme od hlavy po päty)

3. Opis


- základný slohový útvar opisného slohového postupu, často sa vyskytujúci aj v rámci iných slohových postupov
- Stretávame sa s ním vo väčšine funkčných jazykových štýlov (poznáme náučný, umelecký, ale aj hovorový opis).

- Znaky:
- opisujeme osoby, veci, rôzne činnosti a prírodné deje
- úlohou opisu je vystihnúť opisovaný objekt ako celok a zároveň jeho jednotlivé časti, ich vzájomné vzťahy


- Jazyk opisu:
- snaha o priliehavosť a názornosť, časté podstatné a prídavné mená, príslovky miesta a času, stavové slovesá (v dynamickom opise činnostné)
- snaha o stručnosť, hutnosť, viacnásobné vetné členy, prednosť majú vetné členy pred vedľajšími vetami

Charakteristika

·  je žáner vyskytujúci sa v umeleckej a náučnej literatúre. Vymenúvajú sa v ňom typické znaky a vlastnosti človeka alebo nejakej bytosti (povahové vlastnosti, záujmy, schopnosti, názory)
·  Rozlišujeme charakteristiku:
o vonkajšiu - opísanie telesných vlastností
o vnútornú - povahové a duševné vlastnosti
o Ak sa vonkajšia charakteristika nachádza bez prvkov vnútornej charakteristiky, potom hovoríme len o vonkajšom opise.
 
o objektívnu – autor nezainteresovane vymenúva vlastnosti
o subjektívnu – autor výberom a aj svojím uhlom pohľadu hodnotí vlastnosti
 
o priamu – bezprostredné vymenúvanie vlastností
o nepriamu – vlastnosti charakterizovanej osoby vyplývajú predovšetkým z jej konania
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019